Promotic

Obiekt PmaOpcDaClient (OPC klient)

Opis:
Obiekt zapewnia podłączenie aplikacji PROMOTIC (jako OPC klient) do OPC serwera.

W obiekcie PmaOpcDaClient można założyć obiekt PmaOpcDaClientGroup, w którym można zdefiniować wymagane dane. W jednym obiekcie PmaOpcDaClient może być więcej obiektów PmaOpcDaClientGroup.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Zastosowanie obiektu PmaOpcDaClient wymaga zakup licencji "PmOPC". Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.

Obiekt PmaOpcDaClient potrafi podłączyć się do OPC serwera. Opis standardu OPC patrz Komunikacja poprzez interfejs OPC DA.
OPC serwer może być na tym samym lub na innym komputerze co aplikacja PROMOTIC. Jeżeli serwer jest na innym komputerze (patrz konfigurator "Uruchomić na komputerze"), wtedy jest konieczne poprawne ustawienie usługi sieciowej DCOM. Patrz: Konfiguracja interfejsu DCOM dla OPC-DA serwera.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
OPC Definicja parametrów OPC klienta
Powiązane podobiekty:
PmaOpcDaClientGroup(Dane OPC klienta) Definicja grupy danych, które będą współdzielone pomiędzy OPC serwerem oraz OPC klientem

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmOpcClient -> PmaOpcDaClient
© MICROSYS, spol. s r. o.