Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgSlider (Suwak)

Opis:
Ustawienie wartości liczbowej za pomocą suwaka.

Podczas biegu aplikacji można zmieniać wartość suwaka albo przez jego przesuwaniem lub kliknięciem myszki na niektórą ze strzałek lub kliknięciem myszki na tło suwaka. Wartość wtedy będzie się zmieniać bezskokowo w zakresach ValueMin, ValueMax.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgPane.
Właściwości i metody:
Value Wartość suwaka odpowiadająca pozycji przycisku
ValueMax Zakres górny wprowadzanej wartości
ValueMin Zakres dolny wprowadzanej wartości
Zdarzenia:
onDataEditAccept Jest wywołane po ostatecznej zmianie zawartości obiektu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu
Slider Konfiguracja suwaka.
Notatka:
Wartość suwaka jest dostępna przy pomocy właściwości Value. Jego powiązanie danych określa zmienną, do której będzie w trybie runtime przenoszona wartość odpowiadająca położeniu przysicku suwaka. Powiązanie danych jest "do odczytu i zapisu", to znaczy, że jeżeli wartość powiązania danych jest zmieniana również w inny sposób (np. w skrypcie), wtedy zmiana tej wartości wpłynie na pozycję przycisku suwaka.

Suwak nie zawiera podziałki do wyświetlenia, wprowadzenie wartości jest tylko orientacyjne. Jeżeli jest konieczne wyświetlenia podziałki lub wartości wprowadzanej danej, wtedy można zastosować bardziej kompleksowy obiekt PmgSliderPane.

Do wprowadzenia wartości liczbowej można zastosować również obiekt PmgNumber (wprowadzenie wartości bezpośrednio w obiekcie).

Patrz również:
- PmgSliderPane (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiSlider -> PmgSlider
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice