Update cookies preferences
Promotic

Obiekt PmaWebFolder (Web folder: ogólny lub dla systemu alarmów/eventów/trendów)

Opis:
Obiekt przedstawia Web adres, pod który można włożyć Web adresy innych Web komponentów. Można w ten sposób wytworzyć odpowiednią strukturę drzewiastą adresów Web komponentów. Na przykład pod jednym adresem mogą być dostępne Web komponenty wszystkich danych, pod kolejnym adresem komponenty paneli, pod kolejnym trendów, alarmów, itd.
Obiekt ten może być Web folderem dla dowolnego innego powszechnego Web komponentu. Można w nim jednak określić, że jest folderem tylko dla Web alarmów, eventów lub trendów. Wtedy oprócz tego, że oferuje listę swoich zarejestrowanych komponentów, to oferuje jeszcze strony dogodne do przeglądania wszystkich grup alarmów, eventów lub trendów.

W obiekcie PmaWebFolder można wytworzyć obiekty PmaWebDir, PmaWebFolder oraz PmaWebInfo.
Obiekt PmaWebFolder można wytworzyć w obiektach: PmaWeb, PmaWebLang, PmaWebFolder. W tych obiektach może się znajdować kilka obiektów PmaWebFolder.
Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu PmDataClient. Zagnieżdżone Web komponenty posiadają jednak swoje własne licencje, na przykład przeglądać Web panele, Alarmy oraz Eventy, Trendy mogą tylko klienci typu PmWebClient.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
WebFolderUstawienie parametrów do wyświetlenia stron HTML
UprawnieniaUprawnienia dla obiektu
Notatka:
Poza bezpośrednio włożonymi obiektami można do tego obiektu także zarejestrować obiekty (Web komponenty) umieszczone w innym miejscu w drzewie Pma obiektów. (np. obiekty PmaPanel, PmaWorkspace, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup, PmaData, itd.). Te obiekty są rejestrowane do tego obiektu w karcie "Web serwer" w konfiguratorze "PmaWeb obiekt". Wszystkie te obiekty następnie będą Web elementem podrzędnym tego obiektu, tzn. Adres URL tych elementów podrzędnych będzie się rozpoczynać adresem URL tego obiektu.

Z punktu widzenia Web klienta są pliki oferowane przy pomocy obiektu PmaWebFolder dostępne pod adresem URL:
http://NazwaKomputera/IdElementu
Web komponenty zarejestrowane do tego obiektu są wtedy dostępne pod adresem URL:
http://NazwaKomputera/IdElementu/IdSubelementu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmWebFolder -> PmaWebFolder
© MICROSYS, spol. s r.o.