Promotic

Refresh - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Odświeżenie Pmg obiektu (oraz wszystkich jego podobiektów) niezależnie od systemowego odświeżenia panela (period systemowego odświeżenia można ustawić w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > Period odświeżania ekranów").
Składnia:
Empty Refresh()
Notatka:
Jeżeli obiekt jest wyjęty z systemowwego odświeżania paneli, wtedy obiekt ten jest odświeżany tylko przy pomocy tej metody lub metody PmaPanel.Refresh. Wyjęcie całego panela aplikacji z systemowego odświeżania paneli można wykonać przez zakreślenie konfiguratora " > Ustawienie wyjściowych wartości sFramePars > Period odświeżania (refresh)".
Jeżeli obiekt nie jest wyjęty z systemowego odświeżania paneli, wtedy jest odświeżany zarówno przez system jak również przez wywołanie tej metody.
Po wywołaniu tej metody zostanie wywołane zdarzenie onRefresh.

Metoda ta działa także w Web panelach. W pełni fukcjonalne jest tylko jeżeli zostanie wołana nad obiektem PmgRoot, patrz Przykład.
Patrz również:
- PmaPanel.Refresh (metoda)
Przykład:
Wywołanie odświeżenia całego panela w zdarzeniu Pmg obiektu.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Root.Refresh();
© MICROSYS, spol. s r.o.