Promotic

Co jsou Trendy

Trendování je ukládání hodnot vybraných proměnných s časovou známkou do paměti a na disk počítače (toto provádí objekt PmaTrendGroup).
Následně lze tyto hodnoty zobrazovat graficky nebo tabulkově jako časové průběhy těchto proměnných (toto provádí objekt PmgTrendViewer) nebo je získávat pro další analýzy.
 
Objekt PmaTrendGroup zajišťuje jak historické trendování (na disk) tak aktuální trendování (pouze do paměti počítače). Serverem trendů je aplikace PROMOTIC, ve které je použit jeden nebo více objektů PmaTrendGroup. Každý objekt PmaTrendGroup představuje skupinu v serveru trendů, která je jednoznačně určena řetězcem Identifikátor skupiny trendů.
Podrobný popis vytvoření trendů viz PROMOTIC video kurz 2 - Trendy.

Charakteristika:
- Architektura klient/server.
- Server ukládá data na disk ve formátu: dBase, MS SQL, MySQL, FireBird, Oracle Access, PROMOTIC binary,.
- Zálohový (backupový) systém ukládaní na disk nebo cyklické ukládání do jednoho souboru. U zálohového je definována velikost (časově nebo počtem řádků) jednoho zálohového souboru a počet těchto zálohových souborů. Nejstarší záloha je při plném počtu záloh a při vzniku nové zálohy smazána.
- "Kešování" do paměti na serveru. Definovaný úsek dat je i při volbě ukládání na disk (historické trendování) ukládán paralelně do paměti. Při zpracování aktuálních dotazů serverem se tento pak nemusí dotazovat na data na disku. Je to podstatné zrychlení vyřizování dotazů na data.
- Server může být Web komponentou a poskytovat do Internetu/Intranetu data ve formátu XML a HTML.
- Lze se dotazovat serveru (nezávisle na prohlížeči) na množinu dat. Při dotazu na data lze zadat filtrační podmínky omezující žádanou množinu data. Viz například metoda PmaTrendGroup.GetData. Tato metoda umožňuje taky data statisticky vyhodnocovat (průměr, minimum, maximum, součet, počet).
- Data serveru (nezávisle na prohlížeči) lze exportovat do textového souboru na disk počítače, formát uložení může být například *.csv. Viz metoda PmaTrendGroup.SaveToFile.
- Server trendů podporuje změnově optimalizované ukládání dat, tzn. ukládány mohou být jen hodnoty při definované změně. Viz konfigurátor "Změnové ukládání proměnných povoleno".
- Data uložená serverem lze následně zpětně editovat a opravovat chybné hodnoty metodou PmaTrendGroup.SetValueByTime.
- Server (jakýkoli objekt PmaTrendGroup) může číst a vyhodnocovat data z databází vytvořených třetí stranou v módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)" nastavením volby Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat).
- Server trendů (objekt PmaTrendGroup) může dynamicky měnit umístění svého archivu dat na disku nebo se připojovat už k existujícímu archivu dat pomocí metod PmaTrendGroup.Open, PmaTrendGroup.Close.
- Klientem (prohlížečem) je objekt PmgTrendViewer. Zobrazuje data v podobě grafů nebo tabulky. Prohlížeč může být umístěn buď v obrazu systému PROMOTIC nebo ve Web prohlížeči. Prohlížeč prohlíží data kontinuálně nezávisle na způsobu tvorby zálohových souborů. Klientem může být i libovolná aplikace třetí strany (například HTML stránky) která bude zpracovávat data poskytovaná serverem například do Internetu pomocí Web služeb. Způsob zobrazení - grafické zobrazení v podobě 2D nebo 3D zobrazení s možností mnohastupňového barevného odlišení mezních hodnot nebo tabulkové zobrazení s možností barevného odlišení mezních hodnot. Viz: PmgTrendViewer.ViewMode.
- Interaktivní prohlížení průběhů proměnných pomocí myši - skrolování a zoomování tažením myši.
- Prohlížeč může sloužit jako samostatný prohlížeč 2-rozměrné funkce y=f(x) bez nutnosti připojovat prohlížeč k nějakému zdroji dat - serveru trendů. Nezávislá proměnná tedy nemusí být vždy čas. Průběh této funkce se definuje ve skriptu objektem tvPoints. Viz: Příklad pro zobrazení matematických funkcí pomocí prohlížeče trendů.
- Dynamická konfigurace prohlížeče. Přidání, smazání průběhu proměnné, změna grafického vzhledu, atd. pomocí předkonfigurovaných HTML stránek za běhu runtime. Viz: PmgTrendViewer.DlgTrends a tvTrend.DlgProperties.
- V prohlížeči lze vytvářet konfigurační soubory (formát XML), kde lze uchovat aktuální nastavení prohlížeče. Jedná se hlavně o uchování seznamu prohlížených proměnných s jejich konfigurací ale lze uchovat i grafický vzhled prohlížeče. Vytvořením několika takových skupin lze pak velmi jednoduše prohlížeč přepínat mezi těmito skupinami a prohlížet tak průběhy logicky sdružených proměnných. Viz: Konfigurační soubory trendů, PmgTrendViewer.SaveCfg a PmgTrendViewer.LoadCfg.

Historie:
Pm8.00.00: Prohlížení v režimu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)" zprovozněno i pro formáty ukládání Promotic binary file cyclic a Database dBase backups.
© MICROSYS, spol. s r.o.