Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgLine3D (Wżłobienie poziome, pionowe)

Opis:

Obiekt ten jest przeznaczony do kreślania specjalnego typu linii. Wżłobienie jest tworzone przez dwie równoległe, tak samo długie linie, które stykają się. Obiekt ma sens, jeżeli obie linie posiadają nawzajem różne kolory. Odpowiednia kombinacja tych kolorów s kolorem tła, na którym wżłobienie jest ulokowane, wytwarza efekt cieniowania. Obiekt może być tylko poziomy lub pionowy.

Obiekt można zastosować na przykład do wizualnego rozdzielenia obiektu PmgPane na kilka poszczególnych części.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:

nie ma

Zdarzenia:
onFocusIn Jest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOut Jest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
onKeyPress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury
onMenuFill Jest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy nad Pmg obiektem
onMenuSelect Jest wywołane przy wyborze pozycji z lokalnego menu Pmg obiektu
onModeChange Jest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onMousePress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onRefresh Jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onStart Jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu
onStop Jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Line Właściwości wżłobienia.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiLine3D -> PmgLine3D
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice