Promotic

RegisterNew - metoda obiektu PmaEventGroup

Opis:
Dynamiczne wytworzenie nowej event pozycji (obiekt PmEventItem).
Metoda zwraca wytworzoną event pozycję. Odniesienie to można uzyskać również przez wywołanie metody Item.
Składnia:
Object RegisterNew(String sId, String sTemplate, [String sSource], [String sDesc])
Parametry:
sId(String) Jednoznaczny identyfikator tekstowy nowej event pozycji. Identyfikator jest następnie stosowany przy wywołaniu metod na przykład: Activate, Item, itd.
sTemplate(String) Jednoznaczny identyfikator tekstowy event pozycji typu szablon (patrz konfigurator "Szablon dla dynamicznie wytwarzanych pozycji"), której ustawienie zostanie wykorzystane
sSource[opcjonalne] (String) Określenie źródła event pozycji.
Umożliwia użytkownikowi filtrowanie event pozycje w przeglądarce historii eventów w uruchomionej aplikacji według określonego źródła.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie wykorzystana wartość z szablonu.
sDesc[opcjonalne] (String) Właściwy opis event pozycji.
Podstawowy tekst event pozycji, który zostanie wyświetlona w przeglądarce historii eventów w uruchomionej aplikacji.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie wykorzystana wartość z szablonu.
Wartość zwrotna:
Zwraca nowo wytworzony obiekt typu PmEventItem.
W przypadku błędu zwraca wartość null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript (prawdopodobnie już istnieje pozycja o takim samym Id). Wartość Nothing można sprawdzać przy pomocy operatora VBScript Is.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.RegisterNew("T1_HI", "HI", "Kociol", "T1 over high limit");
© MICROSYS, spol. s r. o.