Promotic

Obiekt PmaKey (Klawisz)

Opis:
Obiekt wywołuje zdarzenia onKeyDown oraz onKeyUp tego obiektu po naciśnięciu danego klawisza lub ich kombinację.
Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) oraz jest lepiej zastosować zdarzenie PmaRoot.onKeyPress.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Zalecamy określać tylko bardziej systemowe kombinacje klawiszy jak na przykład Ctrl+Alt+K, lub klawisze F2, itd. Jednak niektóre z tych klawiszy mogą już być wykorzystane przez SO Windows i niebędą tu funkcjonować.
Jeżeli jest potrzebne wychwytywanie innych klawiszy, jak na przykład Esc, itd., wtedy można je wykonywać w zdarzeniu PmaRoot.onKeyPress.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
Emulate Emulacja naciśnięcia klawisza
Enabled Zezwolenie/zakaz funkcji naciśnięcia klawisza
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onKeyDown Jest wywołane po naciśnięciu danego klawisza
onKeyUp Jest wywołane przy zwolnieniu danego klawisza
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Klawisz Definicja klawisza skrótu lub ich kombinacji
Patrz również:
- PmaRoot.onKeyPress (zdarzenie)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmKey -> PmaKey
© MICROSYS, spol. s r. o.