Update cookies preferences
Promotic

Inactivate - metoda obiektu PmaAlarmGroup

Opis:
Deaktywacja alarm pozycji (deaktywacja obiektu PmAlarmItem).
Składnia:
Empty Inactivate(String sId, [Date tTimeOff])
Parametry:
sId(String) Jednoznaczny identyfikator tekstowy alarm pozycji. Patrz konfigurator "Identyfikator".
tTimeOff[opcjonalne] (Date) Czas deaktywacji alarmu.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie użyty czas bieżący komputera.
Notatka:
Wołanie metody Inactivate nad nie-aktywnym alarmem nie ma żadnego uczynku. Aktywny alarm zostanie deaktywowany. Zachowanie alarmu podczas deaktywacji jest określone w konfiguratorze "Typ deaktywacji".
Jeżeli istnieje kilka instancji alarm pozycji z tym samym identyfikatorem (spowodowane stanami alarm pozycji nieaktywny niepotwierdzony [niebieski]), wtedy deaktywuje się ostatnia, najmłodsza alarm pozycja.
Podczas próby deaktywacji nieistniejącej alarm pozycji (niewłaściwy parametr sId) dojdzie do błędu w INFO systemie tylko jeżeli w odpowiednim obiekcie PmaAlarmGroup nie istnieje żadna alarm pozycja z zaznaczonym konfiguratorem "Szablon dla dynamicznie wytwarzanych pozycji" (to znaczy, że wszystkie alarm pozycje obiektu PmaAlarmGroup są statycznie zkonfigurowane).
Metoda jest synchroniczna, to znaczy, że podsystem alarmów ją odrazu wykona. Jednak samotny zapis na dysk do historii alarmów jest asynchronniczny, to znaczy, że metoda ta przekaże podsystemu alarmów wymóg o zapis do historii, ten jest zaszeregowany do kolejki żądań a podsystem alarmów go wykona później.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
oAl.Inactivate("T1_HI");
© MICROSYS, spol. s r.o.