Update cookies preferences
Promotic

OpenView - metoda obiektu PmaPanel

Opis:
Metoda otworzy przeglądarkę innego obiektu.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.CreateView (patrz Otwarcie przeglądarki obiektu PmaPanel).
Składnia:
Empty OpenView(String sObjectPath, [String sOptions], [String sParams], [PmMap oExtra])
Parametry:
sObjectPath(String) Ścieżka (względna lub bezwzględna) do obiektu lub komponentu, którego przeglądarka ma zostać otwarta.
Szczegółowy opis patrz sObjectPath.
sOptions[opcjonalne] (String) Parametry przekazywane własnej przeglądarce. Określają gdzie i w jaki sposób przeglądarka ma zostać wyświetlona.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;modal:1;".
Szczegółowy opis patrz sOptions.
sParams[opcjonalne] (String) Dane przekazywane obiektowi, który zostanie wyświetlony przez przeglądarkę.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "nazwa1:wartość1;nazwa2:wartość2;".
Szczegółowy opis patrz sParams.
oExtra[opcjonalne] (PmMap) Dodatkowe zachowania wyświetlonej przeglądarki. Dane są tutaj określane wytwarzaniem właściwości w obiekcie PmMap (w odróżnieniu od poprzednich parametrów sOptions oraz sParams gdzie dane należy określić tekstowo) - w taki sposób można przekazywać ogólniejsze wartości aniżeli tylko tekstowe.
Szczegółowy opis patrz oExtra.
Notatka:
Do otwarcia przeglądarki musi być w otwieranym obiekcie spełnione uprawnienie. Na przykład:
- dla obiektu PmaPanel: uprawnienie PanelOpen lub WebRead
- dla obiektu PmaAlarmGroup: uprawnienie "WebRead"
- itd.


Metoda ta działa także w Web panelach.

Wszystkie poniżej opisane przykłady są przygotowane w języku JavaScript z założeniem, że metoda OpenView jest wołana w zdarzeniu Pmg obiektu (na przykład w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton).
Przykłady działają w lokalnych panelach oraz dla Web paneli.
Jeżeli istnieje potrzeba otworzyć okno bezpośrednio ze zdarzenia aplikacji (na przykład w obiektach PmaTimer, PmaKey ...), wtedy jest korzystniejszym wywołać metodę PmaWorkspace.OpenView.
Przykład otwarcia okna z określonymi parametrami:
Otworzy inny panel w nowym oknie z określeniem wartości parametrów nmb oraz idx.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.OpenView("/Panel3", "target:_blank;", "pars:{nmb:2;idx:5;}");
Przykład otwarcia okna z jego położeniem względem Pmg obiektu:
Otworzy okno w pozycji Pmg obiektu, w którym została wywołana metoda OpenView.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sPos = "view," + pMe.X + "," + pMe.Y + ";";
pMe.PmPanel.OpenView("/Panel3", "target:_blank;" + sPos, "");
Przykład otwarcia przeglądarki alarmów:
Otworzy przeglądarkę stanu alarmów (obiekt "/alarmy") w głównej ramce aplikacji przy pomocy przycisku w panelu. Przeglądarka alarmów można otworzyć w aplikacji również u Web klienta.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.OpenView("/alarmy", "target:main;");
// lub
pMe.PmPanel.OpenView("/alarmy/#state", "target:main;");
Przykład otwarcia przeglądarki obiektu PmaWebDir:
Otworzy przeglądarkę internetową oraz wyświetli plik StronaGłówna.htm, który jest oferowany przy pomocy obiektu PmaWebDir.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.OpenView("/Web/WebDir", "target:_blank;", "file:StronaGłówna.htm");
Przykład otwarcia przeglądarki internetowej:
Otworzy przeglądarkę internetową oraz wyświetli określoną stronę HTML w internecie (https://www.promotic.eu).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.OpenView("/#glob/webbrowser", "target:main;", "url:https://www.promotic.eu");
Przykład otwarcie strony HTML oferowanej przez inną aplikację PROMOTIC:
Otworzy przeglądarkę internetową oraz wyświetli określoną stronę HTML oferowaną przez inną aplikację PROMOTIC. Dane logowania mogą być zawarte w adresie URL, ale hasło niemoże być puste:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.OpenView("/#glob/webbrowser", "target:main;", "url:http://username:pass@192.168.1.25:82/workspace/main.htm\");");
Przykład otwarcie panela przeglądarki trendów:
Otwarcie panela z przeglądarką trendów, gdzie w parametrze trConnect na przemian zawarte jest ID-grupy oraz ID-zmiennej podłączonej automatycznie podczas otwarcia panela.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.OpenView("/PanelTrend", "target:main;", "pars:{trConnect:group0,temper,group0,pressure;}");

Historia:
Pm8.01.02: Przy pomocy metody PmaPanel.OpenView("/#glob/webbrowser","","Adres URL") można obecnie otworzyć również okno do przeglądania dowolnej strony HTML w internecie lub na dysku.
© MICROSYS, spol. s r.o.