Update cookies preferences
Promotic

Print - metoda obiektu PmaPanel

Opis:
Druk panela (lub jego części) na drukarku lub do pliku.
Składnia:
Boolean Print([Long nAttr], [String sOptions], [String sParams])
Parametry:
nAttr[opcjonalne] (Long) Parametr określa, czy panel zostanie wydrukowany
0 (domyślnie) - w nowy sposób
1 - starym sposobem
sOptions[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry definiująca sposób wydruku (wycinek, itd.).
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie zapisany cały panel z ustawieniem domyślnym. Wartość parametru sOptions jest brana ze statycznego początkowego ustawienia obiektu, patrz Wartość domyślna sFramePars. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "x:0;y:0;dx:300;dy:200;printer:select;printzoom:0;".
"x:nn;" (opcjonalne) - Pozycja x lewego górnego rogu wycinku (w pikselach, domyślnie 0).
"y:nn;" (opcjonalne) - Pozycja y lewego górnego rogu wycinku (w pikselach, domyślnie 0).
"dx:nn;" (opcjonalne) - Wielkość x wycinku (w pikselach, domyślnie 0 = cały panel).
"dy:nn;" (opcjonalne) - Wielkość y wycinku (w pikselach, domyślnie 0 = cały panel).
"printer:xx;" (opcjonalne) - Umożliwia wybrać i ustawić drukarkę do druku.
select (domyślnie) - Przed wydrukiem zostanie wyświetlone okno systemowe do wyboru i ustawienia właściwości drukarki.
default - Druk zostanie wykonany na domyślnej drukarce systemu SO Windows.
file:filepath - Nazwa pliku ze ścieżką (*.bmp, *.png, *.jpg, *.gif lub *.tif), do którego zostanie panel lub jego wycinek zapisany. Rozszerzenie pliku określa format zapisu. Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów. Ostatecznny rozmiar obrazka w pliku zostanie określony przez rozmiar całego panela lub jego wycinka.
{printercfg} - Dane konfiguracyjne konkretnej drukarki uzyskane przy pomocy metody Pm.PrinterCfg. Dane są tutaj w formacie KeyVal.
"printzoom:nn;" (opcjonalne) - Ostatecznny rozmiar obrazka w pliku zostanie określony przez rozmiar całego panela lub jego wycinka.
sParams[opcjonalne] (String) Umożliwia ustawienie wartości parametrów obiektu PmgRoot.
Parametr ten jest potem dostępny w konfiguratorach panela przy pomocy Makro wyrażenie $.par oraz w skrypcie przy pomocy metody GetPar.
Każdy poszczególny parametr jest tworzony identyfikatorem (nazwa) i wartością.
Składnia: "pars:{name1:value1;name2:value2; ...}".
Patrz również: Parametry Pmg obiektu.
Wartość parametru sParams jest odczytywana ze statycznego początkowego ustawienia obiektu. Patrz Wartość domyślna sViewPars.
Notatka:
Jeżeli metoda ta zostanie wywołana ponad panelem, który nie jest otwarty, wtedy panel zostanie otwarty niewidocznie a po wydruku zostanie zamknięty. Przy tym nie są wywołane zdarzenia onOpen oraz onClose.

Metoda ta nie działa w Web panelach. dogodniejszym jest zastosowanie metody PmgRoot.Print.
Przykład1:
Druk całego panela. Panel zostanie rozciągnięty na całą kartkę (bez deformacji) i zostanie wyświetlone okno systemowe do wyboru i ustawienia właściwości drukarki.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var b = pMe.Pm("/panel").Print();
Przykład2:
Druk wycinku panela, gdzie wycinek rozpoczyna się na pozycji 100,100 a jego rozmiar jest 300,200. Panel zostanie rozciągnięty na całą kartkę (bez deformacji) i zostanie wyświetlone okno systemowe do wyboru i ustawienia właściwości drukarki.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var b = pMe.Pm("/panel").Print(0, "x:100;y:100;dx:300;dy:200;");
Przykład3:
Druk całego panela do pliku #temp:Img/panel.png;. Ostatecznny rozmiar obrazka w pliku zostanie określony przez rozmiar całego panela lub jego wycinka.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var b = pMe.Pm("/panel").Print(0, "printer:file:#temp:Img/panel.png;");
Przykład4:
Druk do pliku określonego ścieżką bezwzględną.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var b = pMe.Pm("/panel").Print(0, "printer:file:c:/Images/panel.png;");
© MICROSYS, spol. s r.o.