Update cookies preferences
Promotic

ActivateNew - metoda obiektu PmaAlarmGroup

Opis:
Dynamiczne wytworzenie nowej alarm pozycji (obiektu PmAlarmItem) w aktywnym oraz nie potwierdzonym stanie (czerwony) lub aktywacja uprzednio już istniejącej pozycji. Metoda zwraca odpowiednią alarm pozycję. Odniesienie to można uzyskać również przez wywołanie metody Item.
Składnia:
Object ActivateNew(String sId, String sTemplate, [String sSource], [String sDesc], [String sComment], [Date sTimeOn], [Long nAttr])
Parametry:
sId(String) Jednoznaczny identyfikator tekstowy nowej alarm pozycji.
Identyfikator jest następnie stosowany przy wywołaniu metod na przykład: Activate, Inactivate, Acknowledge, Item, itd.
sTemplate(String) Jednoznaczny identyfikator tekstowy alarm pozycji typu szablon (patrz konfigurator "Szablon dla dynamicznie wytwarzanych pozycji"), której konfiguracja zostanie wykorzystana.
sSource[opcjonalne] (String) Określenie źródła alarm pozycji.
Umożliwia użytkownikowi filtrowanie alarm pozycje w przeglądarce alarmów w uruchomionej aplikacji według określonego źródła.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie wykorzystana wartość z szablonu.
sDesc[opcjonalne] (String) Właściwy opis alarm pozycji.
Podstawowy tekst alarm pozycji, który zostanie wyświetlona w przeglądarce alarmów w uruchomionej aplikacji.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie wykorzystana wartość z szablonu.
sComment[opcjonalne] (String) Komentarz tekstowy, który zostanie zapisany do danych razem z aktywowaną alarm pozycją (zezwala się w karcie "Zapisanie").
sTimeOn[opcjonalne] (Date) Czas aktywacji alarm pozycji.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie wykorzystany czas bieżący komputera.
nAttr[opcjonalne] (Long) Atrybuty, precyzujące działanie polecenia przy istnieniu/nie istnieniu alarm pozycji.
0 (domyślnie) - W przypadku istnienia alarm pozycji o wprowadzonym identyfikatorze polecenie wykona aktywację istniejącej alarm pozycji. W przypadku nie istnienia alarm pozycji o wprowadzonym identyfikatorze polecenie wytwarza nową alarm pozycję i dokonuje jej aktywacji.
1 - W przypadku istnienia alarm pozycji o wprowadzonym identyfikatorze polecenie zakończy się błędem. W przypadku nie istnienia alarm pozycji o wprowadzonym identyfikatorze polecenie wytwarza nową alarm pozycję i dokonuje jej aktywacji.
Wartość zwrotna:
Zwraca nowo wytworzoną (lub wcześniej istniejącą) i aktywowaną alarm pozycję typu PmAlarmItem.
W przypadku błędu zwraca wartość null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript (prawdopodobnie już istnieje alarm pozycja o takim samym Id). Wartość Nothing można sprawdzać przy pomocy operatora VBScript Is.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
oAl.ActivateNew("T1_HI", "HI", "Kociol", "T1 over high limit", "Temperatura");
© MICROSYS, spol. s r.o.