Update cookies preferences
Promotic

ActivateNew - metoda obiektu PmaEventGroup

Opis:
Dynamiczne wytworzenie nowej event pozycji (obiekt PmEventItem) w aktywnym stanie (czerwony) lub aktywacja uprzednio już istniejącej pozycji. Metoda zwraca odpowiednią event pozycję. Odniesienie to można uzyskać również przez wywołanie metody Item.
Składnia:
Object ActivateNew(String sId, String sTemplate, [String sSource], [String sDesc], [String sComment], [Date sTimeOn], [Long nAttr])
Parametry:
sId(String) Jednoznaczny identyfikator tekstowy nowej event pozycji. Identyfikator jest następnie stosowany przy wywołaniu metod na przykład: Activate, Item, itd.
Uwaga! W przypadku eventów raczej nie nie należy okraślać identyfikator, ale wpisać pusty łańcuch "". Umożliwia to fakt, że eventy zazwyczaj zanikną zaraz po ich powstaniu (wraz z zapisem do historii). W grupie nie powstaje żadna PmEventItem pozycja.
sTemplate(String) Jednoznaczny identyfikator tekstowy event pozycji typu szablon (patrz konfigurator "Szablon dla dynamicznie wytwarzanych pozycji"), której ustawienie zostanie wykorzystane
sSource[opcjonalne] (String) Określenie źródła event pozycji.
Umożliwia użytkownikowi filtrowanie event pozycje w przeglądarce historii eventów w uruchomionej aplikacji według określonego źródła.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie wykorzystana wartość z szablonu.
sDesc[opcjonalne] (String) Właściwy opis event pozycji.
Podstawowy tekst event pozycji, który zostanie wyświetlona w przeglądarce historii eventów w uruchomionej aplikacji.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie wykorzystana wartość z szablonu.
sComment[opcjonalne] (String) Komentarz tekstowy, który zostanie zapisany do danych razem z aktywowaną event pozycją (zezwala się w karcie "Zapisanie").
sTimeOn[opcjonalne] (Date) Czas aktywacji event pozycji.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie wykorzystany czas bieżący komputera.
nAttr[opcjonalne] (Long) Atrybuty, precyzujące zachowanie polecenia przy istnieniu/nie istnieniu event pozycji.
0 (domyślnie) - W przypadku istnienia event pozycji o wprowadzonym identyfikatorze polecenie wykona aktywację istniejącej event pozycji. W przypadku nie istnienia event pozycji o wprowadzonym identyfikatorze polecenie wytwarza nową event pozycję i dokonuje jej aktywacji.
1 - W przypadku istnienia event pozycji o wprowadzonym identyfikatorze, to polecenie zakończy się błędem. W przypadku nie istnienia event pozycji o wprowadzonym identyfikatorze, polecenie wytwarza nową event pozycję i dokonuje jej aktywacji.
Wartość zwrotna:
Zwraca nowo wytworzoną (lub wcześniej istniejącą) i aktywowaną event pozycję (obiekt typu PmEventItem). W przypadku błędu zwraca wartość null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript (prawdopodobnie już istnieje event pozycja o takim samym Id). Wartość Nothing można sprawdzać przy pomocy operatora VBScript Is.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEv = pMe.Pm("/Event");
oEv.ActivateNew("", "HI", "Kociol", "T1 over high limit", "Temperatura");
© MICROSYS, spol. s r.o.