Promotic

Activate - metoda obiektu PmAlarmItem

Opis:
Aktywacja alarm pozycji.
Składnia:
Empty Activate([String sComment], [Date tTimeOn])
Parametry:
sComment[opcjonalne] (String) Komentarz tekstowy, który zostanie zapisany do danych razem z aktywowaną alarm pozycją (zezwala się w karcie "Zapisanie").
tTimeOn[opcjonalne] (Date) Czas aktywacji alarmu.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zastosuje się czas bieżący komputera.
Notatka:
Wołanie metody Activate nad aktywnym alarmem nie ma żadnego uczynku. Nieaktywny alarm się uaktywni. Zachowanie alarmu podczas aktywacji jest określone w konfiguratorze "Typ deaktywacji". Jeżeli alarm jest aktywowany bez parametrów, wtedy można zastosować także prostszy sposób przy pomocy zapisu wartości true do właściwości Active.
Metoda jest synchroniczna, to znaczy, że podsystem alarmów ją odrazu wykona. Jednak samotny zapis na dysk do historii alarmów jest asynchronniczny, to znaczy, że metoda ta przekaże podsystemu alarmów wymóg o zapis do historii, ten jest zaszeregowany do kolejki żądań a podsystem alarmów go wykona później.
Patrz również:
- PmAlarmItem.Active (właściwość)
- PmAlarmItem.Comment (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Temperatura");
oAlItem.Activate("max");
© MICROSYS, spol. s r.o.