Promotic

Data - karta objektu PmaTrendGroup

Popis:
Definice dat skupiny trendů Tvar této karty je společný více Pma objektům a proto je společný popis uveden v popisu karty "PmaObject > Data". Zde jsou popsány pouze konfigurátory jedné proměnné, které jsou specifické pouze pro tuto kartu tohoto objektu.
 
Pokud objekt PmaTrendGroup zajišťuje uchovávání dat na disk počítače a aplikace již po nějakou dobu uchovávala data na disku počítače a vznikne potřeba změnit strukturu dat (například přidat proměnnou v kartě "Data"), pak je nutno přidat tuto proměnnou ve vývojovém módu. Po následujícím spuštění aplikace v runtime módu objekt PmaTrendGroup provede změnu struktury dat na disku a přidá novou proměnnou.
 
Pokud objekt PmaTrendGroup je nastaven do módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)" (viz konfigurátor "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)"), pak se seznam trendovaných proměnných nedefinuje zde a karta může být dokonce prázdná. Seznam proměnných (nemusí být úplný), může zde ale být definován, viz Objekt PmaTrendGroup v módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)".
Tlačítka:
Přidání jedné nebo více nových proměnných.
Nová proměnná (prázdná) - Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze přidat novou proměnnou. Hodnoty vlastností nové proměnné budou prázdné.
Nová proměnná (kopie vybrané) - Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze přidat novou proměnnou. Hodnoty vlastností nové proměnné budou zkopírovány z aktuálně vybrané proměnné.
Více nových proměnných - Otevře konfigurační okno "Vícenásobné přidání proměnných", ve kterém lze přidat libovolný počet proměnných.
Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze editovat označenou proměnnou.
Smaže vybrané proměnné.
Posune vybranou proměnnou v seznamu směrem nahoru.
Posune vybranou proměnnou v seznamu směrem dolů.
Otevře okno pro hledání textu.
Otevře menu s nabídkou dalších možností.
Export do souboru XML - viz Export dat do textového XML souboru. Různé způsoby exportu do XML souboru jsou popsány v Import/Export v editoru Pma objektů.
Export do souboru CSV - viz Export dat do textového CSV souboru
Import ze souboru XML - viz Import dat z textového XML souboru
Import ze souboru CSV - viz Import dat z textového CSV souboru
Import z OPC serveru - Tato položka je k dispozici pouze v objektu PmaOpcDaClientGroup. Otevře konfigurační okno "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru". Na zvolené úrovni lze označit více proměnných (za pomocí kláves Ctrl nebo Shift), které se pak přidají do této karty.
Setřídit - Setřídí proměnné abecedně podle názvu proměnné. Dojde ke změně pořadí proměnných. Pozor na případy, kdy se k proměnným přistupuje nikoliv názvem, ale indexem (pořadím).
Datová rozšíření - Otevře konfigurační okno "Seznam datových rozšíření", které zobrazí seznam všech nalezených datových rozšíření (definovaných kdekoliv v aplikaci), určených pro tento konkrétní cílový objekt (viz konfigurátor "Cílový objekt" v příslušném datovém rozšíření).
Konfigurátory proměnné - základní:
Viz konfigurační okno "Proměnná"
NázevNázev proměnné.
Maximální délka názvu je 80 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
CestaCelá cesta k proměnné PmVar.
Datový typDatový typ proměnné. Tento datový typ bude v proměnné zachován a zapisované hodnoty se do tohoto datového typu zkonvertují.
Výjímkou je datový typ Variant - znamená, že proměnná uchová posledně zapisovanou hodnotu i s datovým typem. Takto lze do proměnné uložit i pole (není povoleno s licencí PmRtFree).
HodnotaZde se definuje buď
- hodnota (výraz), která bude přiřazena proměnné po spuštění aplikace nebo
- datová vazba na jinou hodnotu.

Viz vlastnost Value a viz Datová vazba objektu PmVar.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
ZaokrouhleníPokud je zatrženo, pak hodnota v proměnné při každém zápisu bude zaokrouhlena na požadovanou přesnost.
Je funkční pouze pro numerické datové typy (Double, Single, Long, Short, Byte).
Viz také Pm.Round.
PřesnostKladné číslo určující přesnost (počet desetinných míst nebo celých míst), na kterou bude hodnota zaokrouhlena. Například:
0.01 = zaokrouhlení na setiny
0.1 = zaokrouhlení na desetiny
0.5 = zaokrouhlení na pět desetin
1 = zaokrouhlení na celá čísla
10 = zaokrouhlení na desítky
25 = zaokrouhlení na nejbližší číslo násobku 25
PoznámkaPoznámka pro lepší orientaci v projektu, využitelná přes skriptovací rozhraní i ve spuštěné aplikaci.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Note.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Konfigurátory proměnné - rozšířené datovým rozšířením ExtTrend:
Viz Datové rozšíření ExtTrend
MinimumDolní mez proměnné (minimum).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Min.
Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt PmgTrendViewer). Tato hodnota se zadává ve vlastnosti: tvTrend.ValueMin
MaximumHorní mez proměnné (maximum).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Max.
Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt PmgTrendViewer). Tato hodnota se zadává ve vlastnosti: tvTrend.ValueMax
NecitlivostPásmo necitlivosti proměnné. Je platné pouze pokud je zapnuto optimalizované ukládání hodnot (viz Změnové ukládání proměnných povoleno).
JednotkaFyzikální jednotka proměnné (například "kWh").
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Unit.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt PmgTrendViewer). Tato hodnota se zadává ve vlastnosti: tvTrend.Unit
BarvaBarva proměnné pro zobrazení v prohlížeči trendů.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Color.
Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt PmgTrendViewer). Tato hodnota se zadává ve vlastnosti: tvGraph.Color
Název pro zobrazeníText, který se může zobrazovat jako název položky v prohlížeči trendů.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti DisplayName.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt PmgTrendViewer). Tato hodnota se zadává ve vlastnosti: tvTrend.Name
Dodatečné parametryDodatečné parametry pro uložení trendované proměnné. Umožňují určit databázový datový typ nebo název sloupce v tabulce.
dbdt (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce. Konkrétní databázové datové typy viz konfigurátor "Typ uložení", například "dbdt:NUMERIC(12,4);".
name (nepovinné) - (pouze pro Database dBase backups) Určuje název sloupce. Pokud se nezadá, pak se jako název sloupce použije název proměnné PmVar nebo název v objektu ExtTrend.
Poznámka:
Skriptový přístup k proměnné typu PmVar v této kartě je umožněn:
- metodou Item nebo
- metodou Pm s použitím identifikátoru #vars
Viz také:
- PmVar (objekt)
- ExtTrend (objekt)
© MICROSYS, spol. s r. o.