Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja powiązania danych

Opis:
Okno jest przeznaczone do definicji powiązania danych danej zmiennej z inną wartością (zmienna, obiekt, wyrażenie, itd.). Powiązanie danych umożliwia takie połączenie, kiedy na przykład odczyt ze zmiennej spowoduje odczyt wartości z którą jest dana zmienna powiązana.

To okno można wywołać z konfiguratora "Wartość" w oknie konfiguracyjnym "Zmienna".

Pozycje konfiguracji:
Typ powiązania danychOkreśla rodzaj wartości, z jaką ma zostać wykonane powiązanie danych:
Const Stała - Zmienna posiada wartość ustawionej stałej. Jeżeli chodzi o zmienną tekstową (typ String), wtedy jest konieczne wprowadzenie tekstu bez cudzysłowiów.
Expr Wyrażenie - Zmienna ma wartość wyrażenia w składni języka VBScript.
PP Właściwość Pma obiektu lub jego obiektu podrzędnego - Zmienna jest powiązana z dowolną właściwością danego Pma obiektu lub jego podobiektu. Wprowadzana jest ścieżka do Pma obiektu (lub do jego podobiektu) i nazwa jego właściwości. Ścieżka jest w takiej samej formie jak metoda PmaObject.Pm, może być względna lub bezwzględna i może przy pomocy znaku # odnosić się do podobiektu implementacyjnego. Nazwą właściwości może być również nazwa złożona, na przykład "Item(0).Value" dla obiektu PmaData. Jeżeli właściwość nie zostanie sprecyzowana, wtedy powiązanie danych będzie wykonane bezpośrednio do danego obiektu (to można wykonać tylko w przypadku zmiennej typu Object).
AP Wartość zmiennej aplikacji - Zmienna jest powiązana z wartością zmiennej zdefiniowanej w zakładce "PmaRoot > Zmienne".
SP Właściwość obiektu w zmiennej Pm - Zmienna jest powiązana z dowolną właściwością obiektu Pm.
OP Właściwość obiektu - Zmienna jest powiązana z dowolną właściwością obiektu określonego wyrażeniem.
Wykonaj powiązanieOkreśla, kiedy powiązanie danych ma zostać zastosowane:
Ini Przy inicjalizacji właściwości - Powiązanie zostaniw wykonane przy inicjalizacji zmiennej (zostanie ustawiona wartość początkowa zmiennej).
<> Przy odczycie i zapisie właściwości - Kombinacja wykonania powiązania Przy odczycie oraz Przy zapisie
<< Przy odczycie właściwości - Powiązanie będzie wykonane przy odczycie zmiennej. Wartość zmiennej zostanie odczytana ze zmiennej (właściwości) określonej przez powiązanie.
>> Przy zapisie do właściwości - Powiązanie będzie wykonane przy zapisie do zmiennej. Wartość, które będzie zapisana do zmiennej zostanie również zapisana do zmiennej (właściwości) określonej przez powiązanie.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice