Promotic

Item - metoda obiektu PmaEventGroup

Opis:
Dostęp do jednej event pozycji (do obiektu typu PmEventItem).
Składnia:
Object Item(String sId, [Date tTimeOn])
Parametry:
sId(String) Jednoznaczny identyfikator tekstowy event pozycji. Patrz konfigurator "Identyfikator".
tTimeOn[opcjonalne] (Date) Czas powstania event pozycji.
Jeżeli nie jest ustawione (lub jest określona wartość 0), wtedy zwracana jest event pozycja bez kontroli czasu powstania.
Jeżeli jest określony, wtedy musi czas powstania event pozycji być zgodny z określoną wartością.
Jeżeli nie istnieje event pozycja zgodna z określonym tekstowym identyfikatorem oraz wpisanej wartości czasu powstania, wtedy zwracana jest wartość null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript.
Parametr tTimeOn jest pożyteczny przede wszystkim w następujących przypadkach:
1. Jeżeli istnieje kilka instancji jednej event pozycji z tym samym identyfikatorem (zpowodowane stanami event pozycji: nieaktywny niepotwierdzony (niebieski)), wtedy umożliwia zwrócić jedną konkretną instancję event pozycji (również inną, niż ostatnią). Jeżeli nie zostanie określony parametr tTimeOn, wtedy zostanie zwrócona ostatnia, najmniej stara event pozycja.
2. Jeżeli jest wykonywane działanie nad event pozycją a może powstać opóźnienie pomiędzy początkiem danego działania a jego zakończeniem (okno potwierdzające dla akcji albo działanie przenoszone pomiędzy dwoma komputerami), wtedy jest wskazane określić przy pomocy parametru tTimeOn, że działanie ma zostać wykonane nad konkretną instancją event pozycji w określonym czasie. Jeżeli w chwili, gdy rozpoczęto działanie już dana instancja event pozycji nie istnieje, wtedy działanie zostanie anulowane (np. próba potwierdzenia tejże event pozycji z dwu komputerów równocześnie), w innym przypadku działanie to zostało by wykonane nad nowszą (inną aniżeli pierwotna) instancją event pozycji.
Wartość zwrotna:
Zwraca obiekt typu PmEventItem. W przypadku błędu zwraca wartość null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript (prawdopodobnie nie istnieje event pozycja z określonym Id lub zokreślonym czasem powstania). Wartość Nothing można sprawdzać przy pomocy operatora VBScript Is.
Patrz również:
- PmEventItem.Id (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oItem = oEv.Item("event0", 0);
© MICROSYS, spol. s r.o.