Promotic

PmOmronFINS - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty OMRON protokolem FINS

Tento ovladač slouží pro komunikaci s PLC automaty OMRON protokolem FINS. Viz také Komunikace s PLC automaty Omron.

Protokol FINS (Factory Interface Network Service) je síťový protokol pro PLC automaty od firmy OMRON pro různé fyzické sítě jako Ethernet, Controller Link nebo DeviceNet. Tento ovladač je určen pouze pro Ethernet.

Před použitím tohoto ovladače v aplikaci PROMOTIC je vhodné shlédnout "PROMOTIC video kurz 4 - Komunikační ovladače".

Základní vlastnosti ovladače:
- Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence PmOmron. Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.
- Komunikace je pro Ethernet (aplikace PROMOTIC je klient).
- Aplikace PROMOTIC je z hlediska této komunikace vždy Master (to znamená, že dává podnět pro přenos dat).
- Ovladač je začleněn do systému PROMOTIC pomocí objektu PmaComm.
Ovladač podporuje použití objektu PmaCommGroup. Objekt PmaCommMsg nelze použít.
Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít: Předkonfigurace ve skupině "Omron - PLC automat"


Doporučené hodnoty parametrů objektu PmaComm:

Doporučené hodnoty pro Parametry Ethernet-klient:
Číslo vzdáleného TCP/UDP portu9600 (přednastaveno) (lze změnit).
 
Viz: Wikipedia: Seznam čísel portů TCP a UDP používaných protokoly pro provoz síťových aplikací.
Typ Ethernet přenosu
TCP - Určeno pro typ FINS TCP.
UDP - Určeno pro typ FINS UDP.
Připojit až při prvním přenosuNEzatrhnout (povinné)
Zavřít spojení po každém přenosuNEzatrhnout (povinné). Po každém navázání spojení je nutno přenést několik inicializačních zpráv a kdyby se spojení často uzavíralo tak by se velmi snížila rychlost komunikace.
Popis a doporučené hodnoty pro Parametry protokolu:
Typ dat protokolu
FINS TCP - Tento typ použijte:
- pokud jsou FINS uzly spojeny skrze několik IP síťových vrstev
- pokud je kvalita spojení nespolehlivá (například bezdrátový LAN)
FINS UDP - Tento typ použijte:
- pokud jsou FINS uzly připojeny na stejný Ethernet segment (FINS UDP nabízí vyšší datový tok)
- pokud vzdálené zařízení nepodporuje FINS/TCP
Source Network AddressČíslo FINS sítě, ve které se nachází aplikace PROMOTIC komunikující s PLC automaty. Pokud má síť pouze jedinou vrstu Ethernet, pak se zadává 0.
Source NodeČíslo uzlu aplikace PROMOTIC (identifikátor PC) v síti FINS.
Výchozí hodnota je 253.
Pro FINS TCP a při zadání hodnoty 0, PLC automat přidělí vhodnou hodnotu samo.
Source UnitFormální číslo programu na počítači (aplikace PROMOTIC). Obvykle bývá 0.
Destination Network AddressČíslo FINS sítě, ve které se nachází PLC automat komunikující s aplikací PROMOTIC. Pokud má síť pouze jedinou vrstu Ethernet, pak se zadává 0.
Destination NodeČíslo uzlu PLC automatu (identifikátor PLC) v síti FINS. Hodnota je nastavena přepínači v PLC automatu. Topologie sítě FINS umožňuje, že za jednou IP adresou se může nacházet jeden nebo více uzlů sítě FINS.
Destination UnitČíslo logické jednotky (části) v PLC automatu. PLC OMRON může být logicky rozděleno na několik částí (jednotek). Typickými částmi jsou CPU, vnitřní sběrnice, periferní jednotka, komunikační modul, různé typy paměti atd. V případě kompaktních PLC se zadává hodnota 0, v jiném případě postupujte v souladu s dokumentací výrobce.

Popis komunikace pomocí objektu PmaCommGroup

Proměnné v objektu PmaCommGroup (nebo ještě lépe proměnné v objektu PmaData s datovým rozšířením ExtComm) mohou být v libovolném množství, libovolného typu v libovolném pořadí. Ovladač sám optimálním způsobem vnitřně vytvořenými komunikačními zprávami vyčítá data ze zařízení.
Proměnné se vyčítají všechny (pokud konfigurátor "Obnovování dat povoleno" je zatržen). Při zápisu do proměnné se posílá do zařízení jen tato jedna proměnná (pokud konfigurátor "Automaticky zasílat při zápisu do položky" je zatržen).

Ovladač podporuje následující datové typy:
- W: (Word) V PLC automatu uložen na 2 bajty (od 0 do +65 535).
V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem Long.
- I: (Integer) V PLC automatu uložen na 2 bajty (od -32 768 do +32767).
V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem Integer.
- L: (Long) V PLC automatu uložen na 4 bajty (od -2 147 483 648 do +2 147 483 647).
Pořadí bajtů PC:1234, PLC:4321.
V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem Long.
- L1: (Long) V PLC automatu uložen na 4 bajty (od -2 147 483 648 do +2 147 483 647).
Pořadí bajtů PC:1234, PLC:2143.
V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem Long.
- R: (Real) V PLC automatu uložen na 4 bajty.
Pořadí bajtů PC:1234, PLC:4321.
V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem Single.
- R1: (Real) V PLC automatu uložen na 4 bajty.
Pořadí bajtů PC:1234, PLC:2143.
V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem Single.
- Bit: (1 bit)
V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem Boolean.


Ovladač podporuje následující datové oblasti:
- CIO = Common Input/Output Register
- WR = Working Relay Register
- HR = Holding Relay Register
- AR = Auxiliary Relay Register
- TIM = Timer Register
- CNT = Counter Register
- DM = Data Memory Register
- EM = Extendet Data Memory Register
- TK = Task Flag. Datový typ je Bit.
- TKS = Task Flag Status. Hodnota je uložena v jednom bajtu.

U všech oblastí (kromě oblasti TK a TKS) se pod pojmem "index" rozumí index pole hodnot 16-bitových registrů (datový typ W). Dokonce i v případě, že se pracuje s 32-bitovými datovými typy (L a R), tak "index" určuje index nižšího 16ti bitového registru. Identifikátor ItemId může (ale nemusí) dále obsahovat specifikátor vynuceného datového typu (b, I, L, R).

Popis konfigurátoru "ItemId":
ItemId je textový identifikátor položky, který slouží k adresaci položky v zařízení. Z konfigurátoru ItemId ovladač pozná, jak se má hodnota položky přijímat nebo vysílat.
Text lze buď napsat ručně, nebo sestavit v okně, které se otevře tlačítkem vpravo od konfigurátoru.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Příklady tvaru identifikátoru:
- CIO15 = Hodnota typu W v datové oblasti CIO na indexu 15.
- CIO9.5 = Hodnota bitu 5 v datové oblasti CIO na indexu 9.
- DM8.L = Hodnota typu L v datové oblasti DM na indexu 8 a 9.
- TK3 = Hodnota typu Bit v datové oblasti TK na indexu 3.
- TKS7 = Hodnota typu Byte v datové oblasti TKS na indexu 7.


Popis konfigurátoru "PmaCommGroup > Parametry > Speciální parametry":
Tento konfigurátor se pro daný ovladač nevyužívá.

Historie:
Pm8.03.27: Někdy po vypnutí a zapnutí PLC ovladač přestal komunikovat.
Pm8.03.25: Přidán datový typ L1 a R1.
Pm8.03.15: nyní je podporován registr EM.
Pm8.03.01: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.