Promotic

onOpen - zdarzenie obiektu PmaPanel

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po otwarciu panela na przykład przy pomocy metody Pm.CreateView.
Jeżeli na przykład panel został już wcześniej otwarty a dopiero teraz został przełączony (np. przy pomocy wyboru z listy paneli z głównego menu PROMOTIC w runtime lub przy pomocy skryptu), wtedy panel zyska fokus, to zdarzenie nie zostanie wywołane, lecz zostanie wywołane zdarzenie onFocusIn (=uzyskanie fokusa).
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zazwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Zamiast tego zdarzenia jest lepiej zastosować zdarzenie PmgRoot.onPanelStartEnd.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaPanel obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
oCommGroup.UpdateRate = 1000;
© MICROSYS, spol. s r. o.