Promotic

Obiekt PmaWebDir (Web dostęp do foldera na dysku z jego plikami)

Opis:
Patrz: PmaWebDir - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt ten jest Web komponentem, który oferuje podstawowe usługi plikowe, jakimi są przenoszenie stron HTML i z nimi powiązanych plików (np. *.gif, *.jpg ...).
Przy pomocy słów kluczowych można strony HTML przed odesłaniem do klienta uzupełnić na przykład o dane bieżące.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt PmaWebDir można wytworzyć w obiektach: PmaWeb, PmaWebLang, PmaWebFolder, PmaPanel. W tych obiektach może się znajdować kilka obiektów PmaWebDir.
Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu PmDataClient.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
VarsDostęp do wartości słów kluczowych
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfoZwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndexZwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByNameZwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByTypeTablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNumZwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetParOdczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathNameNazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermissionZwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
PmZwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onPageActionJest wywołane po wysłaniu parametrów oraz danych z dokumentu HTML do aplikacji PROMOTIC
onPageLoadJest wywołane przed wczytaniem pliku
onPageModifyJest wywołane w celu możliwości zmiany przesyłanego dokumentu tekstowego
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w trybie runtime tylko raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
WebDirUstawienie parametrów wyszukiwania stron HTML na dysku
UprawnieniaUprawnienia dla obiektu
Słowa kluczoweDefinicja słów kluczowych

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmWebDir -> PmaWebDir
© MICROSYS, spol. s r. o.