Update cookies preferences
Promotic

WebDir - karta obiektu PmaWebDir

Opis:
W tej karcie można ustawiać parametry dotyczące wyszukiwania stron HTML na dysku. Ilość obiektów PmaWebDir w aplikacji nie jest ograniczona, ich przestrzeń na dysku może się na siebie nakładać.
Konfiguratory:
Identyfikator Web komponentuOkreśla unikalny identyfikator Web komponentu.
Zupełny Adres URL do tego komponentu wygląda na przykład:
"http://NazwaKomputera:Port/Identyfikator"
TytułOpis bieżącego Web komponentu. Ten tekst jest wyświetlony na stronie HTML, która oferuje listę Web komponentów.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Wyświetl w HTML liście komponentówJeżeli jest zaznaczone, wtedy dany komponent będzie przyszeregowany do wyświetlanej listy komponentów. Odpowiedzialnym obiektem za wyświetlanie takiej listy jest Web obiekt, do którego jest dany komponent zarejestrowany (Web obiekt PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang).
Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy dany komponent nie będzie się znajdować w liście komponentów. Jednak będzie dostępny pod swoim Web adresem. Jest to odpowiednie dla komponentów systemowych (np. dane oferowane innym aplikacjom) które nie powinny być wybierane z Web przeglądarek.
Przy przeglądaniu listy komponentów w przeglądarce internetowej można tą opcję zablokować naciśnięciem klawisza Shift i równocześnie kliknięciem na tytuł owej listy. Wtedy lista zostanie wyświetlona ponownie i zostaną wyświetlone wszystkie (tzn. także systemowe) komponenty.
Źródło danychOkreśla, skąd będzie odczytywana zawartość pliku Webowego, którego klient wymaga.
Pliki na dysku w określonym folderze - Zawartość wymaganego pliku Webowego zostanie wczytana z pliku o tej samej nazwie na dysku w określonym folderze.
Tekst wprowadzony do właściwości pEvent.PageString w zdarzeniu onPageModify - Zawartość wymaganego pliku Webowego jest wprowadzona w skrypcie do właściwości pEvent.PageString w zdarzeniu onPageModify. W tym przypadku nie są wykorzystane słowa kluczowe i karta "Słowa kluczowe" nie ma znaczenia.
Folder z plikamiKonfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli Źródło danych = Pliki na dysku w określonym folderze.

Ścieżka do foldera (i jego podfolderów) - na przykład C:\Promotic\Apps\Aplikacja1\WebPages. W tym folderu będą wyszukiwane wymagane pliki (pliki typu HTML, XML i inne).
Wszystkie pliki w danym folderu (i wszystkich jego folderach podległych) będą udostępnione poprzez Web i dlatego jest zalecane żeby w danym folderu nie znajdowała się żadna zawartość, której udostępnienie do Webu nie jest pożądane.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
Domyślną wartością jest #app:web, tzn. ścieżka do podfoldera web w folderze aplikacji.
Typ użycia słów kluczowychKonfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli Źródło danych = Pliki na dysku w określonym folderze.

Określa skąd będą brane słowa kluczowe do zastępowania.
Można wybrać kilka możliwości lecz jest zalecane stosowanie wyłącznie pierwszej z nich, ponieważ pozostałe możliwości są uważane za przestarzałe.
Zastępowanie słów kluczowych jest dokonywane wyłącznie w plikach z rozszerzeniem *.htm, *.html oraz *.xml.
W pliku każde wystąpienie _(xx)_ zastąp wartością słowa kluczowego xx (domyślnie) - Znaki "_(" oraz ")_" w pliku służą jako znaczniki początku i końca słowa kluczowego.
Obiekt podczas wczytania pliku wyszukuje znaki _(. Dla każdego wystąpienia tych znaków określa nazwę słowa kluczowego, które rozpoczyna się bezpośrednio za _( i kończy się przed )_.
Cały tekst włącznie ze znakami _( oraz )_ jest wtedy zastępowany wartością słowa kluczowego o danej nazwie zdefiniowanej w karcie "Słowa kluczowe".
Patrz przykład w opisie obiektu.
(przestarzałe) Wartość słów kluczowych zastąp dokładnie według nazwy klucza
(przestarzałe) Użyj tylko sekcji [PROMOTIC] w plikach
(przestarzałe) Użyj słowa kluczowe i sekcję [PROMOTIC]
(przestarzałe) Jeżeli jest, wtedy użyj sekcję [PROMOTIC], w innym przypadku użyj słowa kluczowe
© MICROSYS, spol. s r.o.