Update cookies preferences
Promotic

Acknowledge - metoda obiektu PmaAlarmGroup

Opis:
Potwierdzenie alarm pozycji (potwierdzenie obiektu PmAlarmItem).
Składnia:
Empty Acknowledge(String sId, [String sUserNote], [Date tTimeAck], [String sExtra])
Parametry:
sId(String) Jednoznaczny identyfikator tekstowy alarm pozycji. Patrz konfigurator "Identyfikator".
Dla zbiorowego potwierdzenia wszystkich alarm pozycji można ustawić tekst "$all".
Notatka! Dla zbiorowego potwierdzenia wszystkich alarm pozycji, spełniających określone kryteria filrta, można wprowadzić tekst "$all", za którym następuje łańcuch filtra. Na przykład"$all;area:boiler1;"
sUserNote[opcjonalne] (String) Notatka tekstowa, która zostanie zapisan do danych razem z potwierdzoną alarm pozycją (zezwala się w karcie "Zapisanie").
tTimeAck[opcjonalne] (Date) Czas potwierdzenia alarmu.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie użyty czas bieżący komputera.
sExtra[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry metody.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "ackerid:operator1;lang:en;".
"ackerid:xx;" - Identyfikator użytkownika, który wykonał kwitowanie alarmu.
Identyfikator ten zostanie ustawiony do właściwości AckerId danego alarmu oraz zostanie zapisany na dysk do kolumny AckerId (jeżeli do tej kolumny jest zezwolony do zapisu na dysk).
Jeżeli parametr zostanie pominięty, wtedy zostanie zastosowany identyfikator użytkownika, który kwitowanie wykonał (lokalnie użytkownik lokalny, w Webie użytkownik sieciowy).
Na przykład"ackerid:operator1;".
"lang:xx;" - Określa język narodowy dla Makro wyrażenie $.text.
Język jest określony przez identyfikator tekstowy, np. "pl", "en", "cs" itd. - patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy jest zastosowany bieżący język uruchomionej aplikacji. Ma to znaczenie podczas grupowego kwitowania z włączonym łańcuchem filtra (np. "$all;area:boiler1;"), gdzie można wpłynąć na język dla oceny lokalizowanych tekstów
Na przykład"lang:en;".
Notatka:
Potwierdzenie zostanie wykonane tylko jeżeli jest spełnione uprawnienie "Acknowledge".
Wołanie metody Acknowledge nad potwierdzonym alarmem nie ma żadnego uczynku. Niepotwierdzony alarm jest potwierdzony. Zachowywanie alarmu po potwierdzeniu jest określone w konfiguratorze "Typ potwierdzenia". Potwierdzanie alarmu zazwyczaj interaktywnie wykonuje użytkownik aplikacji z przeglądarki grupy alarmów.

Jeżeli istnieje kilka instancji jednej alarm pozycji z tym samym identyfikatorem (zpowodowane stanami alarm pozycji: nieaktywny niepotwierdzony [niebieski]), wtedy należy potwierdzić ostatnią, najmniej starą, alarm pozycję. Starszą instancję alarm pozycji można potwierdzić przy pomocy metody PmAlarmItem.Acknowledge ponad referencją odpowiedniej alarm pozycji uzyskaną przy pomocy metody Item używając pomocniczego parametru tTimeOn.

Podczas próby potwierdzenia nieistniejącej alarm pozycji (niewłaściwy parametr sId) dojdzie do błędu w INFO systemie tylko jeżeli w odpowiednim obiekcie PmaAlarmGroup nie istnieje żadna alarm pozycja z zaznaczonym konfiguratorem "Szablon dla dynamicznie wytwarzanych pozycji" (to znaczy, że wszystkie alarm pozycje obiektu PmaAlarmGroup są statycznie zkonfigurowane).
Zbiorowo potwierdzać wszystkie alarm pozycje można wprowadzając tekst "$all" w parametrze sId, ewentualnie naśladowany łańcuchem filtra.

Metoda jest synchroniczna, to znaczy, że podsystem alarmów ją odrazu wykona. Jednak samotny zapis na dysk do historii alarmów jest asynchronniczny, to znaczy, że metoda ta przekaże podsystemu alarmów wymóg o zapis do historii, ten jest zaszeregowany do kolejki żądań a podsystem alarmów go wykona później.
Patrz również:
- PmAlarmItem.Acknowledged (właściwość)
- PmAlarmItem.UserNote (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
oAl.Acknowledge("T1_HI");
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
oAl.Acknowledge("$all");
Przykład3:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
oAl.Acknowledge("$all;area:boiler1;source:#begin:temperature;");

Historia:
Pm8.03.02: Nowy parametr sExtra zawierający ackerid oraz lang.
Pm8.01.09: Teraz bierze pod uwagę notatkę UserNote również podczas łącznego potwierdzenia przy pomocy znacznika "$all".
© MICROSYS, spol. s r.o.