Update cookies preferences
Promotic

Item - metoda obiektu PmaAlarmGroup

Opis:
Dostęp do jednej alarm pozycji (do obiektu typu PmAlarmItem).
Składnia:
Object Item(String sId, [Date tTimeOn])
Parametry:
sId(String) Jednoznaczny identyfikator tekstowy alarm pozycji. Patrz konfigurator "Identyfikator".
tTimeOn[opcjonalne] (Date) Czas powstania alarm pozycji.
Jeżeli nie jest ustawione (lub jest określona Wartość 0), wtedy zwracana jest alarm pozycja bez kontroli czasu powstania.
Jeżeli jest określony, wtedy musi czas powstania alarm pozycji być zgodny z określoną wartością.
Jeżeli nie istnieje alarm pozycja zgodna z określonym tekstowym identyfikatorem oraz wpisanej wartości czasu powstania, wtedy zwracana jest wartość null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript.
Parametr tTimeOn jest pożyteczny przede wszystkim w następujących przypadkach:
1. Jeżeli istnieje kilka instancji jednej alarm pozycji z tym samym identyfikatorem (zpowodowane stanami alarm pozycji: nieaktywny niepotwierdzony [niebieski]), wtedy umożliwia zwrócić jedną konkretną instancję alarm pozycji (również inną, niż ostatnią). Jeżeli nie zostanie określony parametr tTimeOn, wtedy zostanie zwrócona ostatnia, najmniej stara alarm pozycja.
2. Jeżeli jest wykonywana operacja nad alarm pozycją a może powstać opóźnienie pomiędzy początkiem operacji a jej zakończeniem (okno potwierdzające dla akcji albo operacji przenoszone pomiędzy dwoma komputerami), wtedy jest wskazane określić przy pomocy parametru tTimeOn, że operacja ma zostać wykonana nad konkretną instancją alarm pozycji w określonym czasie. Jeżeli w chwili, gdy rozpoczęto operacja już dana instancja alarm pozycji nie istnieje, wtedy operacja zostanie anulowana (np. próba potwierdzenia tejże alarm pozycji z dwu komputerów równocześnie), w innym przypadku operacja ta została by wykonana nad nowszą (inną aniżeli pierwotna) instancją alarm pozycji.
Wartość zwrotna:
Zwraca obiekt typu PmAlarmItem. W przypadku błędu zwraca wartość null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript (prawdopodobnie nie istnieje alarm pozycja z określonym Id lub zokreślonym czasem powstania). Wartość Nothing można sprawdzać przy pomocy operatora VBScript Is.
Patrz również:
- PmAlarmItem.Id (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oItem = oAl.Item("alarm0", 0);
© MICROSYS, spol. s r.o.