Update cookies preferences
Promotic

Obiekt tvTrend (Trend TrendViewer)

Opis:
Patrz: tvTrend - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt typu tvTrend przedstawia przebieg jednej zmiennej.
Właściwości i metody:
AddGraph()Wytworzy nowy obiekt typu tvGraph
Connect()Połączenie obiektu tvTrend do źródła danych
ConnectionGroupIdentyfikator grupy (obiektu PmaTrendGroup) w serwerze trendów (w aplikacji PROMOTIC), do której podłącza się przeglądarka trendów
ConnectionItemIdentyfikator trendowanej zmiennej w obiekcie PmaTrendGroup
ConnectionPasswordHasło użytkownika do dostępu do serwera trendów
ConnectionServerAdres serwera trendów (aplikacji PROMOTIC), do którego jest podłączony wyświetlany trend
ConnectionTypeTyp podłączenia do serwera trendów
ConnectionUserUżytkownik zdefiniowany w serwerze trendów (w aplikacji PROMOTIC), do którego podłącza się przeglądarka trendów
CursorLevelWartość wybranego trendu w pozycji określonej przez kursor (tylko jeżeli CursorType = 1)
CursorValue()Wartość odpowiadająca punktowi przecięcia pionowej linii kursora z wykresem trendu
Disconnect()Odłączenie się obiektu tvTrend od źródła danych
DlgProperties()Otwarcie okna edycji do konfiguracji obiektu tvTrend w trybie runtime
DrawAfterPointsTypeTyp kreślenia predykcji o przyszłości
DrawBeforePointsTypeTyp kreślenia predykcji do przeszłości
EnabledInTableWłaściwość zwraca lub ustawia czy będzie widoczny dany obiekt tvTrend w trybie tabelkowym
GraphDefaultZwraca podstawowy obiekt typu tvGraph
Graphs()Zwraca wybrany obiekt typu tvGraph
GraphsCountZwraca ilość obiektów tvGraph
IDIdentyfikator tego obiektu
IndexKolejność obiektu
LabelBorderFormatFormat deskrypcji krawędzi podziałki
LabelFormatFormat deskrypcje podziałki
NameNazwa trendu dla użytkownika
PointsObiekt typu tvPoints
PointsColorKolor punktów
PointsVisibleWidoczność znaków punktów danych trendu
RemoveGraph()Usunie istniejący obiekt typu tvGraph
ResetTypeTyp kreślenia nieważnych obszarów
TableColumnWidthSzerokość kolumny wartości w trybie tabelkowym
UnitJednostka danej trendu
UserValueWartość wprowadzona przez użytkownika
ValueMaxMaksymalna wartość do wyświetlenia trendu
ValueMinMinimalna wartość do wyświetlenia trendu
ValueZoomModeSposób ustawiania zakresu osi wartości
VisibleWidoczność przebiegu i punktów trendu
Powiązane podobiekty:
tvGraph(Wykres TrendViewer) Obiekt do rysowania przebiegu trendu
tvPoints(Punkty TrendViewer) Obiekt, który utrzymuje punkty danych trendu
Karty konfiguracyjne:
Edycja trenduUstawienie trendowanej danej
Nawigacja:
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.