Promotic

Grupa - karta obiektu PmaAlarmGroup

Opis:
Podstawowe parametry grupy alarmów.
Konfiguratory:
Identyfikator grupy alarmówJednoznaczny identyfikator grupy alarmów w aplikacji.
Wyświetlana nazwa grupyWyświetlana nazwa grupy alarmów. Służy w przeglądarkach, wydrukach, itd. Nazwa nie musi być określona (może być pusty łańcuch) - w tym przypadku nazwa grupy nie będzie nigdzie wyświetlana. Sens ma to tylko jeżeli w aplikacji znajduje się wyłącznie jedna grupa alarmów.
Obszar (area)Określenie obszaru, do którego należy grupa alarmów (grupa lub grupa podległa). Wszystkie alarm pozycje jednego obiektu PmaAlarmGroup należą do tego samego obszaru. Jest to dowolny łańcuch, umożliwiający obsłudze przy przeglądaniu grupy łatwiejsze filtrowanie wymaganych wartości. Przydatny zwłaszcza jeżeli kilka obiektów Grupa zapisuje dane do wspólnego pliku (patrz konfigurator "Rodzic aktywny").
Przeglądarka stanuŚcieżka do zarejestrowanej przeglądarki stanu #state wytworzonej panelem PmaPanel zawierająca obiekt PmgAlarmStateViewer.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy dla danej grupy alarmów nie została ustawiona zarejestrowana przeglądarka.
Przeglądarka historiiŚcieżka do zarejestrowanej przeglądarki historii #history wytworzonej panelem PmaPanel z obiektem PmgAlarmHistoryViewer.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy dla danej grupy alarmów nie została ustawiona zarejestrowana przeglądarka.
Grupa odległa (klient)Jeżeli jest zaznaczone, wtedy grupa nie jest przeznaczona do wytwarzania alarm pozycji, lecz służy tylko dla odległego przeglądania innej grupy alarmów. Nad taką grupą nie powiedzie się żadna operacja, której wynikiem byłby zapis na dysk.
Liczba alarmów nieaktywnych, niepotwierdzonych starszych kopii (niebieskich) danego alarmuKonfigurator określa maksymalną ilości nieaktywnych, niepotwierdzonych (niebieskich) kopii dla każdego alarmu.
Jeżeli wynosi zero, wtedy kopia nie jest tworzona.
Jeżeli jest niezerowa, wtedy podczas wywołania alarmu, który jest nieaktywny niepotwierdzony (niebieski). dojdzie do aktywacji tego alarmu (staje się aktywny niepotwierdzony (czerwony)), ale jednocześnie jest tworzona kopia alarmu w stanie oryginalnym (niebieskim), tak, że oba alarmy będą widoczne w przeglądarce stanu alarmów jednocześnie.
Po potwierdzeniu tej kopii, automatycznie kopia jest usuwana.
Zmień nieaktywne potwierdzone (zielone) ZAKOŃCZONE na NOWE niezinicjalizowane za [s] (-1=nigdy)Konfigurator służy do ustawienia/zakazania zwłoki w czasie w sekundach, po której zostaną nieaktywne potwierdzone (zielone) ZAKOŃCZONE alarmy automatycznie zmienione na nieaktywne potwierdzone (zielone) NOWE niezinicjalizowane alarmy.
Wartość -1 zakazuje zmianę automatyczną.
Ukryć nieaktywne potwierdzone (zielone)Umożliwia ustawić, czy mają być wyświetlane nieaktywne potwierdzone (zielone) alarmy.
Nieaktywne potwierdzone (zielone) alarmy można rozdzielić na dwa typy. Na nowo powstałe niezinicjalizowane (jeszcze nie powstałe) alarmy i na alarmy, które w przeszłości już były aktywne i doszło do ich zaniku.
0 = Wyświetl wszystkie - Zostaną wyświetlone wszystkie alarmy nieaktywne potwierdzone (zielone), tzn. alarmy obu rodzai (tzn. nowe tak, zaniknięte tak).
1 = Ukryć wszystkie - Alarmy nieaktywne potwierdzone (zielone) nie będą w ogóle wyświetlane (tzn. nowe nie, zaniknięte nie).
