Promotic

Pm - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Metoda zwraca Pma obiekt umieszczonego w drzewie Pma obiektów.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz jest lepiej jej zastąpienie przez wywołanie metody panela (pMe.PmPanel.Methods).
Składnia:
Object Pm(String sPath, [Long nAttr])
Parametry:
sPath(String) Ścieżka względna lub bezwzględna do Pma obiektu w drzewie Pma obiektów lub do jego podobiektu (rozróżnia duże/małe litery).
Ścieżka opisuje ulokowanie obiektu w drzewie Pma obiektów. Adresacja poszczególnych poziomów drzewa jest oddzielona znakiem /.
- Do zagnieżdżonego Pma obiektu podrzędnego odnosi się jego nazwą.
- Do nadrzędnego Pma obiektu odnosi się przy pomocy znaków .. .
- Do zagnieżdżonego podobiektu implementacyjnego (nie jest typu PmaObject) odnosi się przy pomocy znaku #, za którym znajduje się typ podobiektu implementacyjnego (np. #vars).
To znaczy, że adresacja # opuszcza drzewo Pma obiektów aplikacji (wytworzone przez użytkownika) i zaczyna adresować podobiekty implementacyjne Pma obiektu. Na przykład "/appdata/data/#vars/Temperatura".
nAttr[opcjonalne] (Long) Umożliwia zmienić zachowanie funkcji.
0 (domyślnie) - Zachowanie standardowe.
1 - Przy odniesieniu do nieistiejącego obiektu nie dojdzie do powstania globalnego błędu INFO systemu.
Notatka:
Jeżeli ścieżka (parametr sPath) nie rozpoczyna się przez ukośnik (/), wtedy przedstawia ścieżkę względną. Odniesienie jest w tym przypadku uzyskiwane względna do obiektu PmaPanel, w którym jest uieszczony Pmg obiekt (w kórym jest wywoływany skrypt).
Jeżeli ścieżka rozpoczyna się przez ukośnik, wtedy przedstawia ścieżkę bezwzględną. W takim przypadku odniesienie jest uzyskiwane nezwzględnym adresowaniem względem do głównego obiektu w drzewie Pma obiektów - tzn. względna do obiektu PmaRoot.
Bardziej dokładny opis ścieżki bezwzględnej i względnej patrz metoda PmaObject.Pm.

Identyfikator #vars: Do obiektu PmVar można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm przy pomocy identyfikatora #vars. Identyfikatore te można zastosować w metodzie Pm, lub w powiązaniu danych "PP - Powiązanie danych z właściwością Pma obiektu".
Na przykład metoda Pm("/data/#vars/Temperatura) zwraca zmienną "Temperatura" (obiekt PmVar) w obiekcie data (obiekt PmaData).
 
Identyfikator #ext: Do obieków Rozszerzenia danych w zmiennej PmVar można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm za pomocą identyfikatora #ext.
Można zastosować w metodzie Pm lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach.
Na przykład metoda pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al") zwraca rozszerzenie danych o identyfikatorze al (ExtAlarmAnalog) w zmiennej "Temperatura" (PmVar) w obiekcie data (obiekt PmaData).

W celu wytworzenia zmiennej typu Object zawierającą odniesienie do Pma obiektu w drzewie Pma obiektów lub do jego podobiektu implementacyjnego. Patrz również: #pragma variable x = PmaObjectRef("ścieżka").

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Metoda ta nie działa, jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na client - OGRANICZONY dostęp ze skryptów do właściwego obiektu PmaPanel i obiektu Pm.
Patrz również:
Przykład:
Zwraca odniesienie przy pomocy ścieżki bezwzględnej:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oTemp
Set oTemp = pMe.Pm("/Kociol1/Temperatura")
Zwraca odniesienie przy pomocy ścieżki względnej.
Obiekt będzie wyszukiwany na tym smym poziomie obiektów jak obiekt PmaPanel, w którym jest umieszczony Pmg obiekt, w którym jest wywołana opisywana metoda:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oTemp
Set oTemp = pMe.Pm("../Temperatura")
Zwraca odniesienie do podobiektu PmVar w obiekcie PmaData:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oVar
Set oVar = pMe.Pm("/Kociol1/Data/#vars/Temperatura")
© MICROSYS, spol. s r. o.