Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmOmronC - Driver do komunikacji ze sterownikami PLC OMRON poprzez protokół dla C-mode

Niniejszy driver służy do komunikacji ze sterownikami PLC OMRON poprzez protokół dla C-mode. Patrz również Komunikacja ze sterownikami PLC Omron.
 
Przed zastosowaniem tego drivera w aplikacji PROMOTIC należy zaznajomić się z rozdziałem: Komunikacja przy pomocy driverów PROMOTIC.
 
Podstawowe właściwości drivera:
- Zastosowanie tego drivera wymaga zakup licencji PmOmron. Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.
- Komunikacja przebiega dla łącza szeregowego (COM1, COM2 ...).
- Aplikacja PROMOTIC jest z punktu widzenia tej komunikacji MASTER (tzn. wywołuje transmisję danych).
- Driver jest wbudowany do systemu PROMOTIC przy pomocy obiektu PmaComm.

Driver wspiera stosowanie obiektów PmaCommMsg oraz PmaCommGroup. Dla zwykłych przypadków transmisji danych dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmaCommGroup.

Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować: Konfiguracje wstępne w grupie "Omron - sterownik PLC"

- Driver wykorzystuje do transmisji danych tzw. Host Link Commands.
 

Zalecone wartości parametrów obiektu PmaComm:

Zalecane wartości dla pozycji Parametry łącza szeregowego:
Prędkość transmisji9600
Ilość bitów informacji7
ParzystośćEVEN (parzysty)
Ilość bitów stopu2
Opis i zalecane wartości dla pozycji Parametry protokołu:
Timeout odbioru odpowiedziOkres czasu (w milisekundach) w którym driver będzie oczekiwać na odpowiedć po odesłaniu wiadomości.

Jeżeli do tego czasu nie zostanie odebrana żadna odpowiedć, wtedy transmisja wiadomości zostanie zakończona (zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer z błędem 24 lub 66).

Wstępnie ustawioną wartością jest 1000 ms.

Destination NodeNumer (identyfikator) PLC.

Wstępnie ustawioną wartością jest 0.

Opis komunikacji przy pomocy obiektu PmaCommGroup

Zmiennych w obiekcie PmaCommGroup (albo jeszcze lepiej zmiennych w obiekcie PmaData z rozszerzeniem danych ExtComm) może być dowolna ilości, mogą być dowolnego typu danych i w dowolnej kolejności. Driver sam w zoptymalizowany sposób odczyta dane z urządzenia przy pomocy wewnętrznie wytworzonych wiadomości komunikacyjnych.

Odczytywane są wszystkie zmienne (jeżeli konfigurator "Odświeżanie danych zezwolone" jest zaznaczony). Przy zapisie do zmiennej do urządzenia jest odesłana tylko zapisywana zmienna (jeżeli konfigurator "Automatycznie przesyłaj przy zapisie do pozycji" jest zaznaczony).

 
Driver wspiera następujące typy danych:
- W: (Word) w PLC zapisany w 2 bajtach (od 0 do +65 535). W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Long.
- I: (Integer) w PLC zapisany w 2 bajtach (od -32 768 do +32767). W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Integer.
- L: (Long) w PLC zapisany na 4 bajty (od -2 147 483 648 do +2 147 483 647). W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Long.
- R: (Real) w PLC zapisany na 4 bajty. W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Single.
 
Driver wspiera następujące obszary danych:
- CIO = Common Input/Output Register
- LR = Link Relay Register
- HR = Holding Register
- AR = Auxiliary Relay Register
- PV = Present Value Register
- TC = Timer/Counter Status Read
- DM = Data Memory Register

We wszystkich obszarach (z wyjątkiem obszaru TC) jest pod pojęciem "index" rozumiane index pole wartości 16-to bitowych rejestrów (typ danych W). Nawet w przypadku, że pracuje się z 32bitowymi typami danych (L oraz R), "index" określa indeks niższego 16-to bitowego rejestru. Identyfikator ItemID może (lecz nie musi) dalej zawierać specyfikator wymuszonego typu danych (I, L, R).

 
Opis konfiguratora "ItemID":

ItemId jest identyfikatorem tekstowym pozycji, który służy do adresacji parametru w urządzeniu. Z konfiguratora ItemID driver stwierdzi, w jaki sposób ma zostać wartość pozycji wczytana lub wysłana.

Tekst można wpisać ręcznie, lub ułożyć przy pomocy okna, które zostanie otwarte przy pomocy przycisku wprawo od konfiguratora.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Przykłady formy identyfikatora:

- CIO15 = Wartość typu W w obszarze danych CIO pod indeksem 15.
- CIO15.L = Wartość typu L w obszarze danych CIO pod indeksem 15 oraz 16.
- HR12.I = Wartość typu I w obszarze danych HR pod indeksem 12.
- TC2 = Wartość typu Bit w obszarze danych TC pod indeksem 2.
 
Opis konfiguratora "PmaCommGroup > Parametry > Parametry specjalne":
Niniejszy konfigurator nie jest stosowany przez dany driver.

Opis komunikacji przy pomocy obiektu PmaCommMsg

Driver wspiera następujące typy danych:
- word: w PLC zapisany w 2 bajtach (od 0 do +65 535). W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Integer (od -32 768 do +32 767).
- long: w PLC zapisany na 4 bajty (od 0 do +4 294 967 295). W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Long (od -2 147 483 648 do +2 147 483 647).
- float: w PLC zapisany na 4 bajty (od 0.0000001e-7 do 0.9999999e7). W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Double.
 
Lista oraz opis wiadomości komunikacyjnych:
1) MEMORY AREA READ: Wiadomość umożliwia odczytywanie z obszarów danych: IR/SR AREA, LR AREA, HR AREA, DM AREA, AR AREA. Można wprowadzić ilość odczytywanych zmiennych (ograniczone wielkością odpowiedniej pamięci) oraz ich typ (word, long, float).
2) MEMORY AREA WRITE: Niniejsza wiadomość umożliwia zapis do obszarów danych: IR/SR AREA, LR AREA, HR AREA, DM AREA, AR AREA.
3) PV READ: Odczyt bieżących wartości czasomierza i licznika (timer/counter present values).
4) PV WRITE: Zapis bieżących wartości czasomierza i licznika (timer/counter present values).
5) TC STATUS READ: Odczyt bitów (stwierdzenie identyfikatora stanu).
6) TC STATUS WRITE: Zapis bitów (ustawienie identyfikatora stanu).
7) STATUS READ: Stwierdzi stan PLC. Znaczenie zmiennej data jest wytłumaczone w publikacji Omron - Programming manual str. 295. Zmienna "Wiadomość pomocnicza" nie jest obowiązkowa i niektąre typy PLC nie przesyłają jej.
8) STATUS WRITE: Zmiana stanu PLC. Zmienna "Data mode" może nabywać następujące wartości: 0=Program mode, 2=Monitor mode, 3=Run mode.
9) ERROR READ: Odczytanie i skasowanie błędów w sterowniku PLC. Zmienna "Typ odczytu" przy wartości 1 kasuje odczytane błędy, przy wartości 0 nie usuwa błędów.
10) FORCED SET: Ustawia odpowiedni bit w pamięci. Zezwolone obszary pamięci to: IR/SR AREA, LR AREA, HR AREA, AR AREA, Completion Flag (timer), Completion Flag (high-speed timer), Completion Flag (counter), Completion Flag (reversible counter).
11) FORCED RESET: Zresetuje odpowiedni bit w pamięci. Zezwolone obszary pamięci to: IR/SR AREA, LR AREA, HR AREA, AR AREA, Completion Flag (timer), Completion Flag (high-speed timer), Completion Flag (counter), Completion Flag (reversible counter)
12) FORCED SET/RESET CANCEL: Usunie zmiany wykonane wiadomościami 10 i 11.
13) PC MODEL READ: Stwierdzi model wykorzystanego PLC. Znaczenie zmienne "Model PLC" patrz książka Omron - Programming manual str. 301.
14) TEST: Wiadomość służy do otestowania komunikacji. Poprawny wynik testu jest uwarunkowana zgodnością odesłanych i przyjętych Łańcuchów testowych. Do zmiennej Łańcuch testowy zapisuje się łańcuch o długośdi dokładnie 10 znaków.
15) INITIALIZE: Inicjalizuje procedurę do sterowania transmisji wszystkich automatów PLC podłączonych do host komputera.

Historia:
Pm8.03.01: Uogólnienie o możliwość korzystania z obiektu PmaCommGroup.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice