Update cookies preferences
Promotic

Czym są Trendy

Trendowanie jest zapisywaniem wartości wybranych zmiennych ze znacznikiem czasu do pamięci i na dysk komputera (taką czynność wykonuje obiekt PmaTrendGroup).
Następnie można te wartości wyświetlać w postaci graficznej lub w tabeli w formie przebiegu tych wartości w czasie (czynność tę wykonuje obiekt PmgTrendViewer) lub uzyskiwać je do dalszej analizy.
 
Obiekt PmaTrendGroup zapewnia jak trendowanie historyczne (na dysk) tak również trendowanie bieżące (tylko do pamięci komputera). Serwerem trendów jest aplikacja PROMOTIC, w której jest wykorzystany jeden lub kilka obiektów PmaTrendGroup. Każdy obiekt PmaTrendGroup przedstawia grupę w serwerze trendów, która jest jednoznacznie określona przy pomocy łańcucha Identyfikator grupy trendów.
Dokładny opis wytwarzania trendów patrz PROMOTIC wideo kurs 2 - Trendy.

Charakterystyka:
- Architektura klient/serwer.
- Serwer zapisuje dane na dysk w formacie: dBase, MS SQL, MySQL, FireBird, Oracle Access, PROMOTIC binary,.
- Archiwizujący system zapisywania na dysk lub cykliczne zapisywanie do jednego pliku. W przypadku zapisywania archiwizującego jest określona wielkość (czas lub ilość wierszy) jednej kopii zapasowej (backupu) i ilość tych plików. Najstarsza kopia zapasowa jest usunięta przy osiągnięciu pełnej ilości kopii zapasowych i powstaniu nowej.
- "Buforowanie" w pamięci na serwerze. Zdefiniowany odcinek danych przy zapisywaniu na dysk (trendowanie historyczne) jest także zapisywany równolegle do pamięci. Przy opracowywaniu bieżących zapytań serwernie musi z kolei odczytywać dane na dysku. Jest to bardzo istotne przyspieszenie opracowywania zapytań o dane.
- Serwer może być Web komponentem i oferować do Internetu/Intranetu dane w formie XML i HTML.
- Serwer można żądać o zbiór danych (niezależnie od przeglądarki). Przy żądaniu o dane można wprowadzić warunki filtracji, które ograniczą żądany zbiór danych. Patrz na przykład metoda PmaTrendGroup.GetData. Metoda ta umożliwia również dane opracowywać statystycznie (średnia, minimum, maksymum, suma, ilość).
- Dane z serwera (niezależnie od przeglądarki) można wyeksportować do pliku tekstowego na dysk komputera, format zapisu może być na przykład *.csv. Patrz metoda PmaTrendGroup.SaveToFile.
- Serwer trendów wspiera zmianowo optymalizowany zapis danych, tzn. zapisywane mogą być wyłącznie wartości podczas zdefiniowanej zmiany. Patrz konfigurator "Włącz zmianowy zapis zmiennych".
- Dane zapisane przez serwer można z kolei edytować i naprawiać błędne wartości przy pomocy metody PmaTrendGroup.SetValueByTime.
- Serwer (jakikolwiek obiekt PmaTrendGroup) może odczytywać i opracowywać dany z baz danych wytworzonych przez stronę trzecią w trybie "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" prze ustawienie opcji Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać).
- Serwer trendów (obiekt PmaTrendGroup) może dynamicznie zmieniać ulokowanie swego archiwum danych na dysku lub podłączać się do już istniejącego archiwum danych przy pomocy metod PmaTrendGroup.Open, PmaTrendGroup.Close.
- Klientem (przeglądarką) jest obiekt PmgTrendViewer. Wyświetla dane w formie wykresu lub tabeli. Przeglądarka może być umieszczona albo w panelu systemu PROMOTIC lub w przeglądarce internetowej. Przeglądarka wyświetla dane nieprzerwanie niezależnie od sposobu wytwarzania plików zapasowych. Klientem może byń również dowolna aplikacja strony trzeciej (na przykład strony HTML) która będzie dalej opracowywaćdane oferowane przez serwer na przykład do Internetu przy pomocy Web usług. Sposób wyświetlania - wyświetlenie graficzne w formie grafu 2D lub 3D z możliwością wielostopniowego rozróżnienia kolorowego wartości ograniczających lub wyświetlenie tabelkowe z możliwością kolorowego rożróżnienia wartośco ograniczajłcych. Patrz: PmgTrendViewer.ViewMode.
- Interaktywne przeglądanie przebiegu zmiennych za pomocą myszki - skrolowanie i zoomowanie przeciąganiem myszką.
- Przeglądarkę można wykorzystać jako samodzielną przeglądarkę 2-wymiarowej funkcji y=f(x) bez konieczności podłączenia się do jakiegokolwiek źródła danych - serwera trendów. Zmienną niezależną więc nie zawsze musi być czas. Przebieg takiej funkcji można zdefiniwać w skrypcie przy pomocy obiektu tvPoints. Patrz: Przykład do wyświetlenia funkcji matematycznych przy pomocy przeglądarki trendów.
- Dynamiczna konfiguracja przeglądarki. Dodanie, usunięcie przebiegu wartości, zmiana wyglądu graficznego, itd. przy pomocy wstępnie ustawionych stron HTML podczas biegu aplikacji. Patrz: PmgTrendViewer.DlgTrends oraz tvTrend.DlgProperties.
- W przeglądarce można wytwarzać pliki konfiguracyjne (format XML), gdzie można zachować bieżące ustawienie przeglądarki. Chodzi zwłaszcza o zachowanie listy zmiennych przeglądarki razem z ich ustawieniem lecz można także zachować wygląd graficzny przeglądarki. Przez wytworzenie kilku takich grup można następnie bardzo prosto przełączać przeglądarkę pomiędzy takimi grupami i przeglądać w ten sposób przebiegi logicznie zespolonych wartości. Patrz: Pliki konfiguracyjne trendów, PmgTrendViewer.SaveCfg oraz PmgTrendViewer.LoadCfg.

Historia:
Pm8.00.00: Przeglądanie w trybie "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" usprawniono również dla formatów zapisu Promotic binary file cyclic oraz Database dBase backups.
© MICROSYS, spol. s r.o.