Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaWebDir (Web dostęp do foldera na dysku z jego plikami)

Opis:
Patrz: PmaWebDir - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt ten jest Web komponentem, który oferuje podstawowe usługi plikowe, jakimi są przenoszenie stron HTML i z nimi powiązanych plików (np. *.gif, *.jpg ...).
Przy pomocy słów kluczowych można strony HTML przed odesłaniem do klienta uzupełnić na przykład o dane bieżące.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt PmaWebDir można wytworzyć w obiektach: PmaWeb, PmaWebLang, PmaWebFolder. W tych obiektach może się znajdować kilka obiektów PmaWebDir.
Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu PmDataClient.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości oraz metody tego obiektu:
Vars Dostęp do wartości słów kluczowych
Właściwości oraz metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onPageAction Jest wywołane po wysłaniu parametrów oraz danych z dokumentu HTML do aplikacji PROMOTIC
onPageLoad Jest wywołane w celu umożliwienia zamiany słów kluczowych
onPageModify Jest wywołane w celu możliwości zmiany przesyłanego dokumentu tekstowego
Zdarzenia odzidziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
WebDir Ustawienie parametrów wyszukiwania stron HTML na dysku
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Słowa kluczowe Definicja słów kluczowych

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmWebDir -> PmaWebDir
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice