Promotic

Obiekt PmaEventGroup (Grupa eventów)

Opis:
Obiekt zapewnia zapis historii eventów. Szczegółowy opis patrz System alarmów i Eventów.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
ActivateNew()Dynamiczne wytworzenie oraz aktywacja event pozycji
AreaObszar grupy eventów
GetHistoryData()Uzyska dane z historii eventów
GroupIdIdentyfikator grupy
GroupParentZwraca odniesienie do grupy rodzica
GroupTitleWyświetlana nazwa grupy
Mniej stosowane właściwości oraz metody:
Activate()Aktywacja istniejącej event pozycji
Item()Dostęp do jednej event pozycji
RegisterNew()Dynamiczne wytworzenie event pozycji
Przestarzałe właściwości i metody:
WndHistory()Przeglądarka historii eventów
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onItemActivatedJest wywołane podczas aktywacji event pozycji
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w trybie runtime tylko raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
GrupaPodstawowe parametry grupy eventów
PozycjeDefinicja event pozycji
ZapisanieZapisanie grupy eventów
UprawnieniaUprawnienia dla obiektu
Web serwerPowiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Powiązane podobiekty:
PmEventItem(Event pozycja) Event pozycja
ExtEventRozszerzenie danych o wytwarzanie eventów
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmAlarmEvent -> PmaEventGroup
Pm8.03.17: Usunięty błąd: Usprawniono właściwe wyświetlanie pozycji podczas odwrotnego uszeregowania w czasie Dla przeglądarki Chrome w Webie usprawniono wprowadzanie łańcucha filtra.
© MICROSYS, spol. s r. o.