Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmAdam - Driver do komunikacji z urządzeniami ADAM

Niniejszy driver służy do komunikacji z urządzeniami ADAM serii 4000 oraz 5000. Patrz również Komunikacja z urządzeniami ADAM firmy Advantech.
 
Przed zastosowaniem tego drivera w aplikacji PROMOTIC należy zaznajomić się z rozdziałem: Komunikacja przy pomocy driverów PROMOTIC.
 
Podstawowe właściwości drivera:
- Zastosowanie tego drivera wymaga zakup licencji PmAdam. Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.
- Komunikacja przebiega dla łącza szeregowego (COM1, COM2 ...).
- Aplikacja PROMOTIC jest z punktu widzenia tej komunikacji MASTER (tzn. wywołuje transmisję danych).
- Driver jest wbudowany do systemu PROMOTIC przy pomocy obiektu PmaComm.

Driver umożliwia wykorzystanie obiektu PmaCommMsg. Obiekt PmaCommGroup nie można zastosować.

Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować: Konfiguracje wstępne w grupie "Jednostki ADAM"

- Komunikacja jset sieciowa, tzn. przy pomocy jednego obiektu PmaComm można komunikować się z kilkoma urządzeniami (protokół umożliwia adresację urządzeń).
 
Komunikacja zawiera wszystkie wiadomości konieczne do komunikacji z urządzeniami ADAM wszystkich typów z serii 4000 oraz 5000.

Wiadomości są grupowane według poszczególnych urządzeń (dla każdego urządzenia odpowiedni zestaw wiadomości) lub w dialogu parametry wiadomości można ustawić "Typ ADAMU" = "Obecný ADAM" i tym sposobem zostaną wyświetlone wszystkie imlpementowane wiadomości dla wszystkich ADAMów.

W celu sformułowania nieimplementowanej wiadomości można w dialogu parametry wiadomości ustawić "Typ ADAMU" - "zadání uživatelem". Wiadomość taka umożliwia po ustawieniu danych wysyłać i odbierać ogólną tekstową wartość zdefiniowaną przez użytkownika.

Każda wiadomość jest jednoznacznie zidentyfikowana przy pomocy opisu (patrz dialog parametry wiadomości - "Typ zprávy"), który zgadza się z identyfikacją w dokumentacji oryginalnej. Wyjątkiem jest tylko wiadomość #aaSiBB(dane), która została rozdzielona według sposobu użycia na dwie wiadomości:

#aaSiBB(dane2B) - ustawienie jednego kanału wyjścia
#aaSiBB(dane4B) - ustawienie wszystkich kanałów wyjścia

 
Wszystkie zakresy zmiennych są jednoznacznie okreżlone rodzajem wiadomości i jej opisem Zmienne całkowite dzielimy na 1,2,4,8 znaków.

Wartości Float są zakodowane do łańcucha znaków przy pomocy formatu "Engineering Units" - to znaczy na 7 znaków, gdzie jest zawarty znak, 5 cyfr i kropka dziesiętna.

W zestawie wiadomości "Analog Output Command Set" ADAMów z serii 5000 występują wiadomości #aaSiCj(dane) oraz #aaSiCj6, które wykorzystują inny format wartości Float. DO zakodowania służy tutaj tylko 6 znaków, które nie zawierają znaku a kropka dziesiętna ma stałą pozycję w trzecim znaku.


Historia:
Pm7.02.00: Usunięty błąd: Czasami zostały źle ustawione dane w zakładce "Dane-odbiór".
Pm7.01.00: Dodano nowe konfiguracje dla typów ADAM-4015, ADAM-4024 oraz ADAM-4051.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice