Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Print - metoda obiektu PmaPanel

Opis:
Druk panela (lub jego części) na drukarku lub do pliku.
Składnia:
Boolean Print([Long nAttr], [String sOptions], [String sParams])
Wołanie:
oPanel.Print()
Parametry:
nAttr[opcjonalne] (Long) Parametr określa, czy panel zostanie wydrukowany
0 (domyślnie) - w nowy sposób
1 - starym sposobem
sOptions[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry definiująca sposób wydruku (wycinek, itd.). Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie zapisany cały panel z ustawieniem domyślnym. Wartość parametru sOptions jest brana ze statycznego początkowego ustawienia obiektu, patrz Wartość domyślna sOptions. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "x:0;y:0;dx:300;dy:200;printer:select;printzoom:0;".
"x:nn;" (opcjonalne) - Pozycja x lewego górnego punktu wycinku (w pikselach, domyślnie 0).
"y:nn;" (opcjonalne) - Pozycja y lewego górnego punktu wycinku (w pikselach, domyślnie 0).
"dx:nn;" (opcjonalne) - Wielkość x wycinku (w pikselach, domyślnie 0 = cały panel).
"dy:nn;" (opcjonalne) - Wielkość y wycinku (w pikselach, domyślnie 0 = cały panel).
"printer:xx;" (opcjonalne) - Umożliwia wybrać i ustawić drukarkę do wydruku.
select (domyślnie) - Przed wydrukiem zostanie wyświetlony dialog systemowy do wyboru i ustawienia właściwości drukarki.
default - Druk zostanie wykonany na domyślnej drukarce systemu SO Windows.
file:filepath - Nazwa pliku ze ścieżką (*.bmp, *.png, *.jpg, *.gif lub *.tif), do którego zostanie panel lub jego wycinek zapisany. Rozszerzenie pliku określa format zapisu. Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów. Ostatecznny rozmiar obrazka w pliku zostanie określony przez rozmiar całego panela lub jego wycinka.
"printzoom:nn;" (opcjonalne) - Ostatecznny rozmiar obrazka w pliku zostanie określony przez rozmiar całego panela lub jego wycinka.
sParams[opcjonalne] (String) Umożliwia ustawienie wartości parametrów obiektu PmgRoot. Parametr taki jest potem dostępny w konfiguratorach panelu przy pomocy Makro wyrażenie $.par oraz w skrypcie przy pomocy metody GetPar. Każdy poszczególny parametr jest tworzony identyfikatorem (nazwa) i wartością. Składnia: "pars:{name1:value1;name2:value2; ...}". Patrz również: Parametry Pmg obiektu. Wartość parametru sParams jest odczytywana ze statycznego początkowego ustawienia obiektu. Patrz Wartość domyślna sParams.
Notatka:
Jeżeli metoda ta zostanie wywołana ponad panelem, który nie jest otwarty, wtedy panel zostanie otwarty niewidocznie a po wydruku zostanie zamknięty. Przy tym nie są wywołane zdarzenia onOpen oraz onClose.
 
Metoda ta nie działa w Web panelach. dogodniejszym jest zastosowanie metody PmgRoot.Print.
Przykład1:
Druk całego panela. Panel zostanie rozciągnięty na całą kartkę (bez deformacji) i zostanie wyświetlony dialog systemowy do wyboru i ustawienia właściwości drukarki.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var b = pMe.Pm("/panel").Print();
Przykład2:
Druk wycinku panela, gdzie wycinek rozpoczyna się na pozycji 100,100 a jego rozmiar jest 300,200. Panel zostanie rozciągnięty na całą kartkę (bez deformacji) i zostanie wyświetlony dialog systemowy do wyboru i ustawienia właściwości drukarki.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var b = pMe.Pm("/panel").Print(0, "x:100;y:100;dx:300;dy:200;");
Przykład3:
Druk całego panela do pliku #temp:panel.png;. Ostatecznny rozmiar obrazka w pliku zostanie określony przez rozmiar całego panela lub jego wycinka.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var b = pMe.Pm("/panel").Print(0, "printer:file:#temp:panel.png;");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice