Promotic

Skupina - karta objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Základní parametry skupiny alarmů.
Konfigurátory:
Identifikátor skupiny alarmůJednoznačný identifikátor skupiny alarmů v aplikaci.
Zobrazovaný název skupinyzobrazovaný název skupiny alarmů. Slouží v prohlížečích, tiskových sestavách, atd. Název nemusí být zadán (může být prázdný řetězec) - v tom případě se nebude název skupiny nikde zobrazovat. Smysl to má pouze pokud v aplikaci je pouze jedna skupina alarmů.
Oblast (area)Označení oblasti, do které skupina alarmů patří (skupina nebo podskupina). Všechny alarm položky jednoho objektu PmaAlarmGroup patří do stejné oblasti. Jedná se o libovolný řetězec, který umožňuje uživatellům při prohlížení skupiny snadnější filtrování žádaných hodnot. Užitečný zejména, pokud více objektů Skupina ukládá data do společného souboru (viz konfigurátor "Rodič povolen").
Prohlížeč stavuCesta k zaregistrovanému prohlížeči stavu #state tvořené obrazem PmaPanel obsahující objekt PmgAlarmStateViewer.
Pokud není nastaveno, pak pro tuto alarmní skupinu není nastaven zaregistrovaný prohlížeč.
Prohlížeč historieCesta k zaregistrovanému prohlížeči historie #history tvořené obrazem PmaPanel s objektem PmgAlarmHistoryViewer.
Pokud není nastaveno, pak pro tuto alarmní skupinu není nastaven zaregistrovaný prohlížeč.
Vzdálená skupina (klient)Pokud je zatrženo, pak skupina není určena ke generování alarm položek, ale slouží pouze pro vzdálené prohlížení jiné skupiny alarmů. Nad takovou skupinou selžou všechny operace, které by měly za následek zápis na disk.
Číslo neaktivních, nekvitovaných starších kopií (modrých) daného alarmuKonfigurátor určuje maximální počet neaktivních, nekvitovaných (modrých) kopií pro každý alarm.
Pokud je nula, pak kopie nevzniká.
Pokud je nenulový, pak při aktivaci alarmu který je neaktivní nekvitovaný (modrý) dojde k aktivaci tohoto alarmu (stane se aktivní nekvitovaný (červený)), ale současně vznikne kopie alarmu v původním (modrém) stavu, takže jsou v prohlížeči stavů alarmů vidět současně oba alarmy.
Po kvitaci této kopie je tato kopie automaticky odstraněna.
Změnit neaktivní kvitované (zelené) ZANIKLÉ na NOVÉ neinicializované za [s] (-1=nikdy)Konfigurátor nastaví/zakazuje časovou prodlevu v sekundách, po které budou neaktivní kvitované (zelené) ZANIKLÉ alarmy automaticky změněny na neaktivní kvitované (zelené) NOVÉ neinicializované alarmy.
Hodnota -1 zakazuje automatickou změnu.
Skrýt neaktivní kvitované (zelené)Umožňuje nastavit, zda zobrazovat neaktivní kvitované (zelené) alarmy.
Neaktivní kvitované (zelené) alarmy lze rozdělit na 2 typy Na nové neinicializované (ještě nevzniklé) alarmy a na alarmy, které už byly v minulosti aktivní a už zanikly.
0 = Zobrazit všechny - Neaktivní kvitované (zelené) alarmy budou zobrazeny všechny, tzn. alarmy obou typů (tzn. nové ano, zaniklé ano).
1 = Skrýt všechny - Neaktivní kvitované (zelené) alarmy nebudou zobrazeny vůbec (tzn. nové ne, zaniklé ne).
2 = Skrýt jen nové neinicializované - Neaktivní kvitované (zelené) alarmy typu nové neinicializované (ještě nevzniklé alarmy) nebudou zobrazeny. Neaktivní kvitované (zelené) alarmy, které už byly v minulosti aktivní a už zanikly, budou zobrazeny (tzn. nové ne, zaniklé ano). Viz konfigurátor "PmaAlarmGroup > Skupina > Změnit neaktivní kvitované (zelené) ZANIKLÉ na NOVÉ neinicializované za [s] (-1=nikdy)".
Smazat neaktivní kvitované (zelené) (platí pouze pro dynamicky vytvořené položky)Pokud je zatrženo, pak bude alarm položka smazána ze seznamu pokud se stane zároveň neaktivní a kvitovaná (viz stav neaktivní kvitovaný (zelený)). Má smysl pouze pro dynamicky vytvářené alarm položky. Stejná hodnota lze nastavit i v alarm položkách typu vzor, viz konfigurátor "Smazat neaktivní kvitované (zelené)".
Zvuková signalizaceZpůsob zvukové indikace stavu alarm položek.
0 = bez zvuku
1 = zvuk přestane po kvitaci nebo deaktivaci
2 = zvuk přestane po kvitaci a deaktivaci
3 = zvuk přestane po kvitaci
Parametry zvukuParametry zde zadané může změnit každý objekt PmAlarmItem.
Rodič povolenPokud je zatrženo, pak lze nastavit rodičovskou skupinu v konfigurátoru "Rodič".
Rodičalarm položky (objekty PmAlarmItem) budou vznikat a ukládat se na disk v rodičovské skupině. V této rodičovské skupině budou také zobrazeny v prohlížeči stavů nebo historie skupiny alarmů. Filtrace v prohlížeči podle konfigurátoru "Oblast (area)" umožňuje zobrazit položky pouze určité skupiny alarmů v rámci rodičovské skupiny.
Povolit uchování alarmů při krátkém vypnutí aplikacePokud je zatrženo, pak při zastavení aplikace dojde automaticky k uložení všech aktivních alarmů na disk do souboru #data:GroupId.alb, kde GroupId představuje identifikátor skupiny alarmů.
Při startu aplikace, pokud doba vypnutí nepřesáhne nakonfigurovanou dobu a pokud nedošlo ke změně (editaci) aplikace, budou uložené aktivní alarmy automaticky vytvořeny s původními informacemi (stav, čas vzniku, čas kvitace, atd.).
K vytvoření zapamatovaných alarmů dojde ihned po vytvoření skupiny alarmů při spuštění aplikace, dříve, než v aplikaci může vzniknout jakýkoliv alarm. Pokud pak později alarm vznikne a zjistí se, že už byl vytvořen načtením ze souboru, pak bude spojen s tímto zapamatovaným alarmem (nevznikne další). Toto se týká alarmů vzniklých ve skriptu i alarmů z datového rozšíření. Tento koncept umožňuje dosáhnou při krátkém vypnutí aplikace "přežití" aktivních alarmů, takže ani ve stavech ani v historii alarmu nebude vidět, že alarm ve skutečnosti zanikl zastavením aplikace a znova vznikl spuštěním aplikace. Po spuštění aplikace bude soubor smazán.
Maximální doba vypnutí aplikace [s]Maximální povolená doba vypnutí aplikace v sekundách (tzn. "stáří" souboru), po které při spuštění aplikace dojde obnovení zapamatovaného stavu alarmů ze souboru. (-1 = neomezeno)

Historie:
Pm9.00.07: Nové konfigurátory Prohlížeč stavu a Prohlížeč historie pro zadání cesty do prohlížeče stavu a historie.
Pm9.00.06: Nové konfigurátory Povolit uchování alarmů při krátkém vypnutí aplikace a Maximální doba vypnutí aplikace [s] pro nastavení uložení aktivních alarmů při krátkém vypnutí aplikace.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.