Promotic

CompressType - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Typ obliczenia do kompresji danych.
Składnia:
String CompressType
Wartości:
avg - Średnia. Obliczona jako suma wszystkich wartości podzielona przez ilość tych wartości.
avgweighted - Średnia ważone. Obliczana jako suma wszystkich wartości mnożona przez ich wagę (wartość ma tym większą wagę, czym dłużej trwała) i ta suma jest podzielona przez całą długość przedziału czasu, w którmy obliczenie jest dokonywane.
min - Minimum. Zwraca wartość minimalna z przedziału.
max - Maksymum. Zwraca wartość maksymalna z przedziału.
minmax (domyślnie) - Minimum oraz maksymum. Zwraca dwie wartości: jedna jest wartością minimalną a druga wartością maksymalną w danym przedziale czasu.
sum - Suma. Zwraca suma wszystkich wartości w danym przedziale.
count - Ilość. Zwraca ilość wszystkich wartości w danym przedziale.
first - Pierwsza wartość. Zwraca pierwsza wartość w danym przedziale.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ przeliczenia" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Jeżeli bieżący zakres osi czasu (TimeMax - TimeMin) przekroczy wartość TimeZoomMinForCompress a jednocześnie ilość punktów przechowywanych przez trend serwer (przy pomocy obiektu PmaTrendGroup) w tym zakresie przekroczy wartość PointsMaxVisibleCount, wtedy serwer trendów dokonuje przeliczania wartości, do przeglądarki jest zwrócone tylko PointsMaxVisibleCount punktów obliczonych według w tym miescju określonej metody CompressType.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var sCompressType = oTView.CompressType;   // Odczyt z właściwości
oTView.CompressType = "minmax";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.