Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt ExtAlarmAnalog

Opis:
Rozszerzenie zmiennej PmVar obiektu PmaData o podłączenie do obiektu PmaAlarmGroup w celu alarm wartości analogowej przy przekroczeniu określonych zakresów.

Przy pomocy niniejszego rozszerzenia danych można wywołać alarm przy przekroczeniu dwu górnych i dwu dolnych zakresów. Pierwszy (górny/dolny) zakres często oznacza się jako "zakres technologiczny", drugi oznacza się jako "zakres przyrządowy". Dozorowanie każdego zakresu można ustawić osobno, jednak nie ma sensu dozorowanie drugiego zakresu i jednocześnie nie dozorować pierwszego.

 
Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:

Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w postaci jedynego łańcucha. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego.

Id={AlarmAnalog;PmaObject;Template;Source;bMax1;fMax1;bMin1;fMin1;bMax2;fMax2;bMin2;fMin2;AlarmId;InactType}

- Id: patrz konfigurator "Identyfikator rozszerzenia danych"
- PmaObject: patrz konfigurator "Obiekt docelowy (PmaAlarmGroup)"
- Template: patrz konfigurator "Szablon alarmu"
- Source: patrz konfigurator "Źródło alarmu (source)"
- bMax1: patrz konfigurator "Dozoruj 1. zakres górny (HI)"
- fMax1: patrz konfigurator "1. zakres górny"
- bMin1: patrz konfigurator "Dozoruj 1. zakres dolny (LO)"
- fMin1: patrz konfigurator "1. zakres dolny"
- bMax2: patrz konfigurator "Dozoruj 2. zakres górny (HIHI)"
- fMax2: patrz konfigurator "2. zakres górny"
- bMin2: patrz konfigurator "Dozoruj 2. zakres dolny (LOLO)"
- fMin2: patrz konfigurator "2. zakres dolny"
- AlarmId: patrz konfigurator "Identyfikator alarmu"
- InactType: patrz konfigurator "Typ deaktywacji"
Właściwości i metody:
ActLim Zwraca znacznik, który limit jest aktywny
Alarm Udostępnienie obiektu PmAlarmItem
Max1 Wartość górnej granicy 1
Max2 Wartość górnej granicy 2
Min1 Wartość dolnej granicy 1.
Min2 Wartość dolnej granicy 2.
RefreshState Obliczenie stanu alarmu
Var Udostępnienie obiektu PmVar
Okna konfiguracyjne:
ExtAlarmAnalog Konfiguracja rozszerzenia danych

Historia:
Pm8.03.13: Dodany nowy konfigurator "Typ deaktywacji", przy pomocy którego można na przykład ustawić by alarmy pozostawały w stanie "nie aktywny oraz nie potwierdzony (niebieski)" widocznym (wcześniej to nie było możliwe).
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice