Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgWEdit (Edit Box)

Opis:
Obiekt służy do wprowadzania lub wyświetlania wartości podobnie jak obiekt PmgString. W odróżnieniu od obiektu PmgString umożliwia wprowadzenie wartości przy pomocy edycji na miejscu (obiekt jest przełączony do trybu edycji na przykład po naciśnięciu myszką, kiedy posiada kursor). Edycję na miejscu umożliwia jeszcze na przykład obiekt PmgWTable.
Wartość obiektu jest zapisana we właściwości Value. Jej ewentualne powiązanie danych określa źródło (a zarazem cel), do którego będzie wartość przenoszona, a to zawsze w chwili zakończenia wprowadzania nowej wartości, patrz zdarzenie onDataEditAccept. Powiązanie danych jest "do odczytu i zapisu", to znaczy, że jeżeli źródło powiązania danych jest zmieniane również za pomocą innych metod, wtedy taka zmiana przejawi się w zmianie wartości obiektu, tzn. obiekt wyświetla zmiany tej odnoszonej zmiennej (jeżeli obiekt nie jest przełączony do trybu edycji).
Obiekt nie jest ograniczony co do wielkości tekstu, tzn. można w nim wyświetlać tekst o dużej wielkości (ma sens prawdopodobnie tylko jeżeli konfigurator "Tekst wielowierszowy" jest zaznaczony).
Obiekt ten jest Pmg obiekt okienny.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
ColorItem Kolor tła
ColorText Kolor wartości tekstowej
Value Wyświetlana wartość
Zdarzenia:
onDataEditAccept Jest wywołane po ostatecznej zmianie zawartości obiektu
onDataEditCancel Jest wywołane po naciśnięciu klawisza Esc
onDataEditing Jest wywołane przy zmianie zawartości obiektu
onFocusIn Jest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOut Jest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
onModeChange Jest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onMousePress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onRefresh Jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onStart Jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu
onStop Jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Edit Właściwości obiektu PmgWEdit
Atrybuty Atrybuty obiektu PmgWEdit

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiWEdit -> PmgWEdit
Pm8.03.23: Usunięty błąd: Edycja podczas trybu wielowierszowego.
Pm8.03.22: Usunięty błąd: Ustawienie "Tylko do odczytu" nie uwzględniano w Webie. Zezwolona edycja.
Pm8.03.16: Usunięty błąd: Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu wartości przy pomocy klawisza Enter nie zostanie wywołane zdarzenie onDataEditAccept.
Pm8.03.10: Usunięty błąd: Usprawnione dla niemieckiej wersji ustawień SO Windows (kiedy to dla liczby separatorem rzędu tysięcy jest "kropka").
Pm8.01.05: w Web panelu w niektórych przypadkach nie funkcjonował konfigurator "Typ formatowania wartości" ustawiony na regułę formatowania %f lub %e.
Pm8.01.01: Właściwość Value była typu String i obecnie (według konfiguratora "Typ danych wprowadzanej wartości") zwraca wartość typu danych String, Integer lub Float. Starszy sposób funkcjonowania można wymusić w konfiguratorze "Zawsze zwracaj String (przestarzałe)" (w uprzednio istniejących obiektach konfigurator ten jest ustawiany automatycznie, żeby starsze aplikacje funkcjonowały tak samo jak wcześniej).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice