Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Skupina - karta objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Základní parametry alarmní skupiny.
Konfigurátory:
Identifikátor alarmní skupinyJednoznačný identifikátor alarmní skupiny v aplikaci.
Zobrazovaný název skupinyzobrazovaný název alarmní skupiny. Slouží v prohlížečích, tiskových sestavách, atd. Název nemusí být zadán (může být prázdný řetězec) - tehdy se nebude název skupiny nikde zobrazovat. Smysl to má pouze pokud v aplikaci je pouze jedna alarmní skupina.
Oblast (area)Označení oblasti, do které alarmní skupina patří (skupina nebo podskupina). Všechny alarm položky jednoho objektu PmaAlarmGroup patří do stejné oblasti. Jedná se o libovolný řetězec, který umožňuje uživatellům při prohlížení skupiny snadnější filtrování žádaných hodnot. Užitečný zejména, ukládá-li více objektů PmaAlarmGroup data do společného souboru (viz konfigurátor "Rodič povolen").
Prohlížeč stavuCesta (relativní) k zaregistrované prohlížečce stavu #state tvořené obrazem PmaPanel obsahující objekt PmgAlarmStateViewer. Pokud není nastaveno, pak pro tuto alarmní skupinu není nastaven zaregistrovaný prohlížeč.
Prohlížeč historieCesta (relativní) k zaregistrovanému prohlížeči historie #history tvořené obrazem PmaPanel s objektem PmgAlarmHistoryViewer. Pokud není nastaveno, pak pro tuto alarmní skupinu není nastaven zaregistrovaný prohlížeč.
Vzdálená skupina (klient)Pokud je zatrženo, pak skupina není určena ke generování alarm položek, ale slouží pouze pro vzdálené prohlížení jiné alarmní skupiny. Nad takovou skupinou selžou všechny operace, které by měly za následek zápis na disk.
Počet neaktivních, nekvitovaných alarmů (modrých)Pokud je nenulový, pak při aktivaci neaktivní, nekvitované položky (modrá) dojde k aktivaci položky (červená), ale současně zůstane zachována původní neaktivní, nekvitovaná položka (modrá), takže jsou vidět současně obě (červená a modrá). Po kvitaci neaktivní, nekvitované položky (modré), je tato položka automaticky odstraněna. Konfigurátor umožňuje nastavit maximální počet neaktivních, nekvitovaných položek (modrých) (kopií aktivní položky) pro každou alarm položku. Nula znamená, že žádný starší výskyt neaktivní, nekvitované alarm položky (modré) nevzniká, každá alarm položka se vyskytuje pouze jednou (žádné kopie).
Skrýt neaktivní kvitované (zelené)Umožňuje nastavit, zda zobrazovat neaktivní kvitované (zelené) alarmy.
Neaktivní kvitované (zelené) alarmy lze rozdělit na 2 typy. Na nové neinicializované (ještě nevzniklé) alarmy a na alarmy, které už byly v minulosti aktivní a už zanikly.
0 = Zobrazit všechny - Neaktivní kvitované (zelené) alarmy budou zobrazeny všechny, tzn. alarmy obou typů (tzn. nové ano, zaniklé ano).
1 = Skrýt všechny - Neaktivní kvitované (zelené) alarmy nebudou zobrazeny vůbec (tzn. nové ne, zaniklé ne).
2 = Skrýt jen nové neinicializované - Neaktivní kvitované (zelené) alarmy typu nové neinicializované (ještě nevzniklé alarmy) nebudou zobrazeny. Neaktivní kvitované (zelené) alarmy, které už byly v minulosti aktivní a už zanikly, budou zobrazeny (tzn. nové ne, zaniklé ano). Viz konfigurátor "PmaAlarmGroup > Skupina > Změnit neaktivní kvitované (zelené) ZANIKLÉ na NOVÉ neinicializované za [s] (-1=nikdy)".
Smazat neaktivní kvitované (zelené) (platí pouze pro dynamicky vytvořené položky)Pokud je zatrženo, pak bude alarm položka smazána ze seznamu pokud se stane zároveň neaktivní a kvitovaná (viz stav neaktivní kvitovaný (zelený)). Má smysl pouze pro dynamicky vytvářené alarm položky. Stejná hodnota lze nastavit i v alarm položkách typu vzor, viz konfigurátor "Smazat neaktivní kvitované (zelené)".
Změnit neaktivní kvitované (zelené) ZANIKLÉ na NOVÉ neinicializované za [s] (-1=nikdy)Konfigurátor nastavuje/zakazuje časovou prodlevu v sekundách, po které budou neaktivní kvitované (zelené) ZANIKLÉ alarmy automaticky změněny na neaktivní kvitované (zelené) NOVÉ neinicializované alarmy.
Hodnota -1 zakazuje automatickou změnu.
Zvuková signalizaceZpůsob zvukové indikace stavu alarm položek.
0 = bez zvuku
1 = zvuk přestane po kvitaci nebo deaktivaci
2 = zvuk přestane po kvitaci a deaktivaci
3 = zvuk přestane po kvitaci
Parametry zvukuParametry zde zadané může změnit každý objekt PmAlarmItem.
Rodič povolenPokud je zatrženo, pak lze nastavit rodičovskou skupinu v konfigurátoru "Rodič".
Rodičalarm položky (objekty PmAlarmItem) budou vznikat a ukládat se na disk v rodičovské skupině. V této rodičovské skupině budou také zobrazeny v prohlížeči stavů nebo historie alarmní skupiny. Filtrace v prohlížeči podle konfigurátoru "Oblast (area)" umožňuje zobrazit položky pouze určité alarmní skupiny v rámci rodičovské skupiny.
Povolit uchování alarmů při krátkém vypnutí aplikacePokud je zatrženo, pak při zastavení aplikace dojde automaticky k uložení všech aktivních alarmů na disk do souboru #data:GroupId.alb, kde GroupId představuje identifikátor alarmní skupiny.
Při startu aplikace, pokud doba vypnutí nepřesáhne nakonfigurovanou dobu a pokud nedošlo ke změně (editaci) aplikace, budou uložené aktivní alarmy automaticky vytvořeny s původními informacemi (stav, čas vzniku, čas kvitace, atd.).
K vytvoření zapamatovaných alarmů dojde ihned po vytvoření alarmní skupiny při startu, dříve, než v aplikaci může vzniknout jakýkoliv alarm. Když pak později alarm vznikne a zjistí se, že už byl vytvořen načtením ze souboru, bude spojen s tímto zapamatovaným alarmem (nevznikne další). Toto se týká alarmů vzniklých ve skriptu i alarmů z datového rozšíření. Tento koncept umožňuje dosáhnou při krátkém vypnutí aplikace "přežití" aktivních alarmů, takže ani ve stavech ani v historii alarmu nebude vidět, že alarm ve skutečnosti zanikl zastavením aplikace a znova vznikl spuštěním aplikace. Po startu aplikace bude soubor smazán.
Maximální doba vypnutí aplikace [s]Maximální povolená doba vypnutí aplikace v sekundách (neboli "stáří" souboru), po které při startu dojde obnovení zapamatovaného stavu alarmů ze souboru. (-1 = neomezeno)

Historie:
Pm9.00.07: Nové konfigurátory Prohlížeč stavu a Prohlížeč historie pro zadání cesty k prohlížeči stavu a historie.
Pm9.00.06: Nové konfigurátory Povolit uchování alarmů při krátkém vypnutí aplikace a Maximální doba vypnutí aplikace [s] pro nastavení uložení aktivních alarmů při krátkém vypnutí aplikace.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice