Promotic

PmgTrendViewer - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: obiekt PmgTrendViewer.

Wygląd graficzny przeglądarki określa właściwość ViewMode - dane są wyświetlone w formie tabeli lub grafu.

Przebieg jednej wartości trendu jest reprezentowany obiektem typu tvTrend. W jednej przeglądarce może być więcej wartości trendów (obiektów tvTrend) a zatem można obserwować wiele przebiegów na jednej powierzchni graficznej.
Obiekt typu tvTrend może być podłączony do źródła danych (np. przy pomocy metody tvTrend.Connect), w tym przypadku przeglądarka automatycznie wczytuje dane ze źródła - z serwera trendów. Aplikacja PROMOTIC serwerem trendów jest, który przechowuje dane przy pomocy obiektu PmaTrendGroup.
Trendowana zmienna w przeglądarce jednak nie musi być podłączona do serwera a wtedy można punkty danych tworzące przebieg wartości ustawić przez wywołanie metod obiektu typu tvPoints, na przykład tvPoints.AddPoints, patrz przykład Przykład do wyświetlenia funkcji matematycznych przy pomocy przeglądarki trendów. W tym przypadku można wykorzystać zdarzenie onReadData dla dynamicznego uzupełniania przy pomocy metody AddPoints (patrz przykład).
Obiekt typu tvPoints jest w obu przypadkach (podłączony lub niepodłączony obiekt tvTrend) posiadaczem punktów danych (albo podane przy pomocy metody tvPoints.AddPoints lub wczytane z serwera).

Przebieg jednego trendu jest wyświetlany narzędziami do rysowania - jednym albo większą ilością obiektów typu tvGraph. Obiekty tvGraph są tworzone w obiekcie tvTrend a służą do zdefiniowania typu linii (szerokość, kolor, typ itd.) dla trybu graficznego lub czcionki, koloru tekstu, itd., dla trybu tabelkowego.
Każdy obiekt tvTrend ma przynajmniej jeden podstawowy obiekt tvGraph a dostęp do niego jest przy pomocy właściwości tvTrend.GraphDefault.
Obiekt tvTrend jednak może posiadać kilka obiektów tvGraph (każdy może być zkonfigurowany na przykład inny kolor), a dodawane są przez wywołanie metody tvTrend.AddGraph. W tym przypadku jest konieczne takie obiekty zdefiniować, jakim obiektem rysuje się w jakich przedziałach czasu, patrz parametr sValidityFce metody AddGraph.
Przy pomocy obiektu tvGraph można wtedy na przykład w trybie graficznym wyświetlić graficzny przebieg zmiennej, który będzie standardowo zielony, ale w przedziale czasu przekroczenia określonej wartości limitującej będzie ta linia czerwona. W trybie tabelkowym można przy pomocy obiektu tvGraph wyświetlić wartości przekraczające limit różnymi kolorami ale również inną czcionką.
Patrz sposób rysowania tvTrend oraz tvGraph.

Przebiegi trendów są rysowane w kolejności, w jakiej tworzone są obiekty tvTrend (np. przy pomocy metod AddTrend, InsertTrend).
Pierwszy w kolejności obiekt jest narysowany najwcześniej a przebieg aktywnego obiektu tvTrend jest narysowany u góry (aktywny trend jest ten z obiektów w pakiecie, którego indeks w polu jest równy wartości TrendActive).
Zakres osi czasu (X) przeglądarki określają właściwości TimeMin oraz TimeMax, a zakres osi wartości (Y) określają właściwości aktywnego trendu tvTrend.ValueMin oraz tvTrend.ValueMax.

W przeglądarce można włączyć automatyczne wczytywanie najnowszych wartości przebiegów trendów oraz automatyczne przewijanie osi czasu (słupki czasu w trybie tabelkowym) poprzez ustawienie właściwości Autoscroll na true.
Period wczytywania określa właściwość AutoscrollRate, sposób wczytywania i sposób przewijania osi czasu określa właściwość AutoscrollType.
Ustawienia podziałki osi czasu lub wartości można zmieniać w obiektach ScaleTime lub ScaleValue, ustawienia właściwości siatki można zmieniać w obiektach GridTime lub GridValue.

Aktualne ustawienie właściwości przeglądarki włącznie listy obiektów tvTrend można zapisywać do tekstowego konfiguracyjnego pliku XML oraz ewentualnie zpowrotem wczytywać przy pomocy metod SaveCfg, LoadCfg.
Zawartość przeglądarki można drukować na przykład przy pomocy metody SaveToHtm za pomocą w przeglądarce dostarczonych stron HTML jak w formie graficznej tak tabelkowej. Takie strony HTML można zkopiować, według potrzeby edytować i użyć zamiast za oryginalne dostarczone z systemem.
Metodami DlgTrends oraz tvTrend.DlgProperties można w trakcie uruchomienia trybu runtime dynamicznie zmieniać listę wyświetlanych przebiegów trendów.

Web:
Obiekt ten działa również w Web panelach.

Sterowanie za pomocą myszki lub klawiatury (podczas sterowania klawiaturą obiekt powinien posiadać fokus, który można uzyskać na przykład kliknięciem myszki lub przesunięciem za pomocą klawisza tabulator):
Zoomowanie:
- po naciśnięciu klawiszy Ctrl+Shift i następnym ciągnięciem myszki można wyznaczyć obszar w powierzchni przebiegu trendów.
- naciśnięciem klawisza Shift+strzałki na klawiaturze.
Przewinięcie osi:
- poprzez naciśnięcie klawisza Ctrl i ciągnięciem myszki na powierzchni przebiegu trendów.
- poprzez naciśnięcie klawisza Ctrl i ciągnięciem myszki na którejkolwiek podziałce.
- poprzez naciśnięcie klawisza Ctrl+strzałki na klawiaturze.
Przewinięcie kursoru: (tylko jeżeli kursor jest widoczny)
poprzez naciśnięcie klawiszy-strzałek na klawiaturze.
UNDO/REDO zmian osi czasu oraz wartości (tylko w trybie graficznym, do UNDO bufforu są zapisywane tylko zmiany przesunięcia, zakres osi czasu oraz osi wartości)
UNDO - poprzez naciśnięcie klawiszy Alt+Backspace.
REDO - poprzez naciśnięcie klawiszy Ctrl+Y.
Hierarchia podobiektów:
- TrendsView:
- ScaleTime: (obiekt typu tvScale) podziałka czasu
- Ticks: (obiekt typu tvTicks) wskazy główne na podziałce czasu
- ScaleValue: (obiekt typu tvScale) podziałka wartości
- Ticks: (obiekt typu tvTicks) wskazy główne na podziałce wartości
- GridTime: (obiekt typu tvGrid) siatka podziałki czasu
- Ticks: (obiekt typu tvTicks) umieszczenie linii na podziałce czasu
- GridValue: (obiekt typu tvGrid) siatka podziałki wartości
- Ticks: (obiekt typu tvTicks) umieszczenie linii na podziałce wartości
- Trends: (obiekt typu tvTrend) trend - przebieg jednej zmiennej
- Points: (obiekt typu tvPoints) zestaw punktów, których przebieg jest rysowany
- GraphDefault: (obiekt typu tvGraph) obiekt rysowania wstępnie ustawiony
- Graphs: (obiekt typu tvGraph) obiekt rysowania wytworzony projektantem
- TrendArea: (obiekt typu tvTrendArea) powierzchnia, w której są narysowane przebiegi trendów
- GraphInit: (obiekt typu tvGraph) inicjalizujący obiekt rysowania
© MICROSYS, spol. s r.o.