Promotic

Inactivate - metoda obiektu PmAlarmItem

Opis:
Deaktywacja alarm pozycji.
Składnia:
Empty Inactivate([Date tTimeOff])
Parametry:
tTimeOff[opcjonalne] (Date) Czas deaktywacji alarmu.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie użyty czas bieżący komputera.
Notatka:
Wołanie metody Inactivate nad nie-aktywnym alarmem nie ma żadnego uczynku. Aktywny alarm zostanie deaktywowany. Zachowanie alarmu podczas deaktywacji jest określone w konfiguratorze "Typ deaktywacji".
Jeżeli alarm jest deaktywowany bez parametrów, wtedy można zastosować także prostszy sposób przy pomocy zapisu wartości false do właściwości Active.
Metoda jest synchroniczna, to znaczy, że podsystem alarmów ją odrazu wykona. Jednak samotny zapis na dysk do historii alarmów jest asynchronniczny, to znaczy, że metoda ta przekaże podsystemu alarmów wymóg o zapis do historii, ten jest zaszeregowany do kolejki żądań a podsystem alarmów go wykona później.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAlItem = pMe.Pm("/Alarm").Item("Temperatura");
oAlItem.Inactivate();
© MICROSYS, spol. s r.o.