Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaEventGroup (Grupa eventów)

Opis:
Obiekt zapewnia zapis historii eventów. Szczegółowy opis patrz System Alarmów i Eventów.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości oraz metody tego obiektu:
ActivateNew Dynamiczne wytworzenie oraz aktywacja event pozycji
Area Obszar event grupy
GetHistoryData Uzyska dane z historii eventów
GroupId Identyfikator grupy
GroupParent Zwraca odniesienie do grupy rodzica
GroupTitle Wyświetlana nazwa grupy
Mniej stosowane właściwości oraz metody:
Activate Aktywacja istniejącej event pozycji
Item Dostęp do jednej event pozycji
RegisterNew Dynamiczne wytworzenie event pozycji
Przestarzałe właściwości i metody:
WndHistory Przeglądarka historii event grupy
Właściwości oraz metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onItemActivated Jest wywołane podczas aktywacji event pozycji
Zdarzenia odzidziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Grupa Podstawowe parametry event grupy
Pozycje Definicja event pozycji
Zapisanie Zapisanie event grupy
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Web serwer Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Powiązane podobiekty:
PmEventItem(Event pozycja) Event pozycja
ExtEvent Rozszerzenie o wytwarzanie eventów
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmAlarmEvent -> PmaEventGroup
Pm8.03.17: Usunięty błąd: Usprawniono właściwe wyświetlanie pozycji podczas odwrotnego uszeregowania w czasie Dla przeglądarki Chrome w Webie usprawniono wprowadzanie łańcucha filtra.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice