Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgEventViewer

Opis:
Obiekt ten służy do przeglądania zdarzeń obiektu PmaEventGroup
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
GetBackupInfo Zwraca informację o kopiach zapasowych
GetColInfo Zwraca informacje o właściwościach kolumn przeglądarki
GetDataFilter Zwraca jedną lub wszystkie wartości łańcucha filtra
GetDataItem Zwraca mapę z pozycjami State, ...
MoveTo Przesunie wybrany wiersz przeglądarki
OpenBackup Otwarcie kopii zapasowej
SetDataFilter Ustawia jedną lub wszystkie wartości łańcucha filtra
Zdarzenia:
onConnect Jest wywołane zawsze po otwarciu kopii zapasowej.
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Przeglądarka Podstawowe parametry przeglądarki zdarzeń

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice