Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgAlarmHistoryViewer

Opis:
Obiekt ten służy do przeglądania historii alarmów obiektu PmaAlarmGroup
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
SetDataFilter Ustawia jedną lub wszystkie wartości łańcucha filtra
GetDataFilter Zwraca jedną lub wszystkie wartości łańcucha filtra
GetDataItem Zwraca mapę z pozycjami State, ...
GetColInfo Zwraca informacje o właściwościach kolumn przeglądarki
GetBackupInfo Zwraca informację o kopiach zapasowych
OpenBackup Otwarcie kopii zapasowej
MoveTo Przesunie wybrany wiersz przeglądarki
Zdarzenia:
onConnect Jest wywołane zawsze po otwarciu kopii zapasowej.
onFocusIn Jest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOut Jest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
onMenuFill Jest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy nad Pmg obiektem
onMenuSelect Jest wywołane przy wyborze pozycji z lokalnego menu Pmg obiektu
onModeChange Jest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onFocusIn Jest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onRefresh Jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onStart Jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu
onStop Jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Przeglądarka Podstawowe parametry przeglądarki historii alarmów

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice