Promotic

LoadCfg - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Odczyt danych konfiguracyjnych przeglądarki.
Dane konfiguracyjne są danymi w formacie XML wytworzonymi przez wywołanie metody SaveCfg lub przez wywołanie metody GetCfg lub 'ręcznie', na przykład w edytorze tekstu.
Składnia:
Boolean LoadCfg(String sCfg, Long nStyle, [Function onComplete])
Parametry:
sCfg(String) Źródło wczytanych danych konfiguracyjnych.
"serverfile.tg:" - plik na serwerze w folderze z ustawieniami trendów (patrz konfigurator "Ścieżka do plików konfiguracyjnych"), np. "serverfile.tg:config.tg".
Uwaga! Ważnym jest, że niniejsze odniesienie do pliku konfiguracyjnego jet ważne zarówno na serwerze w uruchomionej aplikacji jak również u klienta w Web aplikacji. Umożliwia zatem zapisanie wczytania pliku konfiguracyjnego jednolitym sposobem bez względu na to, czy chodzi o aplikację lokalną czy też o Web aplikację. W uruchomionej aplikacji plik jest wczytany bezpośrednio jako file: natomiast w Web aplikacji jako http:.
"file:" - Plik na dysku, np. "file:c:/config.tg". Patrz Przykład3.
"string:" - Parametr zawiera właściwe dane konfiguracyjne - łańcuch w formacie XML.
Konfiguracja wprwdzie zostanie wczytane również jeżeli w parametrze brakuje na początku string:, lecz zalecamy tam wprowadzanie parametru string:.
"http:" - Adres URL. Do parametru jest konieczne określić na przykład "http://computer/address/cfg.tg". Patrz Przykład4.
"input:" - Wybór z listy.
W liście są wyświetlone nazwy plików konfiguracji zapisanych w folderze #cfg: (np. input:#cfg:).
Jeżeli był zdefiniowany serwer konfiguracyjny (przy pomocy metody AddServer z parametrem sPurpose="cfg"), wtedy do wyboru są dodany także grupy konfiguracyjne z tego serwera.
U Web klienta są dodane do wyboru również:
- Pliki konfiguracyjne, które klient zapisał przy pomocy metody SaveCfg w tymczasowej przechowywalni przeglądarki Webowej.
- Grupy konfiguracyjne z serwera, z którego został dany Web panel wczytany.
nStyle(Long) Określa, w jaki sposób mają być wczytywane dane do przeglądarki. Właściwości przeglądarki są zawsze przepisywane. Parametr określa, w jaki sposób mają zostać wczytane obiekty tvTrend jeżeli przeglądarka przed wywołaniem niniejszej metody już ma wytworzone jakieś obiekty tvTrend (tzn. które wyświetlają już jakieś wykresy).
6 - Istniejące obiekty tvTrend w przeglądarce zostaną przepisane danymi konfiguracyjnymi. Jeżeli obiekty nie istnieją, wtedy zostaną wytworzone i napełnione.
10 - Istniejące obiekty tvTrend zostaną pozostawione bez zmian. Zostaną wytworzone i dodane nowe obiekty tvTrend.
11 - Istniejące obiekty tvTrend zostaną usunięte. Następnie zostaną wytworzone i dodane nowe obiekty tvTrend.
27 - Jeżeli w przeglądarce już istnieją obiekty tvTrend, wtedy najpierw zostanie wyświetlone okno z zapytaniem czy Najpierw usunąć zawartość przeglądarki (tzn. wszystkie trendy). Dopiero potem zostaną wytworzone i dodane nowe obiekty tvTrend.
onComplete[opcjonalne] (Function) Funkcja zdarzenia w formie function onComplete(ev) {};. Funkcja zostanie wywołana po wczytaniu pliku konfiguracyjnego (operacja asynchroniczna).
Parametry:
ev(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Result - Wynik wykonanej operacji.
true - wczytanie pomyślne
false - wczytanie nieudane
Wartość zwrotna:
true - wczytanie pomyślne
false - wczytanie nieudane
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Dane konfiguracyjne są danymi tekstowymi przeglądarki w składni języka XML, jeżeli są zapisane na dysk, wtedy jest konieczne ich zapisanie do pliku z rozszerzeniem .tg (końcówkę *.tg system PROMOTIC zna i potrafi z danymi zapisanymi w takich plikach pracować).

