Update cookies preferences
Promotic

Obiekt PmaOpcDaClient (OPC klient)

Opis:
Obiekt zapewnia podłączenie aplikacji PROMOTIC (jako OPC klient) do OPC serwera.

W obiekcie PmaOpcDaClient można założyć obiekt PmaOpcDaClientGroup, w którym można zdefiniować wymagane dane. W jednym obiekcie PmaOpcDaClient może być kilka obiektów PmaOpcDaClientGroup.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Zastosowanie obiektu PmaOpcDaClient wymaga zakup licencji "PmOPC". Podczas wytwarzania aplikacji w trybie freeware PmFree lub z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania w runtime element ten jest zawsze funkcjonalny.

Obiekt PmaOpcDaClient potrafi podłączyć się do OPC serwera. Opis standardu OPC patrz Komunikacja poprzez interfejs OPC DA.
OPC serwer może być na tym samym lub na innym komputerze co aplikacja PROMOTIC. Jeżeli serwer jest na innym komputerze (patrz konfigurator "Uruchomić na komputerze"), wtedy jest konieczne poprawne ustawienie usługi sieciowej DCOM. Patrz: Konfiguracja interfejsu DCOM dla OPC-DA serwera.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
OPCDefinicja parametrów OPC klienta
Powiązane podobiekty:
PmaOpcDaClientGroup(Dane OPC klienta) Definicja grupy danych, które będą współdzielone pomiędzy OPC serwerem oraz OPC klientem

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmOpcClient -> PmaOpcDaClient
© MICROSYS, spol. s r.o.