Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LoadCfg - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Wczytanie danych konfiguracyjnych przeglądarki.

Dane konfiguracyjne są danymi w formacie XML wytworzonymi przez wywołanie metody SaveCfg lub przez wywołanie metody GetCfg lub 'ręcznie', na przykład w edytorze tekstu.

Składnia:
Boolean LoadCfg(String sCfg, Long nStyle)
Wołanie:
b = oTView.LoadCfg(sCfg, nStyle)
Parametry:
sCfg(String) Źródło wczytanych danych konfiguracyjnych.
"serverfile.tg:" - plik na serwerze w katalogu z ustawieniami trendów (patrz konfigurator "Ścieżka do plików konfiguracyjnych"), np. "serverfile.tg:config.tg".

Uwaga! Ważnym jest, że niniejsze odniesienie do pliku konfiguracyjnego jet ważne zarówno na serwerze w aplikacji lokalnej jak również u klienta w aplikacji webowej. Umożliwia zatem zapisanie wczytania pliku konfiguracyjnego jednolitym sposobem bez względu na to, czy chodzi o aplikację lokalną czy też o aplikację webową. W aplikacji lokalnej plik jest wczytany bezpośrednio jako file: natomiast w aplikacji webowej jako http:.

"file:" - Plik na dysku, np. "file:c:/config.tg". Patrz Przykład2.
"string:" - Parametr zawiera właściwe dane konfiguracyjne - formatowany łańcuch XML. Ustawienie wprwdzie zostanie wczytane również w przypadku, kiedy w parametrze brakuje na początku string:, lecz zalecamy tam wprowadzanie parametru string:.
"http:" - Adres HTTP, do parametru jest konieczne wpisanie na przykład "http://computer/address/cfg.tg". Patrz Przykład3.
"input:" - Wybór z listy.

Na liście są wyświetlone nazwy plików konfiguracji zapisanych w folderze określonym poprzez #cfg:. (np. input:#cfg:).

Jeżeli był zdefiniowany serwer konfiguracyjny (przy pomocy metody AddServer z parametrem sPurpose="cfg"), wtedy do wyboru są dodany także grupy konfiguracyjne z tego serwera.

U Web klienta są dodane do wyboru również:

- Pliki konfiguracyjne, które klient zapisał przy pomocy metody SaveCfg w tymczasowej przechowywalni przeglądarki webowej.
- Grupy konfiguracyjne z serwera, z którego został dany Web panel wczytany.
nStyle(Long) Określa, w jaki sposób mają być wczytywane dane do przeglądarki. Właściwości przeglądarki są zawsze przepisywane. Parametr określa, w jaki sposób mają zostać wczytane obiekty tvTrend w przypadku, kiedy przeglądarka przed wywołaniem niniejszej metody już ma wytworzone jakieś obiekty tvTrend (tzn. które wyświetlają już jakieś wykresy).
6 - Obiekty tvTrend istniejące w przeglądarce zostaną przepisane danymi konfiguracyjnymi. Jeżeli obiekty nie istnieją, wtedy zostaną wytworzone i napełnione.
10 - Istniejące obiekty tvTrend zostaną pozostawione bez zmian. Zostaną wytworzone i dodane nowe obiekty tvTrend.
11 - Istniejące obiekty tvTrend zostaną usunięte. Następnie zostaną wytworzone i dodane nowe obiekty tvTrend.
27 - Jeżeli w przeglądarce już istnieją obiekty tvTrend, wtedy najpierw zostanie wyświetlone okno z zapytaniem czy Najpierw usunąć zawartość przeglądarki (tzn. wszystkie trendy). Dopiero potem zostaną wytworzone i dodane nowe obiekty tvTrend.
Wartość zwrotna:
true - wczytanie pomyślne
false - wczytanie nieudane
Notatka:

Dane konfiguracyjne są danymi tekstowymi przeglądarki w składni języka XML, jeżeli są zapisane na dysk, wtedy jest konieczne ich zapisanie do plików z rozszerzeniem *.tg (końcówkę *.tg system PROMOTIC zna i potrafi z danymi zapisanymi w takich plikach pracować).

 
Jeżeli dane konfiguracyjne zawierają obiekty tvTrend z danymi określającymi podłączenie do źródeł danych - serwerów trendów, wtedy podczas biegu przeglądarki w trybie runtime są obiekty trend po wczytaniu podłączone do źródła danych (do serwerów).
 
Każde wywołanie metody ustawia właściwości LastCfgSrc, LastCfgTitle. We właściwości LastCfgTitle jest ustawiona nazwa grupy konfiguracyjnej określona przez użytkownika. Wiersz z nazwą użytkownika nie powstaje automatycznie przy powstaniu pliku konfiguracyjnego przez wywołanie metody SaveCfg, jest konieczne ręczne uzupełnienie do zawartości pliku konfiguracyjnego wiersza z taką nazwą ustawioną przez użytkownika, patrz opis właściwości LastCfgTitle.
Przykład1:
Wczytanie ustawienia z pliku na serwerze. Przed wywołaniem metody istniejące obiekty tvTrend zostają usunięte, następnie jest wczytane ustawienie z pliku na serwerze.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
if (oTView.LoadCfg("serverfile.tg:mycfg.tg", 11))
//.. konfiguracja wczytana
Przykład2:
Wczytanie konfiguracji z pliku na dysku. Przed wywołaniem metody zostaną istniejące obiekty tvTrend usunięte, następnie zostanie wczytana konfiguracja z pliku
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
if (oTView.LoadCfg("file:c:/mycfg.tg", 11))
//.. konfiguracja wczytana
Przykład3:
Wczytanie konfiguracji z adresu HTTP. Przeglądarka trendów wyświetla trendy PROMOTIC aplikacji AP1. Przeglądarka znajduje się albo w panelu innej aplikacji PROMOTIC lub jest w Web panelu przeglądanym w przeglądarce internetowej. Jest konieczne wczytanie konfiguracji zapisanej na przykład w pliku "cfg1.tg". Niech ów plik jest udostępniany przez aplikację AP1 (aplikacja ta znajduje się na komputerze o nazwie "computerAP1") do Webu przy pomocy obiektu PmaWebDir (Identyfikator Web elementu tego obiektu jest "dir3") pod adresem HTTP na przykład "http://computerAP1/dir3/cfg1.tg". W takim przypadku można wczytać konfigurację do przeglądarki następująco:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
if (oTView.LoadCfg("http://computerAP1/dir3/cfg1.tg", 11))
//.. konfiguracja wczytana
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice