Promotic

Obiekt PmgAlarmHistoryViewer

Opis:
Obiekt ten służy do przeglądania historii alarmów obiektu PmaAlarmGroup.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmgObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
GetBackupInfoZwraca informację o kopiach zapasowych
GetColInfoZwraca informacje o właściwościach kolumn przeglądarki
GetDataFilterZwraca jedną lub wszystkie wartości łańcucha filtra
GetDataItemZwraca obiekt PmMap z pozycjami wybranego wiersza
GetGroupInfoZwraca informacje o grupie alarmów PmaAlarmGroup
GetTimeFormatZwraca regułę formatowania dla określonej kolumny z czasem
MoveToPrzesunie wybrany wiersz przeglądarki
OpenBackupOtwarcie kopii zapasowej
SetDataFilterUstawia jedną lub wszystkie wartości łańcucha filtra
SetTimeFormatUstawia regułę formatowania dla określonej kolumny z czasem
SortTypeKierunek sortowania
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmgObject:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
BlinkWłączy/wyłączy miganie Pmg obiektu
DxSzerokość Pmg obiektu
DyWysokość Pmg obiektu
EnabledZezwolenie/zakaz sterowania, tzn. manipulacji z obiektem przez użytkownika
FocusStwierdzi/ustawi fokus Pmg obiektu
GetChildByIndexZwraca zagnieżdżony Pmg obiekt określony przez jego kolejność
GetChildCountZwraca ilość zagnieżdżoych Pmg obiektów
GetPathNameNazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetItemInfoZwraca specjalną informację o Pmg obiektcie
GetParOdczyt wartości parametru Pmg obiektu (lub jego przodków)
IniDxPoczątkowa szerokość Pmg obiektu
IniDyPoczątkowa wysokość Pmg obiektu
IniXPozycja początkowa X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
IniYPozycja początkowa Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
ItemsZwraca odniesienie do Pmg obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
MouseOnOkreślenie, czy kursor myszki znajduje się ponad Pmg obiektem
NameNazwa Pmg obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmg obiektu
PmZwraca Pma obiekt (przestarzałe)
PmPanelZwraca odniesienie do obiektu PmaPanel, w którym znajduje się dany Pmg obiekt
RefreshOdświeżenie Pmg obiektu
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu PmgRoot
ShowMenuOtworzy menu lokalne Pmg obiektu
ScreenXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ScreenYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ToolTipTooltip (tekst) Pmg obiektu
VarsZwraca zmienną Pmg obiektu
ViewXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
ViewYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
VisibleUstawia widoczność/niewidoczność Pmg obiektu
XPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
YPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
Zdarzenia tego obiektu:
onConnectJest wywołane zawsze po podłączeniu do grupy alarmów oraz zawsze po otwarciu kopii zapasowej.
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmgObject:
onStartJest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panela
onStopJest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panela
onRefreshJest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onMenuFillJest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszki ponad Pmg obiektem
onMenuSelectJest wywołane przy wyborze pozycji z lokalnego menu Pmg obiektu
onModeChangeJest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onFocusInJest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOutJest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
PozycjaUstawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
ZmienneLista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta Pmg obiektu
WyglądUstawienie wyglądu pojedyńczych części przeglądarki historii alarmów
PrzeglądarkaPodstawowe parametry przeglądarki historii alarmów
WyglądUstawienie wyglądu pojedyńczych części przeglądarki historii alarmów
Patrz również:
- PmgEventViewer (obiekt)

Historia:
Pm9.00.14: W konfiguracji wstępnej zmieniono wygląd przycisków, dodano menu oraz nowa funkcja dla druku. Rozszerzenie metody GetColInfo oraz nowe metody GetGroupInfo, GetTimeFormat oraz SetTimeFormat.
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.