Promotic

Obiekt PmaWebLang (Webowe wersje językowe)

Opis:
Obiekt przedstawia kilka adresów WWW, z których każda przedstawia jedną wersję językową. Ilość wersji językowych jest ustawiona w konfiguratorze "Wszystkie wykorzystane języki" w obiekcie PmaRoot.
Jeżeli aplikacja jest wytworzona tylko dla jednego języka (jeżeli w konfiguratorze "Wszystkie wykorzystane języki" nie znjadują się dalsze języki), wtedy obiekt PmaWebLang nie ma znaczenia i obiekt ten nie powinien być stosowany.

W obiekcie PmaWebLang można wytworzyć obiekty PmaWebFolder, PmaWebDir oraz PmaWebInfo.
Obiekt PmaWebLang można wytworzyć w obiekcie PmaWeb. W obiekcie PmaWeb nie powinien znajdować się więcej niż jeden obiekt PmaWebLang.
Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu PmDataClient. Zagnieżdżone Web komponenty mają już jednak własne licencje, na przykład przeglądać Web panele, Alarmy oraz Eventy, Trendy mogą wyłącznie klienci typu PmWebClient.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
UprawnieniaUprawnienia dla obiektu
Notatka:
Poza bezpośrednio włożonymi obiektami można do tego obiektu także zarejestrować obiekty (Web komponenty) umieszczone w innym miejscu w drzewie Pma obiektów. (np. obiekty PmaPanel, PmaWorkspace, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup, PmaData, itd.). Te obiekty są rejestrowane do tego obiektu w karcie "Web serwer" w konfiguratorze "PmaWeb obiekt". Wszystkie te obiekty następnie będą Web elementem podrzędnym tego obiektu, tzn. Adres URL tych elementów podrzędnych będzie się rozpoczynać adresem URL tego obiektu.
Jest stosowne do obiektu PmaWebLang rejestrować tylko Web podzespoły, które są zależne od wersji językowej (np. PmaPanel, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup). Obiekty które nie są zależne od wersji językowej (np. PmaData) jest stosowniejsze rejestrować poza tym obiektem.
Obiekt PmaPanel przedstawia stronę HTML wytworzoną przez projektanta. Taki panel może być wyświetlany w różnych językach w ten sposób, że zamiast tekstów statycznych w panelu zostanie wykorzystane Makro wyrażenie $.text.

Z punktu widzenia Web klienta pliki oferowane przy pomocy obiektu PmaWebLang są dostępne pod adresem URL:
http://NazwaKomputera/lang
gdzie lang jest identyfikatorem języka i może być na przykład: en (angielski), cs (czeski), sk (słowacki), pl (polski), de (niemiecki), ru (rosyjski)...
Web komponenty zarejestrowane do tego obiektu są z kolei udostępniane pod adresem URL (np. dla języka rosyjskiego):
http://NazwaKomputera/ru/IdSubelementu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmWebLang -> PmaWebLang
© MICROSYS, spol. s r.o.