Update cookies preferences
Promotic

PmaWebDir - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: obiekt PmaWebDir.

Przeglądarkę tego obiektu można otworzyć na przykład w przycisku panela (w obiekcie PmaPanel) przy pomocy metody Pm.CreateView. To działa dla Web paneli i w panelach lokalnych. Patrz również Otwarcie przeglądarki obiektu PmaWeb i jego obiektów podległych PmaWebDir, PmaWebFolder, PmaWebLang lub PmaWebInfo.

Obiekt potrafi oferować (patrz konfigurator "Źródło danych"):
- Pliki, które są ulokowane we wprowdzonym folderu na dysku. Klient zażąda pewnego pliku, obiekt odszuka ten plik z określonym folderu (patrz konfigurator "Folder z plikami") i odeśle go doklienta. To samo nie byłoby jednak zbyt pożyteczne, ponieważ tym sposobem byłyby oferowane tylko strony statyczne. Dlatego obiekt posiada mechanizm, który umożliwia statyczny plik na dysku zmienić według stanu bieżącego przed odesłaniem do klienta. To jest możliwe przy pomocy słów kluczowych, która mogą zostać umieszczone w statycznej stronie HTML i te słowa kluczowe następnie przed odesłaniem zostaną zamienione przez wartości bieżące. Tym sposobem słowo kluczowe może zostać zamienione na przykład za liczbę przedstawiającą temperaturę, może zostać zamienione za określenie koloru tła, może nawet zostać zamienine za część textu HTML i wyświetlać tak w różnym czasie różne informacje.
Zastępowanie słów kluczowych jest wykonywane tylko w plikach z rozszerzeniem *.htm, *.html, *.xml oraz *.txt.
Jeżeli klient zażąda o plik default.htm a ten nie znajduje się na dysku, wtedy obiekt automatycznie wygeneruje i zaoferuje stronę, w której znajdzie się lista plików w danym folderu i odniesienia do nich.
Oferowane strony mogą mieć rozszerzenie:
- .htm, .html, .xml lub .txt: strony zostaną wyświetlona w przeglądarce internetowej standardowo.
Jest zalecane wytwarzanie tych plików tekstowych w formacie UTF-8 lub jeżeli nie jest to możliwe to w odpowiednich stronach kodowych. Pliki w formacie UTF-16 mają kłopoty z ich wyświetlaniem.
- .bmp, .jpg lub .gif: strony są wyświetlone jako obrazek.
- inne rozszerzenia: strony są przenoszone jako medium "application/octet-stream", co dla przeglądarki internetowej oznacza, że będzie z do nich przystępować jako do downloadu, to znaczy, że pobierze je na określone miejsce.
- dynamiczne teksty wytworzone w skrypcie w zdarzeniu onPageModify. W ten sposób można wytwarzać strony Webowe, które będą dynamicznie wytwarzane bez tego, żeby cokolwiek musiało być wczytywane z pliku na dysku. W ten sposób można oferować pliki Webowe z rozszerzeniami *.htm, *.html, *.xml oraz *.txt.


Z punktu widzenia Web klienta są pliki oferowane przy pomocy obiektu PmaWebDir dostępne pod adresem URL:
http://NazwaKomputera/IdElementu/file.ext

gdzie file.ext jest nazwą wymaganego pliku.

Przykład: Chcemy mieć stronę HTML, które będzie wyświetlać tylko temperaturę kotła. Wartość ta ma zmienić kolor na czerwony ("red") jeżeli temperatura jest większe niż 80 stopni, w innym przypadku pozostanie czarny ("black").
- W karcie "WebDir" należy ustawić:
- konfigurator "Źródło danych" na "Pliki na dysku w określonym folderze".
- konfigurator "Typ użycia słów kluczowych" na "W pliku każde wystąpienie _(xx)_ zastąp wartością słowa kluczowego xx".
- W karcie "Słowa kluczowe" wytworzymy dwa słowa kluczowe. Pierwsze o nazwie "Temper", bdzie typu Integer i będzie w aplikacji napełniane wartością temperatury kotła (można zastosować powiązanie danych "PP - Właściwość Pma obiektu" z powiązaniem na przykład do odpowiedniego obiektu PmaData). Drugie słowo kluczowe będzie mieć nazwę "Color", będzie typu String i w aplikacji będzie wypełniane tekstem albo "black" lub "red" (według wartości temperatury).

Następnie możemy wytworzyć stronę HTML o następującej zawartości:
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Refresh" content="2">
  <title>Temperatura kotła</title>
</head>
<body>
  <p style="color:_(Color)_">Temperatura kotła wynosi _(Temper)_ stopni</p>
</body>
</html>

Ten przykład jest oczywiście bardzo prosty i służy tylko dla wytłumaczenia zasad. Tag <meta> ustawia parametr Refresh na wartość 2 (to znaczy, że strona HTML będzie automatycznie odświeżana co 2 sekundy).

Sam sposób wytwarzania stron HTML dla tego obiektu już nie jest sprawą systemu PROMOTIC, ponieważ istnieje cały szereg innych oprogramowań, które służą do wytwarzania stron HTML. Jest to na przykład Microsoft ExpressionWeb lub Visual InterDev lecz ekspert w dziedzinie HTML może takie strony wytwarzać również w zwykłych edytorach tekstowych typu Notepad - tak jak wykonaliśmy to w wyżej wymienionym przykładzie.

Jeżeli będzie konieczne wytwarzanie stron HTML z dużą ilością danych, wtedy to znaczy wytworzenie dużej ilości słów kluczowych. Jeżeli takich stron jest kilka i każda posiada swoje własne słowa kluczowe, wtedy top jest dogodniejszym umieścić te strony do oddzielnych folderów i wytworzyć dla nich oddzielne obiekty PmaWebDir. Dostęp do tych stron będzie wtedy bardziej przejrzysty i bardziej zoptymalizowany.

Obiekt PmaWebDir potrafi więc oferować strony Webowe, które mogą się automatycznie zmieniać i mogą w ten sposób oferować przegląd o bieżącym stanie monitorowanego procesu. Chodzi o prosty obiekt z prostymi możliwościami. Dla bardziej ogólnego oferowania własnych stron HTML służy obiekt PmaReport. Patrz również Podsumowanie technologii Web w systemie PROMOTIC.
© MICROSYS, spol. s r.o.