Jeżeli dane konfiguracyjne zawierają obiekty tvTrend z danymi określającymi podłączenie do źródeł danych - do serwerów trendów, wtedy podczas biegu przeglądarki w runtime są obiekty trend po wczytaniu podłączone do źródła danych (do serwerów).

Każde wywołanie metody ustawia właściwości LastCfgSrc, LastCfgTitle. We właściwości LastCfgTitle jest ustawiona nazwa grupy konfiguracyjnej określona przez użytkownika. Wiersz z nazwą użytkownika nie powstaje automatycznie przy powstaniu pliku konfiguracyjnego przez wywołanie metody SaveCfg, jest konieczne ręcznie uzupełnienie do zawartości pliku konfiguracyjnego wiersza z taką nazwą ustawioną przez użytkownika, patrz opis właściwości LastCfgTitle.
Przykład1:
Odczyt konfiguracji z pliku na serwerze. Otworzy okno z listą zapisanych plików konfiguracyjnych. Po potwierdzeniu wyboru zostanie wyświetlone okno z opcją dodania lub zastąpienia istniejącej konfiguracji.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
oTView.LoadCfg("input:#cfg:", 27, onLoadCfg);
function onLoadCfg(ev)
{
if (ev.Result)
{
oTView.ReadData();
oTView.Draw();
oTView.CursorTime = Pm.Time;
}
}
Przykład2:
Odczyt ustawienia z pliku na serwerze. Przed wywołaniem metody istniejące obiekty tvTrend zostają usunięte, następnie jest wczytane ustawienie z pliku na serwerze.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
oTView.LoadCfg("serverfile.tg:mycfg.tg", 11, onLoadCfg);
function onLoadCfg(ev)
{
if (ev.Result)
{
oTView.ReadData();
oTView.Draw();
}
}
Przykład3:
Odczyt konfiguracji z pliku na dysku. Przed wywołaniem metody zostaną istniejące obiekty tvTrend usunięte, następnie zostanie wczytana konfiguracja z pliku.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
oTView.LoadCfg("file:c:/mycfg.tg", 11, onLoadCfg);
function onLoadCfg(ev)
{
if (ev.Result)
{
oTView.ReadData();
oTView.Draw();
}
}
Przykład4:
Odczyt konfiguracji z adresu HTTP. Przeglądarka trendów wyświetla trendy z aplikacji PROMOTIC AP1. Przeglądarka znajduje się albo w panelu innej aplikacji PROMOTIC lub jest w Web panelu przeglądanym w przeglądarce internetowej. Jest konieczne wczytanie konfiguracji zapisanej na przykład w pliku cfg1.tg. Niech ów plik jest udostępniany przez aplikację AP1 (aplikacja ta znajduje się na komputerze o nazwie "computerAP1") do Webu przy pomocy obiektu PmaWebDir (Identyfikator Web komponentu tego obiektu jest "dir3") pod adresem HTTP na przykład "http://computerAP1/dir3/cfg1.tg". W takim przypadku można wczytać konfigurację do przeglądarki następująco:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
oTView.LoadCfg("http://computerAP1/dir3/cfg1.tg", 11, onLoadCfg);
function onLoadCfg(ev)
{
if (ev.Result)
{
oTView.ReadData();
oTView.Draw();
}
}

Historia:
Pm9.00.26: Nowy parametr onComplete zawierający wynik operacji asynchronicznej.
Pm8.00.12: zwraca wartość true również dla opcji "http:"
© MICROSYS, spol. s r.o.