Promotic

Obiekt PmgWEdit (Edit Box)

Opis:
Obiekt służy do wprowadzania lub wyświetlania wartości podobnie jak obiekt PmgString.
W odróżnieniu od obiektu PmgString umożliwia wprowadzić wartośc przy pomocy edycji na miejscu (obiekt jest przełączony do trybu edycji na przykład po naciśnięciu lewego przycisku myszki, kiedy posiada kursor). Edycję na miejscu umożliwia jeszcze na przykład obiekt PmgWTable.

Wartość obiektu jest zapisana we właściwości Value. Jej ewentualne powiązanie danych określa źródło (a zarazem cel), do którego będzie wartość przenoszona, a to zawsze w chwili zakończenia wprowadzania nowej wartości, patrz zdarzenie onDataEditAccept.
Powiązanie danych jest "do odczytu i zapisu", to znaczy, że jeżeli źródło powiązania danych jest zmieniane również za pomocą innych metod, wtedy taka zmiana przejawi się w zmianie wartości obiektu, tzn. obiekt wyświetla zmiany tej odnoszonej zmiennej (jeżeli obiekt nie jest przełączony do trybu edycji).

Obiekt nie jest ograniczony co do wielkości tekstu, tzn. można w nim wyświetlać tekst o dużej wielkości (ma sens prawdopodobnie tylko jeżeli konfigurator "Tekst wielowierszowy" jest zaznaczony).

Obiekt ten jest Pmg obiekt okienny.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmgObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
ColorItemKolor tła
ColorTextKolor wartości tekstowej
ValueWyświetlana wartość
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmgObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
Blink()Włączy/wyłączy miganie Pmg obiektu
DxSzerokość Pmg obiektu
DyWysokość Pmg obiektu
EnabledZezwolenie/zakaz sterowania, tzn. manipulacji z obiektem przez użytkownika
FocusStwierdzi/ustawi fokus Pmg obiektu
GetChildByIndex()Zwraca zagnieżdżony Pmg obiekt określony przez jego kolejność
GetChildCount()Zwraca ilość zagnieżdżoych Pmg obiektów
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetItemInfo()Zwraca specjalną informację o Pmg obiektcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pmg obiektu (lub jego przodków)
IniDxPoczątkowa szerokość Pmg obiektu
IniDyPoczątkowa wysokość Pmg obiektu
IniXPozycja początkowa X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
IniYPozycja początkowa Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
Items()Zwraca odniesienie do Pmg obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
MouseOnOkreślenie, czy kursor myszki znajduje się ponad Pmg obiektem
NameNazwa Pmg obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmg obiektu
Pm()Zwraca Pma obiekt (przestarzałe)
PmPanelZwraca odniesienie do obiektu PmaPanel, w którym znajduje się dany Pmg obiekt
Refresh()Odświeżenie Pmg obiektu
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu PmgRoot
ShowMenu()Otworzy menu lokalne Pmg obiektu
ScreenXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ScreenYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ToolTipTooltip (tekst) Pmg obiektu
Vars()Zwraca zmienną Pmg obiektu
ViewXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
ViewYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
VisibleUstawia widoczność/niewidoczność Pmg obiektu
XPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
YPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
Zdarzenia tego obiektu:
onDataEditAcceptJest wywołane po ostatecznej zmianie zawartości obiektu
onDataEditCancelJest wywołane naciśnięciem klawiszy Esc
onDataEditingJest wywołane przy zmianie zawartości obiektu
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmgObject:
onStartJest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panela
onStopJest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panela
onRefreshJest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onMousePressJest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onModeChangeJest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onFocusInJest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOutJest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
PozycjaUstawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
ZmienneLista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta Pmg obiektu
EditWłaściwości obiektu PmgWEdit
AtrybutyAtrybuty obiektu PmgWEdit

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiWEdit -> PmgWEdit
Pm8.03.23: Usunięty błąd: Edycja podczas trybu wielowierszowego.
Pm8.03.22: Usunięty błąd: Ustawienie "Tylko do odczytu" nie uwzględniano w Webie. Zezwolona edycja.
Pm8.03.16: Usunięty błąd: Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu wartości przy pomocy klawisza Enter nie zostanie wywołane zdarzenie onDataEditAccept.
Pm8.03.10: Usunięty błąd: Usprawnione dla niemieckiej wersji ustawień SO Windows (kiedy to dla liczby separatorem rzędu tysięcy jest "kropka").
Pm8.01.05: w Web panelu w niektórych przypadkach nie funkcjonował konfigurator "Typ formatowania wartości" ustawiony na regułę formatowania %f lub %e.
Pm8.01.01: Właściwość Value była typu String i obecnie (według konfiguratora "Typ danych wprowadzanej wartości") zwraca wartość typu danych String, Integer lub Float. Starszy sposób zachowania można wymusić w konfiguratorze "Zawsze zwracaj String (przestarzałe)" (w uprzednio istniejących obiektach ten konfigurator jest ustawiany automatycznie, żeby starsze aplikacje funkcjonowały tak samo jak wcześniej).
© MICROSYS, spol. s r. o.