Update cookies preferences
Promotic

Refresh - metoda obiektu PmaPanel

Opis:
Odświeżanie panela.
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Zamiast tej metody dogodniejszym jest zastosowanie metody Refresh obiektu PmgRoot.
Składnia:
Empty Refresh()
Notatka:
Dla panela lokalnego:
Metodę tą należy stosować tylko jeżeli jest zaznaczony konfigurator "Period odświeżania (refresh)" w obiekcie PmaPanel. W innym przypadku panele odświeżają się same s periodem określonym w konfiguratorze "Period odświeżania ekranów" obiektu PmaRoot.
Metoda jedmocześnie przerysowuje wszystkie Pmg obiekty tego panela. Dla przerysowania tylko niektórych Pmg obiektów zamiast tej metody można zastosować metodę PmgObject.Refresh.
Po wywołaniu tej metody zostanie wywołane zdarzenie onRefresh oraz następnie zdarzenia onRefresh wszystkich Pmg obiektów tego panela.

Dla Web panela:
Dla Web paneli może być metoda Refresh użyteczna w przypadkach, kiedy odświeżanie strony Webowej nie jest częste (patrz konfigurator "Period odświeżania danych Web panela [s]") a zwrotna ingerencja skryptowa z klienta na serwer (przez wywołanie pMe.PmPanel.Methods) spowoduje zmianę danych, które wyśiwetlają się po stronie Web klienta. W takim przypadku dla wołania Methods zalecamy wołać Refresh co spowoduje natychmiastoe odświeżenie danych po stronie klienta. Patrz Przykład poniżej.
Patrz również:
Przykład:
Wołanie metody projektanta "SendData" (np. w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton) spowoduje u Web klienta wywołanie tej metody w serwerze PROMOTIC. Metoda ta na przykład opracuje na serwerze wartość 3.14 a zmieni te dane na serwerze, które klient przegląda. Jeżeli następnie u klienta nie zostałaby wywołana metoda Refresh, wtedy dane u klienta zostałyby odświeżone dopiero z regularnym odświeżeniem panela, np. za 10 albo więcej sekund.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.Methods.SendData(3.14);
pMe.PmPanel.Refresh();
© MICROSYS, spol. s r.o.