2 = Ukryj tylko nowe niezinicjalizowane - Nieaktywne potwierdzone (zielone) alarmy typu nowe niezinicjalizowane (jeszcze nie powstałe alarmy) nie zostaną wyświetlone. Nieaktywne potwierdzone (zielone) alarmy, które w przeszłości były już altywne i doszło do ich zaniku zostaną wyświetlone (tzn. nowe nie, zaniknięte tak). Patrz konfigurator "PmaAlarmGroup > Grupa > Zmień nieaktywne potwierdzone (zielone) ZAKOŃCZONE na NOWE niezinicjalizowane za [s] (-1=nigdy)".
Usuń nieaktywne potwierdzone (zielone) (odnosi się tylko dla dynamicznie wytworzonych pozycji)Jeżeli jest zaznaczone, wtedy alarm pozycja zostanie usunięta z listy, jeżeli stanie się równocześnie nie aktywną i potwierdzoną (patrz stan nieaktywny potwierdzony (zielony)). Ma to sens tylko dla dynamicznie wytwarzanych alarm pozycji. Taką samą wartość można ustawić także w alarm pozycji typu wzór, patrz konfigurator "Usuń nieaktywne potwierdzone (zielone)".
Sygnalizacja dźwiękowaSposób dźwiękowej indykacji stanu pozycji alarmowych.
0 = bez dźwięku
1 = dźwięk ustaje po potwierdzeniu lub deaktywacji
2 = dźwięk ustaje po potwierdzeniu i deaktywacji
3 = dźwięk ustaje po potwierdzeniu
Parametry dźwiękuTu określone parametry może zmienić każdy obiekt PmAlarmItem.
Rodzic aktywnyJeżeli jest zaznaczone, wtedy można ustawić grupę rodzicielską w konfiguratorze "Rodzic".
Rodzicalarm pozycje (obiekty PmAlarmItem) będą powstawać i zapisywać się na dysk w grupie rodzicielskiej. W tej grupie rodzicielskiej będą również wyświetlane w przeglądarce stanu lub historii grupy alarmów. Filtracja w przeglądarce według konfiguratora "Obszar (area)" umożliwia wyświetlić tylko pozycje konkretnej grupy alarmów w ramach grupy rodzicielskiej.
Zezwól przechowania alarmów podczas krótkiego wyłączenia aplikacjiJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas zatrzymania aplikacji automatycznie zostaną zapisane wszystkie aktywne alarmy na dysk do pliku #data:GroupId.alb, gdzie GroupId przedstawia identyfikator grupy alarmów.
Po ponownym uruchomieniu aplikacji, jeżeli nie został przekroczony ustawiony czas oraz jeżeli nie doszło do zmiany (edycji) aplikacji, zapisane aktywne alarmy zostaną automatycznie wytworzone wraz z poprzednimi informacjami (stan, czas poowstania, czas potwierdzenia, itd.).
Zapamiętane alarmy (odczytane z pliku) powstaną zaraz po wytworzeniu grupy alarmów przy uruchamianiu aplikacji, zanim w aplikacji mogą powstać jakiekolwiek alarmy. Jeżeli dany alarm później powstanie oraz zostanie stwierdzone, iż został wytworzony wczytaniem z pliku, wtedy zostanie on połączony z zapamiętanym alarmem (nie powstanie nowy). Dotyczy to alarmów powstałych w skrypcie oraz z rozszerzenia danych. Koncepcja ta umożliwia podtrzymanie aktywnych alarmów podczas krótkiego zatrzymania aplikacji, czyli ani w przeglądarce stanu ani historii alarmów nie pojawią się wpisy zaniku oraz ponownego powstania alarmu spowodowanego zatrzymaniem aplikacji. Po uruchomieniu aplikacji plik zostanie usunięty.
Maksymalny czas wyłączenia aplikacji [s]Maksymalny dozwolony czas zatrzymania aplikacji w sekundach (tzn. jak "stary" jest plik), po którym przy uruchamianiu aplikacji dojdzie do wczytania zapamiętanych stanów alarmów z pliku. (-1 = nieograniczone)

Historia:
Pm9.00.07: Nowe konfiguratory Przeglądarka stanu oraz Przeglądarka historii do wprowadzania ścieżki do przeglądarki stanu oraz historii.
Pm9.00.06: Nowe konfiguratory Zezwól przechowania alarmów podczas krótkiego wyłączenia aplikacji oraz Maksymalny czas wyłączenia aplikacji [s] do ustawienia zapisu aktywnych alarmów podczas krótkiego zatrymania aplikacji.
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.