Promotic

Alarm pozycja - okno konfiguracyjne

Opis:
Konfiguratory alarm pozycji.
Umożliwia ustawienie alarm pozycji już w środowisku deweloperskim. Zaletą jest to, że grupa alarmów wie o tej pozycji od uruchomienia aplikacji i dochodzi tylko do zmiany stanu alarm pozycji.
Konfiguratory:
IdentyfikatorJednoznaczny identyfikator tekstowy pozycji w grupie, króry umożliwia odnoszenie do alarm pozycji w kodzie aplikacji.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmAlarmItem.Id.
Służy na przykład w metodzie PmaAlarmGroup.Item do uzyskania odniesienia do odpowiedniej pozycji. Domyślnie nie jest zapisywany do danych (można włączyć w karcie "Zapisanie"). Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Źródło (source)Tekst zaznaczający logiczne umieszczenie alarm pozycji w technologii.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmAlarmItem.Source.
Służy w przeglądarce alarmów przez użytkownika końcowego do filtrowania pozycji według ich źródła. To znaczy, że umożliwia wyświetlenie tylko tych alarm pozycji grupy, które odpowiadają danemu źródłu.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna). Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb.
Opis (desc)Właściwy opis alarm pozycji.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmAlarmItem.Description.
Główny tekst pozycji, który zobaczy użytkownik końcowy w przeglądarce alarmów.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna). Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb.
PriorytetPriorytet alarm pozycji.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Priority.
0 = niski
1
2
3
4
5 = średni
6
7
8
9
10 = wysoki
Typ deaktywacjiKonfigurator określa zachowanie alarm pozycji przy deaktywacji przy pomocy metody PmAlarmItem.Inactivate.
0 = automatyczna deaktywacja już podczas aktywacji - Deaktywacja nie wykona niczego, alarm pozycja jest zawsze nieaktywną.
1 = prosta deaktywacja - Deaktywacja wykona tylko deaktywację pozycji, alarm pozycja stanie się nieaktywną.
2 = przy deaktywacji także automatyczne potwierdzenie - Deaktywacja wykona jednocześnie deaktywację pozycji jak również automatyczne potwierdzenie. Alarm pozycja stanie się nieaktywną, potwierdzoną.
Typ potwierdzeniaKonfigurator określa zachowanie alarm pozycji po potwierdzeniu w przeglądarce stanu alarmów lub przy pomocy metody PmAlarmItem.Acknowledge.
0 = automatyczne potwierdzenie już przy aktywacji - Potwierdzenie nie wykona niczego. Alarm pozycja jest zawsze potwierdzoną.
1 = proste potwierdzenie - Potwierdzenie wykona tylko potwierdzenie, alarm pozycja stanie się potwierdzoną.
2 = po potwierdzeniu także automatyczna deaktywacja - Potwierdzenie wykona jednocześnie potwierdzenie jak również automatyczną deaktywację. Alarm pozycja stanie się nieaktywną, potwierdzoną.
Opóźnienie aktywacji [sec]Konfigurator określa opóźnienie aktywacji alarmu w sekundach. Wartość 0 oznacza, że do aktywacji dochodzi natychmiast. Jeżeli wartość jest większe niż 0, wtedy aktywacja alarmu spowoduje przejście alarmu do stanu podjerzenia na aktywację, kiedy wewnętrznie zacznie się liczyć czas opóźnienia aktywacji. Do aktywacji alarmu dojdzie automatycznie po upływie czasu opóźnienia. Jako czas powstania alarmu zostanie zapisany pierwotny czas, kiedy alarm przeszedł do stanu podejrzenia na aktywację (lub czas określony w parametrze tTimeOn). Jeżeli alarm znajduje się w stanie podejrzenia na aktywację, wtedy kolejna aktywacja nie wykona niczego, lecz deaktywacja natychmiastowo usuwa stan podejrzenia na aktywację. Samo podjrzenie jeszcze nie oznacza zmiany stanu i podejrzenie w chwili obecnej nie jest wyświetlane w przeglądarce alarmów stanów ani historii. Czyli o niepotwierdzonym podejrzeniu na aktywację nie ma w historii żadnych zapisów.
Dzięki temu można w łatwy spósób zabronić zbytecznemu powstawaniu/zanikaniu alarmów przez chwilowe wahania w wartościach monitorowanych danych, na przykład spowodowane zakłóceniami lub błędami komunikacji. W ten sposób można również implementować alarmy dla czynności z 'timeoutem', kiedy na początku takiej czynności jest aktywowany alarm z opóźnioną aktywacją i przy stwierdzeniu pomyślnego zakończenia czynności alarm należy deaktywować. Jeżeli w określonym czasie nie dojdzie do pomyślnego zakończenia czynności, wtedy alarm w podejrzeniu po określonym czasie powstanie automatycznie.
Opóźnienie deaktywacji [sec]Konfigurator określa opóźnienie deaktywacji alarmu w sekundach. Wartość 0 oznacza, że do deaktywacji dochodzi natychmiast. Jeżeli wartość jest większe niż 0, wtedy aktywacja alarmu spowoduje przejście alarmu do stanu podjerzenia na deaktywację, kiedy wewnętrznie zacznie się liczyć czas opóźnienia deaktywacji. Do deaktywacji alarmu dojdzie automatycznie po upływie czasu opóźnienia. Jako czas zakończenia alarmu zostanie zapisany pierwotny czas, kiedy alarm przeszedł do stanu podejrzenia na deaktywację (lub czas określony w parametrze tTimeOff). Jeżeli alarm znajduje się w stanie podejrzenia na deaktywację, wtedy kolejna deaktywacja nie wykona niczego, lecz aktywacja natychmiastowo usuwa stan podejrzenia na deaktywację. Samo podjrzenie jeszcze nie oznacza zmiany stanu i podejrzenie w chwili obecnej nie jest wyświetlane w przeglądarce alarmów stanów ani historii. Czyli o niepotwierdzonym podejrzeniu na deaktywację nie ma w historii żadnych zapisów.
WłączonaZezwolenie/zakaz zmianę stanu alarm pozycji w uruchomionej aplikacji.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmAlarmItem.Enabled.
Szablon dla dynamicznie wytwarzanych pozycjiAlarm pozycja tylko dla środowiska deweloperskiego, służy jako szablon do wytwarzania dynamicznych alarm pozycji w uruchomionej aplikacji. Patrz: PmaAlarmGroup.RegisterNew oraz PmaAlarmGroup.ActivateNew.
Usuń nieaktywne potwierdzone (zielone)Jeżeli zaznaczone, wtedy alarm pozycja zostanie usunięta z listy jeżeli przejdzie do stanu nieaktywna i potwierdzona. Dla alarmów patrz stan nieaktywny potwierdzony (zielony). Ma to sens tylko w szablonie dla dynamicznie wytwarzanych alarm pozycji.
Według rodzica - Wartość nie jest ustawiona lokalnie. Zostanie przejęta z grupy PmaAlarmGroup Usuń nieaktywne potwierdzone (zielone) (odnosi się tylko dla dynamicznie wytworzonych pozycji).
Nie - Nieaktywne potwierdzone (zielone) alarmy nie będą usuwane i będą wciąż istnieć. Uwaga! W przypadku dynamicznych alarm pozycji może wtedy dojść do nieograniczonego wzrostu ich ilości.
Tak - Nieaktywne potwierdzone (zielone) alarmy będą usuwane i przestaną istnieć. Dogodne zwłaszcza dla dynamicznie wytwarzanych alarmów, które są powtórnie generowane przy pomocy metody PmaAlarmGroup.ActivateNew.
Sygnalizacja dźwiękowaSposób dźwiękowej indykacji stanu pozycji alarmowych.
Według rodzica - Wartość nie jest ustawiona lokalnie, zostanie przejęta z ustawienia konfiguratora "Sygnalizacja dźwiękowa" w obiekcie PmaAlarmGroup.
0 = bez dźwięku
1 = dźwięk ustaje po potwierdzeniu albo deaktywacji
2 = dźwięk ustaje po potwierdzeniu i deaktywacji
3 = dźwięk ustaje po potwierdzeniu
Parametry dźwiękuParametry dźwięku określające sposób jego odtworzenia (są ważne tylko dla serwera dźwięku). Jest to tekst w formacie KeyVal. Na przykład "file:#pmres:Sound/alarm01.wav;repeat:5;delay:2.5;".
Do wyboru dźwięku włącznie z ustawieniem parametrów można zastosować okno konfiguracyjne "Parametry dźwięku" (umożliwiający także odtworzenie dźwięku).
file:xx; - Plik dźwiękowy. Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
Pliki typu *.wav są w folderze \Promotic\PmVXXYY\Resource\Sound. Odniesienie do nich jest na przykład: "#pmres:Sound/alarm01.wav".
Projektant może wytworzyć własne pliki i ulokować je do własnego foldera (patrz konfigurator "Ścieżki do folderów systemowych") Następnie odniesienie do nich wygląda na przykład: "#appres:MySound1.wav".
repeat:xx; - Ilość powtórzeń dźwięku (-1 = nieograniczone, domyślnie).
delay:xx; - Opóźnienie przy powtarzaniu dźwięku w sekundach (np. delay:0.5;). Opóźnienie jest minimalnymczasem między końcem poprzedniego i początkiem odtwarzania ztego samego dźwięku. Opóźnienie może być jeszcze większe, jeżeli w tym czasie jest odtwarzany inny dźwięk (jest konieczne odczekanie do końc aodtwarzanie), lub w kolejce znajdują się dalsze dźwięki z wyższym priorytetem.
Domyślną wartością jest delay:0;.

Historia:
Pm9.00.02: Zmiana wartości w konfiguratorze "Priorytet" z trzech wartości 0,5,10 na zakres wartości 0-10.
© MICROSYS, spol. s r. o.