Update cookies preferences
Promotic

Edit - karta obiektu PmgWEdit

Opis:
Właściwości obiektu PmgWEdit. Ponadto posiada następne konfiguratory w karcie Atrybuty.
Konfiguratory:
TekstWartość początkowa EditBoxa.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Value.
Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy wartość ta zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Nowy wiersz jest włożony naciśnięciem klawisza Ctrl+Enter.
CzcionkaCzcionka tekstu.
Kolor tekstuKolor tekstu obiektu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorText.
Kolor tłaKolor tła obiektu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorItem.
WyrównanieTyp wyrównania tekstu. Działa tylko jeżeli konfigurator "Tekst wielowierszowy" jest zaznaczony.
wlewo
Na środek
W prawo
ObwódkaTyp obwódki obiektu:
Żadna - Żadna obwódka
Linia prosta - Prosta obwódka obiektu
Statyczna - Prosta 3D obwódka obiektu
3D - Trójwymiarowa obwódka obiektu
Modalna - Modalna obwódka obiektu
Typ danych wprowadzanej wartościUstawia, czy w trybie edycji obiektu jest wykonwana kontrola typu danych, można ustawić kontrolę do wprowadzania rzeczywistej lub wartości (z limitami lub bez nich). Przy opcji łańcuch jest wprowadzanie bez ograniczeń. W trybie edycji jest każdy znak sprawdzany, czy odpowiada ustawieniu tej właściwości.
Konfigurator jednak umożliwia kontrolę wprowadzania, lecz ponadt wpływa również na rzeczywisty typ danych wartości (tzn. właściwość Value zwraca String, Double lub Long).
Łańcuch tekstowy - Właściwość Value zwraca wartość typu String. Edycja wartości nie jest sprawdzana pod względem zawartości.
Liczba całkowita - Właściwość Value zwraca wartość typu Long. Edycja wartości może być sprawdzana pod względem zakres dolny oraz zakres górny. Patrz konfigurator "Zakres dolny" oraz konfigurator "Zakres górny".
Liczba rzeczywista - Właściwość Value zwraca wartość typu Double. Edycja wartości może być sprawdzana pod względem zakres dolny oraz zakres górny. Patrz konfigurator "Zakres dolny" oraz konfigurator "Zakres górny".
Zawsze zwracaj String (przestarzałe)Jeżeli jest zaznaczone, wtedy właściwość Value będzie zawsze zwracać typ danych String nawet jeżeli jest ustawiony liczbowy typ danych wprowadzanej wartości.
Typ formatowania wartościMożna wprowadzić prosty przepis do formatowania. Bardziej złożony przepis (np. dla kilku wartości wejściowych) określa się przy pomocy powiązania danych "F - Format łańcucha".
Żaden - Formatowanie nie jest zastosowane
Format według języka C - Formatowanie według składni języka C. Patrz Reguła formatowania języka C.
Format wartościReguła formatowania w składni według typu formatowania wartości.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Zakres dolnyJeżeli jest zezwolona edycja, wtedy można przez zakreślenie opcji wymóc kontrolę wprowadzania na określony w tym miejscu zakres dolny. Przy próbie wprowadzenia wartości poza limitem zostaje wyświetlony komunikat o błędzie.
Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli Typ danych wprowadzanej wartości = Liczba całkowita lub Liczba rzeczywista.
Zakres górnyJeżeli jest zezwolona edycja, wtedy można przez zakreślenie opcji wymóc kontrolę wprowadzania na określony w tym miejscu zakres górny. Przy próbie wprowadzenia wartości poza limitem zostaje wyświetlony komunikat o błędzie.
Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli Typ danych wprowadzanej wartości = Liczba całkowita lub Liczba rzeczywista.
© MICROSYS, spol. s r.o.