Update cookies preferences
Promotic

RegisterNew - metoda obiektu PmaAlarmGroup

Opis:
Dynamiczne wytworzenie nowej alarm pozycji (obiekt PmAlarmItem) w nie aktywnym oraz potwierdzonym stanie (zielony). Metoda zwraca wytworzoną alarm pozycję. Alarm pozycju można uzyskać również przez wywołanie metody Item.
Składnia:
Object RegisterNew(String sId, String sTemplate, [String sSource], [String sDesc])
Parametry:
sId(String) Jednoznaczny identyfikator tekstowy nowej alarm pozycji.
Identyfikator jest następnie stosowany przy wywołaniu metod na przykład: Activate, Inactivate, Acknowledge, Item, itd.
sTemplate(String) Jednoznaczny identyfikator tekstowy alarm pozycji typu szablon (patrz konfigurator "Szablon dla dynamicznie wytwarzanych pozycji"), której konfiguracja zostanie wykorzystana.
sSource[opcjonalne] (String) Określenie źródła alarm pozycji.
Umożliwia użytkownikowi filtrowanie alarm pozycje w przeglądarce alarmów w uruchomionej aplikacji według określonego źródła.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie wykorzystana wartość z szablonu.
sDesc[opcjonalne] (String) Właściwy opis alarm pozycji.
Podstawowy tekst alarm pozycji, który zostanie wyświetlona w przeglądarce alarmów w uruchomionej aplikacji.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie wykorzystana wartość z szablonu.
Wartość zwrotna:
Zwraca nowo wytworzony obiekt typu PmAlarmItem.
W przypadku błędu zwraca wartość null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript (prawdopodobnie już istnieje pozycja o takim samym Id). Wartość Nothing można sprawdzać przy pomocy operatora VBScript Is.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.RegisterNew("T1_HI", "HI", "Kociol", "T1 over high limit");
© MICROSYS, spol. s r.o.