Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgPipe (Rurociąg)

Opis:
 
Służy do wyświetlania rurociągu w panelu. Można ustawiać jako rurociągi poziome, prostopadłe, krzyżujące się, łączące się i zagięty. Umożliwia przepływ (tylko w poziomych i pionowych częściach rurociągu).
 
Rurociąg można wytworzyć również przy pomocy plików graficznych "Pipe*.svg" oferowanych w palecie obrazków technologicznych w obiekcie PmgRasterImage. Rurociąg wytworzony za pomocą tych obrazków jest wprawdzie ładniejszy, lecz nie można w nim w łatwy sposób na przykład wytworzyć efekt przepływu.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
ColorBorder Kolor obwódki rurociągu
ColorItem Kolor wnętrza rurociągu
StreamDirection Kierunek przepływu
StreamFile Szablon przepływu
StreamPeriod Period przepływu (szybkość)
Zdarzenia:
onFocusIn Jest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOut Jest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
onKeyPress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury
onMenuFill Jest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy nad Pmg obiektem
onMenuSelect Jest wywołane przy wyborze pozycji z lokalnego menu Pmg obiektu
onModeChange Jest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onMousePress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onRefresh Jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onStart Jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu
onStop Jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Pipe Właściwości rurociągu.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiPipe -> PmgPipe
Pm8.00.06: Usunięty błąd: w SO Windows 7 nie funkcjonoiwała animacja przepływu w kierunku pionowym.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice