Promotic

Obiekt PmaKey (Klawisz)

Opis:
Obiekt wywołuje zdarzenia onKeyDown oraz onKeyUp tego obiektu po naciśnięciu danego klawisza lub ich kombinację.
Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) oraz jest lepiej zastosować zdarzenie PmaRoot.onKeyPress.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Jest zalecane określać tylko bardziej systemowe kombinacje klawiszy jak na przykład Ctrl+Alt+K, lub klawisze F2, itd. Jednak niektóre z tych klawiszy mogą już być wykorzystane przez SO Windows i niebędą tu funkcjonować.
Jeżeli jest potrzebne wychwytywanie innych klawiszy, jak na przykład Esc, itd., wtedy można je wykonywać w zdarzeniu PmaRoot.onKeyPress.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
EmulateEmulacja naciśnięcia klawisza
EnabledZezwolenie/zakaz funkcji naciśnięcia klawisza
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfoZwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndexZwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByNameZwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByTypeTablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNumZwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetParOdczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathNameNazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermissionZwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
PmZwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onKeyDownJest wywołane po naciśnięciu danego klawisza
onKeyUpJest wywołane przy zwolnieniu danego klawisza
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w trybie runtime tylko raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
KlawiszDefinicja klawisza skrótu lub ich kombinacji
Patrz również:
- PmaRoot.onKeyPress (zdarzenie)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmKey -> PmaKey
© MICROSYS, spol. s r. o.