Update cookies preferences
Promotic

Activate - metoda obiektu PmaAlarmGroup

Opis:
Aktywacja istniejącej alarm pozycji (obiektu PmAlarmItem).
Składnia:
Empty Activate(String sId, [String sComment], [Date tTimeOn])
Parametry:
sId(String) Jednoznaczny identyfikator tekstowy alarm pozycji. Patrz konfigurator "Identyfikator".
sComment[opcjonalne] (String) Komentarz tekstowy, który zostanie zapisany do danych razem z aktywowaną alarm pozycją (zezwala się w karcie "Zapisanie").
tTimeOn[opcjonalne] (Date) Czas aktywacji alarmu.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zastosuje się czas bieżący komputera.
Notatka:
Wołanie metody Activate nad aktywnym alarmem nie ma żadnego uczynku. Nieaktywny alarm się uaktywni. Zachowanie alarmu podczas aktywacji jest określone w konfiguratorze "Typ deaktywacji".
Jeżeli istnieje kilka instancji jednej alarm pozycji z tym samym identyfikatorem (zpowodowane stanami alarm pozycji nieaktywny niepotwierdzony [niebieski]), wtedy uaktywni się ostatnia, najmniej stara alarm pozycja.
Podczas próby aktywacii nieistniejącej alarm pozycji (niewłaściwy parametr sId) dojdzie do błędu w INFO systemie tylko jeżeli w odpowiednim obiekcie PmaAlarmGroup nie istnieje żadna alarm pozycja z zaznaczonym konfiguratorem "Szablon dla dynamicznie wytwarzanych pozycji" (to znaczy, że wszystkie alarm pozycje obiektu PmaAlarmGroup są statycznie zkonfigurowane).
Metoda jest synchroniczna, to znaczy, że podsystem alarmów ją odrazu wykona. Jednak samotny zapis na dysk do historii alarmów jest asynchronniczny, to znaczy, że metoda ta przekaże podsystemu alarmów wymóg o zapis do historii, ten jest zaszeregowany do kolejki żądań a podsystem alarmów go wykona później.
Patrz również:
- PmAlarmItem.Active (właściwość)
- PmAlarmItem.Comment (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
oAl.Activate("T1_HI");
© MICROSYS, spol. s r.o.