Promotic

Web serwer - karta obiektu PmaPanel

Opis:
Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Konfiguratory:
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Identyfikator Web komponentuOkreśla unikalny identyfikator Web komponentu.
Zupełny Adres URL do tego komponentu wygląda na przykład:
"http://NazwaKomputera:Port/Identyfikator"
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Wyświetl w HTML liście komponentówJeżeli jest zaznaczone, wtedy dany komponent będzie przyszeregowany do wyświetlanej listy komponentów. Odpowiedzialnym obiektem za wyświetlanie takiej listy jest Web obiekt, do którego jest dany komponent zarejestrowany (Web obiekt PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang).
Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy dany komponent nie będzie się znajdować w liście komponentów. Jednak będzie dostępny pod swoim Web adresem. Jest to odpowiednie dla komponentów systemowych (np. dane oferowane innym aplikacjom) które nie powinny być wybierane z Web przeglądarek.
Przy przeglądaniu listy komponentów w przeglądarce internetowej można tą opcję zablokować naciśnięciem klawisza Shift i równocześnie kliknięciem na tytuł owej listy. Wtedy lista zostanie wyświetlona ponownie i zostaną wyświetlone wszystkie (tzn. także systemowe) komponenty.
Period odświeżania danych Web panela [s]Określa jak często będzie strona "panel.htm" (dynamiczna strona HTML) wczytywać dane XML i odświeżać się na ich podstawie.
Domyślną wartością jest 3 sec.
Sposób wyświetlania błędów odświeżaniaMożna tu określić w jaki sposób wizualnie wyświetlić błąd podczas odświeżania panela (np. podczas utraty łączności, podczas zatrzymania serwera ...). Powiadomienie błędu jest ważne, by użytkownik (klient) zauważył, że nie posiada dane bieżące.
Jeżeli jest zezwolone powiadomienie, wtedy przy błędzie w górnej części okna pojawi się czerwony tekst na żółtym tle.
Powiadomienie pojawi się w tym panelu (domyślnie)
Powiadomienie pojawi się w panelu nadrzędnym
Powiadomienie nie pojawi się
Notatka:
Za pomocą tej karty można obiekt zarejestrować jako komponent do Web serwera (tzn. do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang).
Klient może przeglądać strony tego komponentu tylko jeżeli jest spełnione uprawnienie "WebRead".
Jeżeli klient chce w Web panelu oddziaływać zwrotnie, wtedy musi jeszcze posiadać uprawnienie "WebWrite".
Jeżeli klient chce w Web panelu wywoływać metody panela (patrz karta "Metody" obiektu PmaPanel), wtedy musi posiadać uprawnienie "WebMethods".
Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu PmWebClient.

Jeżeli obiekt jest zarejestrowany, wtedy w intranecie oferuje strony Webowe pod adresem URL:
http://NazwaKomputera:Port/IdElementu/Strona

Gdzie:
NazwaKomputera - jest nazwą sieciowoą komputera, na którym jest uruchomiona niniejsza aplikacja PROMOTIC.
Port - port ustawiony w obiekcie PmaWeb (jeżeli port jest równy 80, wtedy jego wprowadzanie nie jest konieczne)
IdElementu - jeżeli komponent jest bezpośrednio zarejestrowany do obiektu PmaWeb, wtedy tutaj występuje tekst wprowadzony w konfiguratorze "Identyfikator Web komponentu" w tej karcie. Jeżeli komponent jest zarejestrowany w obiekcie PmaWebFolder lub PmaWebLang, wtedy przed tym znajduje się jeszcze identyfikator tego obiektu, a więc na przykład "IdFoldera/IdKomponentu", itd.
Strona - nazwa strony, która jest oferowana przez obiekt. Jeżeli strona nie jest ustawiona, wtedy zostanie wyświetlona wstępnie zdefiniowana strona.


Lista oferowanych stron:
index.htm - Strona z odniesieniami do kolejnych oferowanych stron tego obiektu.
panel.htm - Oferuje panel jako dynamiczną stronę HTML. Jest to wstępnie (default) ustawioną nazwę dla omawianego obiektu.
data.xml - Dane bieżące panela w formacie XML. Służy do odświeżania dynamicznje strony HTML panel.htm.
png/panel.png - Plik w formacie PNG wytworzony z panelu w czasie wymogu Web klienta.
png/panel.htm - Strona HTML wyświetlająca panel.png.
bmp/panel.bmp - Mapa bitowa wytworzona z panelu w czasie wymogu Web klienta.
bmp/panel.htm - Strona HTML wyświetlająca panel.bmp.
© MICROSYS, spol. s r.o.