Promotic

GetPar - metoda obiektu PmaObject

Opis:
Odczyt wartości parametru Pma obiektu.
Jeżeli określony parametr nie znajduje się w tym obiekcie, wtedy jest wyszukiwany w przodkach tego obiektu aż w końcu jest wyszukiwany w parametrach obiektu PmaRoot.
Składnia:
Variant GetPar(String sPar, [Long nAttr])
Parametry:
sPar(String) Nazwa parametru (rozróżnia duże/małe litery).
nAttr[opcjonalne] (Long) Dodatkowe atrybuty do stwierdzania parametru.
0 (domyślnie) - Wartość zwrotna jest typu String.
1 - Wartość zwrotna jest typu Long.
Jeżeli wartość nie można skonwertować na liczbę całkowitą, wtedy metoda zwraca wartość NaN - można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid.
Wartość zwrotna:
Zwraca wartość parametru Pma obiektu.
Jeżeli wystąpi błąd, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).
Patrz również:
Przykład:
Odczytanie wartości parametru abc. Parametr ten może być zdefiniowany w Pma obiektcie oObject lub w jego obiektach nadrzędnych.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var x = oObject.GetPar("abc");

Historia:
Pm8.00.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.