Promotic

Konfigurační soubory trendů

Konfigurační soubor trendů je soubor na disku s příponou tg (cfgfile.tg), ve kterém je uložena konfigurace prohlížeče trendů. Jedná se o textový soubor v XML syntaxi editovatelný jakýmkoli ASCII nebo XML editorem (Notepad, Wordpad, atd.). Obsah souboru je seznam proměnných (s adresami na konkrétní trend servery), které mají být prohlíženy v prohlížeči trendů (prohlížeč umí tento soubor načíst a zobrazit průběhy proměnných). Každá proměnná muže obsahovat kromě adresy serveru i další data určující svůj vzhled (barva čáry, šířka čáry, výplň, ...).

Soubor se vytvoří například voláním metody PmgTrendViewer.SaveCfg prohlížeče trendů. Takto vytvořený soubor lze kdykoli do prohlížeče načíst zpět metodou PmgTrendViewer.LoadCfg. Lze ho také například v ASCII editoru upravit, přidat, smazat průběhy. Kopírováním a editací lze vytvářet nové konfigurační soubory, v každém z nich sdružit průběhy proměnných, které mají být prohlíženy jako celek a prohlížečem trendů pak zobrazovat (voláním metody LoadCfg nebo zmačknutím tlačítka Load CFG) střídavě jednotlivé konfigurační soubory.

V souboru lze pro objekt tvTrend (ten je v souboru v sekci začínající <trend id="...) přiřadit vlastnostem name, unit, color, valuemin, valuemax hodnotu $default (v souboru viz například <name>$default</name>). Přiřazení hodnoty $default znamená, že při načtení takového konfiguračního souboru do prohlížeče trendů odpovídající položka získá hodnotu ze serveru, ke kterému se připojuje (například v případě položky <name>$default</name> se název trendu získá ze serveru (objekt typu PmaTrendGroup) z konfigurátoru "Zobrazovaný název trendu".
© MICROSYS, spol. s r.o.