Promotic

Obiekt PmaKey (Klawisz)

Opis:
Obiekt wywołuje zdarzenia onKeyDown oraz onKeyUp tego obiektu po naciśnięciu danego klawisza lub ich kombinację.
Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) oraz jest lepiej zastosować zdarzenie PmaRoot.onKeyPress.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Jest zalecane określać tylko bardziej systemowe kombinacje klawiszy jak na przykład Ctrl+Alt+K, lub klawisze F2, itd. Jednak niektóre z tych klawiszy mogą już być wykorzystane przez SO Windows i niebędą tu funkcjonować.
Jeżeli jest potrzebne wychwytywanie innych klawiszy, jak na przykład Esc, itd., wtedy można je wykonywać w zdarzeniu PmaRoot.onKeyPress.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
Emulate()Emulacja naciśnięcia klawisza
EnabledZezwolenie/zakaz funkcji naciśnięcia klawisza
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onKeyDownJest wywołane po naciśnięciu danego klawisza
onKeyUpJest wywołane przy zwolnieniu danego klawisza
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
KlawiszDefinicja klawisza skrótu lub ich kombinacji
Patrz również:
- PmaRoot.onKeyPress (zdarzenie)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmKey -> PmaKey
© MICROSYS, spol. s r.o.